بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس بومادران (Achillea wilhelmsii C. Koch) بر خصوصیات جوانه‌زنی علف‌های‌هرز سوروف (Echinochloa crus-galli (L.) Beauv) و سلمه‌تره (Chenopodium album L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته رشته بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 هیات علمی دانشکده کشاورزی و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه شیمی دانشکده علوم دانشگاه پیام نور

چکیده

به‌منظور بررسی ترکیب‌ها و فعالیت علف‌کشی اسانس بومادران (Achillea wilhelmsii C. Koch) بر دو علف-هرز مهم سوروف (Echinochloa crus-galli (l.) beauv) و سلمه‌تره (Chenopodium album L.)، دو آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی در چهار تکرار در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در سال 1399 انجام شد. فاکتور اول نوع اسانس در دو سطح (معمولی و نانو) و فاکتور دوم غلظت اسانس در شش سطح (0، 100، 200، 400، 800 و 1000 میکرولیتر در لیتر) بودند. نتایج آنالیز اسانس منجربه شناسایی 49 ترکیب در اسانس بومادران شد. از بین این ترکیبات، کامفور (1/21 درصد)، 8،1- سینئول (3/19درصد)، میرتنول (4/8 درصد)، کارواکرول (3/8 درصد) و بورنئول (1/6 درصد) ترکیبات عمده موجود در اسانس را تشکیل می‌دادند. تصاویر به‌دست آمده از میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان اندازه ذرات بین 1 تا 100 نانومتر بود. در صفت درصد جوانه‌زنی تفاوت معنی‌داری بین غلظت‌های 100 میکرولیتر در لیتر دو نوع اسانس وجود نداشت. اما با افزایش غلظت این تفاوت معنی‌دار شد به‌گونه‌ای که در غلظت 400 میکرولیتر در لیتر درصد جوانه-زنی سوروف تیمار شده با اسانس معمولی و نانو به ترتیب به 12/30 و 02/10 درصد رسید. در غلظت 1000 میکرولیتر در لیتر اسانس نانو بومادران به طور کامل از جوانه‌زنی بذر سوروف جلوگیری شد. در غلظت 400 میکرولیتر در لیتر اسانس‌های نانو و معمولی، سلمه‌‌تره به میزان 12/36 و 02/13 درصد جوانه زد و اسانس نانو در غلظت 800 میکرولیتر در لیتر کاملا از جوانه‌زنی سلمه‌تره جلوگیری کرد. سلمه‌تره نسبت به سوروف به اسانس بومادران حساس‌تر بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of chemical composition of yarrow (Achillea wilhelmsii C. Koch) on germination characteristics of barnyard grass (Echinochloa crus-galli (L.) Beauv) and common lambsquarter (Chenopodium album L.)

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Kandi 1
  • Asa Ebrahimi 2
  • Marjan Diyanat 2
  • hamid saeidian 3
1 Department of Agricultural Sciences and Food Industries, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Agricultural Sciences and Food Industries, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of Scuence, Payame Noor University
چکیده [English]

In order to investigate the composition and herbicidal activity of yarrow essential oil on barnyard grass (Echinochloa crus-galli (l.) beauv) and common lambsquarter (Chenopodium album L.), two factorial experiments were conducted in a complete randomized design with four replications at Islamic Azad University in 1399. The first factor was the type of essential oil at two levels (ordinary and nano) and the second factor was the concentration at six levels (0, 100, 200, 400, 800 and 1000 µlL-1). The results of essential oil analysis led to the identification of 49 compounds. Among these compounds, camphor (21.1%), 1,8-cineole (19.3%), myrtenol (8.4%), carvacrol (8.3%) and borneol (6.1%) are the main compounds in essential oil. Scanning Electron Microscopy Images showed the particles were 1 and 100 nm in size. There was no significant difference between the concentrations of 100 µlL-1 of the two types of essential oils in germination percentage of barnyard grass. However, with increasing the concentration, this difference became significant, so that at a concentration of 400 µlL-1, the germination percentage of barnyard grass treated with ordinary and nano essential oils reached 30.12 and 10.02%, respectively. Germination completely inhibited with nano essential oil at 1000 at µlL-1 concentration in barnyard seeds. At a concentration of 400 µlL-1 of nano and ordinary essential oils, common lambsquarter germinated at 36.12 and 13.02 percent and nano essential oil at a concentration of 800 µlL-1 completely prevented germination. Common lambsquarter was more sensitive to essential oil of yarrow in comparison with barnyard grass.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Essential oil analysis
  • Germination percentage
  • Nano particle
  • Radicle length
  • Seedling dry weight