دوره و شماره: دوره 18، شماره 2، مهر 1401 
کاربرد پردازش تصویر در تشخیص درصد رنگ‏ پذیری بذر با آزمون تترازولیوم

محمدحسین زمانی؛ علی جومی؛ اسحاق کشتکار؛ علیرضا مهدویان؛ حمیدرضا ساسان فر