برهم‌کنش علف‌کش‌های پرتیلاکلر و بن‌سولفورون‌متیل در کنترل علف‌های هرز شالیزار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 استادیار پژوهشی موسسه تحقیقات برنج کشور، رشت، ایران

3 گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران، گروه زراعت

چکیده

سوروف و جگن‌‌ها مهم‌‌ترین علف‌‌های هرز برنج هستند. کلرو‌استامیدها و سولفونیل‌‌اوره‌ها، از ‌رایج‌‌ترین و پر مصرف‌‌ترین علف‌‌کش‌‌ها برای کنترل آ‌ن‌‌ها می‌‌باشند‌. اختلاط دو علف‌‌کش بن‌‌سولفورون‌‌‌متیل (DF 60% , 62.5 g/ ha-1)‌ و پرتیلاکلر (EC 50% , 1750 g/ ha-1)‌ در شش سطح،‌ صفر‌‌‌، 25، ‌50، ‌75، 100 و 125 درصد دز توصیه‌‌شده در کنترل سوروف و پیزور بر روی رقم شیرودی در طرح بلوک‌‌های‌ کامل ‌تصادفی به‌‌صورت فاکتوریل در سه تکرار در شرایط گلدانی بررسی شدند. مدل ‌لجستیک ‌سه‌ پارامتره،‌ به‌خوبی توانست پاسخ وزن خشک سوروف و پیزور را به اختلاط بن‌‌سولفورون و پرتیلاکلر بیان کند‌. با توجه به نتایج و مدل برازش شده می‌‌توان با مصرف تنها 75 درصد پرتیلاکلر، 100 درصد بن‌‌سولفورون و یا اختلاط 50 درصد دز توصیه‌شده بن-سولفورون و پرتیلاکلر ‌(2/31 گرم‌ بن‌‌سولفورون‌ + 875 گرم‌ پرتیلاکلر) زیست توده سوروف را به‌‌ترتیب به صفر، 4/2 و 8/1 گرم در گلدان رساند که دز‌لازم برای 50 درصد کاهش زیست توده 4/20، 7/45 و4/13 درصد پرتیلاکلر ، بن سولفورون ویا از هر دو علف‌کش بوده است.هم‌چنین با مصرف 75 درصد بن‌سولفورون، 125 درصد پرتیلاکلر و یا اختلاط 75 درصد دز دو علف‌کش بن‌سولفورون و پرتیلاکلر ‌(8/46 گرم‌ بن-‌سولفورون‌ + 5/1312 گرم‌ پرتیلاکلر) زیست توده پیزور را به‌ترتیب به 5/9، 4/9 و 4 گرم در گلدان رساند که دز‌لازم برای 50 درصد کاهش زیست توده پیزور 1/30، 2/12 و 1/19 درصد بن‌سولفورون، پرتیلاکلر و یا از هر دو علف‌کش بود. در این تحقیق اختلاط 75 درصد از هر دو علف‌‌کش برای کنترل توام سوروف و پیزور پیشنهاد گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Interaction of pretilachlor and bensulfuronmethyl on weed control of rice

نویسندگان [English]

  • Shaban Alizadeh 1
  • Hassan Alizadeh 1
  • Bijan yaghoubi 2
  • Mostafa Oveisi 3
1 Agronomy and Plant Breeding Dept., University of Tehran
2 Assistant Professor of Rice Research Institute of Iran , Rasht, Iran
3 Department of Agronomy and Plant breeding- Tehran University, Karaj Iran
چکیده [English]

The most important weed of rice are Barnyard grass and Sedge and for their control herbicides of Chloroacetamides and Sulfonylureas are most prevalent and most used compounds.

The effect application of two of herbicides BenSulfuron (DF60% ,62.5 g ha-1) and Pretilachlor (EC50% ,1750 g ha-1) at six levels, zero, 25, 50, 75, 100 and 125% of the recommended dose (average recommended dose 1750 and 62.5 g.), for controlling of Barnyard grass and Sedge On Shiroudi variety was examined under Potted Conditions. The experiment was carried out in a factorial experiment based on randomized complete block design with three replications.

The three-parameter logistic model showed the dry weight response of Barnyard grass and Sedge, to different concentrations of Benzsulfuron and Preilachlor herbicides.

According to the results and fitted model:

Reduced Barnyard grass biomass to zero, 2.4 and 1.8 g per pot with individual use of 75% Pretilachlor, 100% Bensulfuron Or 75% of the recommended dose of two herbicides,(31.25 gr/ ha-1 +875 gr/ ha-1). Dose for 50% reduction of Barnyard grass biomass was respectively 20.4 (PRETILA), 45.7 (BSM) and 13.4% (Both).

Also reduced Sedge biomass to 9.5, 9.4 and 4 g per pot with individual use of 75% Bensulfuron, 125% Pretilachlor Or 75% of the recommended dose of two herbicides, (46.8 gr/ ha-1 BSM+1312.5gr/ ha-1 PRETILA). Dose for 50% reduction of Sedge biomass was respectively 30.1 (BSM), 12.2 (PRETILA) and 19.1 % (Both).

However, 75% of the recommended dose of two herbicide was considered the best treatment for complete weed control.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rice
  • weed
  • herbicide
  • compatibility
  • mixing