اثر الگوی کاشت ذرت و مالچ زنده لوبیاچشم‌بلبلی بر عملکرد علوفه و مهار علف‌های هرز پس از برداشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

2 گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

3 گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده

برای ارزیابی اثر الگوی کاشت ‌ذرت و مالچ زنده لوبیاچشم‌بلبلی بر عملکرد علوفه و مهار بوم‌شناختی علف‌های هرز پس از برداشت ذرت و پیش‌ ازکاشت محصول بی‌خاکورزی بعد، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با نه تیمار و سه تکرار در سال 1398 در شوش انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل الگوهای کشت یک ردیف ذرت روی پشته (کشت رایج)، دو ردیف ذرت روی پشته، یک ردیف ذرت کف‌جوی، یک ردیف ذرت روی پشته+ یک ردیف لوبیا کف‌جوی، یک ردیف ذرت روی پشته+ دو ردیف لوبیا کف‌جوی، دو ردیف ذرت روی پشته+ یک ردیف لوبیاکف‌جوی، دو ردیف ذرت روی پشته+ دو ردیف لوبیا کف‌جوی، یک ردیف ذرت کف‌جوی+ یک ردیف لوبیا روی پشته، یک ردیف ذرت کف‌جوی+ دو ردیف لوبیا روی پشته بود. بر اساس نتایج، بهترین تیمار از نظر عملکرد علوفه ذرت و مهار علف‌های هرز پس از برداشت الگوی یک ردیف ذرت کف‌جوی+ دو ردیف لوبیا‌چشم‌بلبلی روی پشته بود، به طوری که بیشترین عملکرد علوفه ذرت به مقدار 30998 کیلوگرم در هکتار کمترین ماده خشک و بیشترین شاخص کارایی خفه‌کنندگی علف‌های هرز به ترتیب به مقدار3/26 گرم بر متر مربع و 85 درصد (نسبت به کشت رایج) از این تیمارحاصل شد. با توجه به نتایج، می‌توان کاربرد الگوی کشت یک ردیف ذرت کف‌جوی+ مالچ زنده دو ردیف لوبیا روی پشته رابرای افزایش عملکرد علوفه ذرت و کنترل رشد علف‌های هرز پس از برداشت ذرت (پیش از کاشت محصول بعدی به روش بی‌خاکورزی) توصیه نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Corn and Cowpea Living Mulch Planting Pattern on Forage Yield and Weed Suppression after Harvest

نویسندگان [English]

  • Ahmad khanifarzadeh 1
  • aydin khodaei joghan 2
  • Mohammad hossein Gharineh 3
  • Ahmad Zareh 3
  • محمد رضا مرادی تلاوت 3
1 Agricultural sciences and natural resources university of khuzestan
2 plant production and genetics department agricultural sciences and natural resources university of khuzestan
3 Department of Plant Production and Genetics, Agriculture faculty, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan
چکیده [English]

To evaluate the effect of Corn and Cowpea living mulch planting pattern on forage yield and weeds suppression after harvesting of corn, an experiment was conducted in a randomized complete block design with nine treatments and three replications in Shush during 2019 growing season. Experimental treatments were included single-row corn on furrow, double-row corn on furrow, single-row corn in furrow, single-row corn on furrow+ single-row cowpea in furrow, single-row corn on furrow+ double-row cowpea in furrow, double-row corn on furrow+ single-row cowpea in furrow, double-row corn on furrow+ double-row cowpea in furrow, single-row cornin furrow+ single-row cowpea on furrow; single-row cornin furrow+ double-row cowpea on furrow. According to results, the best treatment in terms of corn forage yield and weed control after harvesting was single-row cornin furrow+ double-row cowpea on furrow pattern. The highest corn forage yield (30998 kg.ha-1), the lowest weed dry matter (26/3 g.m-2) and the highest weed smothering efficiency index (85%) gained from this planting pattern. Based on the results, application of single-row cornin furrow+ double-row cowpea on furrow planting pattern can be recommended to increase corn forage yield and weed control.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Legume
  • Planting arrangement
  • Plant biomass
  • Weed Smothering Efficiency