دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، شهریور 1386 (شماره 1 و 2) 
تعیین توزیع و پایداری جمعیت اویارسلام ارغوانی با استفاده از علم زمین آمارطی دو فصل رشد

صفحه 1-21

المیرا محمد وند؛ محمد حسن راشد محصل؛ محمد نصیری محلاتی؛ نرگس پور طوسی


تعیین دوره بحرانی علف های هرز در لوبیا براساس درجه حرارت پایه

صفحه 22-38

علی احمدی؛ رضا میرزایی تالارپوشتی؛ سید کریم موسوی؛ ه محمدی


ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت و سویا در کشت مخلوط در شرایط رقابتی تاج خروس و تاتوره

صفحه 39-58

فائزه زعفریان؛ محمد آقاعلیخانی؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ اسکندر زند؛ محمد رضوانی


ارزیابی برخی از ویژگی های موثر در رقابت هشت رقم گندم در مقابل علف های هرز منداب وحشی

صفحه 59-78

رضا دیهیم فرد؛ علی حجازی؛ اسکندر زند؛ محمد علی باغستانی؛ غلامعباس اکبری؛ سعید صوفی زاده


بررسی تنوع ژنتیکی توده های مختلف نی در ایران

صفحه 90-104

مرجان دیانت؛ علی اکبر شاه نجات بوشهری؛ حسن علیزاده؛ محمد رضا نقوی؛ حمید رحیمیان مشهدی


ارزیابی رقابت چاودار در مقابل گندم

صفحه 105-117

محمد عبدی؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ محمد بازوبندی


تنوع ریخت شناسی جنس های مختلف polypogon در ایران

صفحه 118-128

م کشاورزی؛ ف اخوان خارزیان؛ م سیفالی


تعیین بیوتیپ های مختلف پیچک صحرایی در سه منطقه استان تهران

صفحه 129-142

علی مهرآفرین؛ فریبا میقانی؛ محمد علی باغستانی؛ منصور منتظری؛ محمدرضا لبافی