اولین گزارش مقاومت توده‌های یولاف‌وحشی زمستانه (Avena ludoviciana) به علف‏ ‏کش کلودینافوپ‌پروپارژیل در جنوب کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ولی عصر(عج)رفسنجان

2 ولی عصر(عج)رفسنجان

3 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

4 عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور

چکیده

به منظور بررسی مقاومت توده‌های علف‌هرز یولاف ‌وحشی زمستانه (Avena ludoviciana Durieu.) جمع‌آوری شده از مزارع گندم جنوب استان کرمان به علف‏کش کلودینافوپ‏-پروپارژیل،آزمایش زیست‌سنجی گیاه کامل در گلدان روی 16 توده یولاف وحشی (15 توده مشکوک و یک توده حساس) انجام شد.آزمایش در سال‌ 1397-1398 در گلخانه‌ی تحقیقاتی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان در جیرفت اجرا شد. ابتدا آزمایش غربال‌گری با علف‏کش کلودینافوپ-‌پروپارژیل (EC 8%) با دُز توصیه شده (یک لیتر در هکتار) در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. سپس در آزمایش دُز-پاسخ، از نُه دُز علف‏کش در مقادیر صفر، 25/0، 5/0، 1، 2، 4، 8، 16، و 32 برابر مقدار توصیه شده و برای توده حساس نیز از مقادیر صفر، ۰۶۲۵/۰، ۰۱۲۵/۰، ۲۵/۰، ۵/۰، ۱، ۲ و ۴ برابر مقدار توصیه شده استفاده شد. چهار هفته پس از مصرف علف‏کش، وزن‏تر، وزن خشک و درصد زنده‏مانی توده‏ها اندازه‏گیری شد. بر اساس نتایج آزمایش غربال‌گری، مقاومت 14 توده به علف‏کش کلودینافوپ-‏پروپارژیل مطابق روش ادکینز و روش ماس تأیید شد. نتایج وزن‏تر در آزمایش دُز-پاسخ نشان داد که بیشترین و کمترین شاخص مقاومت به ترتیب مربوط به توده‏های F3 (3/14)، و R4 (9/3) بود. همچنین براساس زنده‏مانی، توده‏های M3 و M4 به‏ترتیب با درجه مقاومت 1/14 و 4/2 بیشترین و کمترین مقاومت را به این علف‌کش داشتند. بنابراین، نخستین مورد مقاومت علف‌هرز یولاف وحشی زمستانه به علف‏کش کلودینافوپ-پروپارژیل در استان کرمان به ثبت رسید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The first report of winter wild oat (Avena ludoviciana) accessions’sresistance to clodinafop-propargyl herbicide in south of Kerman

نویسندگان [English]

  • Nasrin Molaei moghbeli 1
  • seyed ahmad Hosseini 2
  • Ebrahim Mamnoie 3
  • Hamidreza Sasanfar 4
1 Vali-e-Asr University of Rafsanjan
2 Vali-e-Asr University of Rafsanjan
3 Assistant Professor of Plant Protection Research Department, Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO,, Shiraz, Iran
4 Assistant Professor, Iranian Research Iinstitute of Plant Protection
چکیده [English]

To investigate the resistance of wild oat (Avena ludoviciana) accessions collected from wheat fields of Kerman province to clodinafop-propargyl herbicide, whole-plant bioassay pot experiment was performed on 16 winter wild oat accessions (15 suspected and one sensitive accessions). The experiment was carried out in a research greenhouse in Jiroft city during the year 2019-2020. First, the screening test was performed with the recommended dose (1 L/ha) of the herbicide clodinafop-propargyl (EC 8%) in a randomized complete block design with four replications. Then, in a dose-response experiment, wild oat accessions were sprayed at 2- to 4-leaf stage with 9 doses of clodinafop-propargyl including zero, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8, 16, and 32 times of recommended dose for resistant accessions and zero, 0.0625, 0.0125, 0.25, 5) 0, 1, 2 and 4 times of recommended dose for the susceptible accessions. Four weeks after spraying percentage of fresh weight, dry weight and survival of the plants were measured. According to the results, the resistance of 14 accessions to clodinafop-propargyl was confirmed according to the Adkins method and Moss methods. The results of the dose-response test based on the fresh weight showed that F3 (14.3), and R4 (3.9) had the highest and lowest resistance index, respectively. Furthermore, based on the survival, M3 and M4 accessions with a resistance index 14.1 and 2.4 showed the highest and lowest resistance level to the herbicide, respectively. Therefore, the first case of wild oat resistant to clodinafop-propargyl, was recorded in Kerman province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dose-response
  • Screening test
  • Topik
  • Herbicides resistance