مقایسه واکنش غده اکوتیپ‌های مختلف اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.) به دما و زمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم علفهای هرز دانشگاه فردوسی مشهد و مدرس مدعو دانشگاه جیرفت

2 معاون اداری و مالی دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی

3 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

چکیده

به منظور مقایسه واکنش غده اکوتیپ‌های مختلف اویارسلام ارغوانی به پارامتر دما و زمان، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1395 در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه بیرجند اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل سه اکوتیپ (جیرفت، کهنوج و بیرجند) و فاکتور دوم دما در شش سطح (40، 45، 50، 55، 60 و 65 درجه سانتی‌گراد) و فاکتور سوم زمان در هشت سطح (شاهد، 1، 2، 4، 8، 16، 32 و64 ساعت) بود. نتایج این آزمایش نشان داد که دمای 40 درجه سانتی-گراد در تمامی زمان‌ها تأثیر قابل توجهی بر روی صفات رشد اویارسلام نداشت. اما در دمای 45 درجه سانتی-گراد با افزایش زمان در معرض دما، صفات مرتبط با رشد اویارسلام کاهش یافت، برآوردهای مدل لجستیک سه پارامتره نشان داد، مقدار T50، زنده مانی غده در دمای C°45 در اکوتیپ جیرفت برابر با 64/14 ساعت بود، اما مقدار T50 برای دمای C°50 به 01/5 ساعت کاهش یافت، که نسبت به دمای C°45 حدود 66 درصد کاهش نشان داد، اما این میزان در اکوتیپ کهنوج در دمای C°45 معادل 76/19 ساعت بود، در حالی که در دمای C°50 مقدار این پارامتر به 73/2 ساعت (% 2/86) کاهش یافت، اما مقدار T50 برای اکوتیپ بیرجند در دمای C°45 معادل 90/12 ساعت بود اما در دمای C°50 برای کاهش 50 درصدی زنده مانی غده‌ها مقدار T50 به 91/8 ساعت (کاهش%31) رسید. کاربرد اطلاعات این تحقیق می‌تواند نقش مهمی در مدیریت اویارسلام ارغوانی در مزارع سبزیجات داشته باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparing of Tuber Response of Different Ecotypes of Purple Nutsedge (Cyperus rotundus L.) to temperature and time exposure

نویسندگان [English]

  • Mohammad Roozkhosh 1
  • Seyed Vahid Eslami 2
  • Majid Jami-Al-Ahmadi 3
1 Ph.D. Student of Weed science, Department of Agrotechnology, College of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran and Department of Crop Protection, Faculty of Agriculture, University of Jiroft, Jiroft, Iran
2 Associate Professor, Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Birjand University
3 Associate Professor, Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Birjand University
چکیده [English]

In order to evaluate the effects of high temperature and time of exposure to high temperatures on various ecotypes of purple nutsedge tubers. A factorial experiment was conducted based on randomized complete block design in University of Birjand with three replications in Research greenhouse of Birjand University, Iran, in 2016. Experimental factors consisted of different temperatures from 40 to 60°C with 5°C increments, and exposure time including 1, 2, 4, 8, 16, 32 and 64 hours. The trial results indicated that at all exposure times, the 40 °C temperature did not affect the growth characteristics of purple nutsedge. While at 45 °C, lengthening the exposure time decreased the growth characteristics of purple nutsedge, to estimates of the three-parameter logistic model, the amount of T50, tuber viability at 45 ° C in Jiroft ecotype was equal to 14.64 hours, but the value of T50 for 50 ° C decreased to 5.01 hours, which is about 66% lower than for 45 ° C, But this amount was equal to 19.76 hours in Kahnooj ecotype at 45 ° C, While at 50 ° C the value of this parameter decreased to 2.73 hours (86.2%), But the value of T50 for Birjand ecotype at 45 ° C was equal to 12.90 hours, But at 50 ° C to tubers viability reduce, the amount of T50 reached 8.91 hours (31% decrease). Data application of this research could have an important role in controlling purple nutsedge in vegetable fields.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Solarization
  • Tolerate
  • Alternative Temperatures
  • Tuber Viability