دوره و شماره: دوره 18، شماره 1، فروردین 1401 
اثر الگوی کاشت ذرت و مالچ زنده لوبیاچشم‌بلبلی بر عملکرد علوفه و مهار علف‌های هرز پس از برداشت

10.22092/ijws.2022.356354.1400

احمد خنیفرزاده؛ آیدین خدایی جوقان؛ محمد حسین قرینه؛ احمد زارع؛ محمدرضا مرادی تلاوت