عکس العمل های جامعه علف های هرز و ذرت به کاربرد نیتروژن و علف کش ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

استاد دانشگاه

چکیده

برای بررس ی واکنش ذرت و جامعه علف های هرز به کاربرد نیتروژن و علفکش، آزمایشی در سال 2001 در مرکز تحقیقات علوم زراعی لادس واقع در دانشگاه مک گیل ، در یک خاک رسی انجام شد . آزمایش بصورت ک ر ت های خرد شده با 6 تکرار اجر ا شد که در آن علفکش ( 4 سطح ) و نیتروژن ( 3 سطح ) به ترت یب کرت های اصلی و 25 درصد ) ، فرعی بودند. نیکوسولفورون (اولتیم ، به میزان 9 گرم در هکتار ) بهمراه روغن معدنی (آگرال 90 برای کنترل عل ف های هرز کشیده برگ، دیکمبا ( به میزان 590 گرم در هکتار ) برای کنترل عل ف های هرز پهن برگ و مخلوط نیکوسولفورون بهمراه آگرال در مقادیر یاد شده و دیکامب ا به میزان 295 گرم در هکتار برای کنترل توام علف های هرز کشیده برگ و پهن برگ بکار برده شدند . شاهد بدون علفکش نیز در نظر گرفته شد . 120 ، نیتروژن (نیترات آمونیوم ) در دو مرحله (زمان کاشت و 54 روز پس از کاشت ) ودر هر مرحله به میزان 60 و 250 کیلوگرم در هکتار بکار برده شد . شمارش بوته های علف های هرز و سطح پوشش علف هرز معیار ارزیابی تاثیر تیمارها بودند . وزن خشک علف های هرز نیز در هر ارزیابی ثبت شد . ارزیابی روی علف های هرز پیش از کاربرد علفکش ، 2 تا 3 هفته پس از کاربرد آن و همچنین پس از مصرف کود سرک انجام شد. نتایج نشان داد که تراکم علف های هرزکشیده برگ بسیار بیشتر از علف های هرز پهن برگ بود. اما علف های هرز پهن برگ نیز از رشد زیادی برخوردار بوده و در انتهای فصل و د ر کرت های شاهد، پتانسیل رشدی خود را نشان دادند . نیتروژن اثر معنی داری بر رشد و عمل کرد ذرت ایجاد نمود . کاهش میزان نیتروژن مصرفی منجر به ایجاد رنگ سبز کم رنگ در برگ های ذرت شد. افزایش میزان کاربرد نیتروژن بیوماس ذرت را بویژه طی دوره رشد سریع رویشی ، افزایش داد. اختلافات معنی داری در ارزیابی علفکش کنترل کنندهکشیده برگ ها مشاهده شد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Response of Weed Communities and Corn (Zea mays) to Nitrogen and Herbicide Application

نویسندگان [English]

  • m rashed
  • m rastgoo
  • s.o prasher
  • p.k goel
چکیده [English]

An experiment was conducted on clay soil at Lods Agronomy Research Center, McGill University to study the response of weeds communities and corn plants to nitrogen and herbicide application. The experiment was arranged as split plots design with 6 replications, in which application of herbicide (at 4 levels) and nitrogen (at 3 levels) were respectively the main- and sub-treatments. The herbicide Nicosulfuron (9 g ha-1) mixed with mineral oil (Agral 90, 25% v/v) was used to control grass weeds. The herbicide dicamba (590 g ha-1) was used for broadleaf control. Nicosulfuron mixed with Agral at the above mentioned rates, and dicamba at 295 g ha-1 were used to control both grass and broadleaf weeds. Weedy check also was considered as control. Nitrogen (ammonium nitrate) at 60,120, and 250 kg ha-1 was applied twice; once at planting time and again 54 days after planting. The results indicated that the density of grass weeds was higher than that of broadleaf weeds. However, broadleaf weeds could grow vigorously and by the end of the season they showed strong growth in most weedy check. Nitrogen had a pronounced effect on corn growth and yield. Reducing the nitrogen supply resulted * Correspondence to: M.H. Rashed, E-mail: mhrashed@yahoo.com M. H. Rashed et al. 82 in pale green leaves in the corn. Increasing nitrogen application increased the corn biomass mainly during the rapid vegetative growth stage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corn
  • Zea mays
  • weeds community
  • Nicosulfuron
  • Dicamba
  • Nitrogen
Augero-Alverdo, R, and Appleby, A. P., 1991. Uptake, translocation, and phytotoxicity of
root-absorbed haloxyfop in soybean, Festuca rubra L., and Festuca arundinacea
Schreb. Weed Research 31: 257-263.
Augero-Alverdo, R. A., Appleby, P., and Armstrong, D. j., 1991. Antagonism of haloxyfop
activity in tall fescue (Festuca arundinacea) by dicamba and bentazon. Weed Science
39: 1-5.
Harts, S. E., and Wax, L. M., 1996. Dicamba antagonizes grass weed control with
Imazathapyr by reduction of foliar absorption. Weed Technology 10: 828 – 834.
Hons, F. M., and Saladino, V. A., 1995. Yield contribution of nitrogen fertilizer, herbicide,
and insecticide in a corn- soybean rotation community. Soil Science and plant analysis
26: 3083, 3097.
Kalnay, P. A., and Glenn, S., 2000. Translocation of nicosulfuron and dicamba in hemp
dogbane (Apocynum cannabinum). Weed Technology 14: 476-479.
Kapusta, G., Krausz, R. F., Khan, M., and Mathews, J., 1994. Effect of nicosulfuron rate,
adjuvants, and weed size on annual weed control on corn (Zea mays). Weed Technology
8: 696-702.
Kelner, D., Juras, L., and Derksen, D., 1996. Integrated weed management. Saskatchewan
Agriculture and Food.
Kostandi, S. F., and Soliman, M. F., 1998. Water stress and nitrogen fertilization effects on
Yield and smut disease incidence in corn (Zea mays L.). Journal of Agronomy and Crop
Science 180: 151-157.
Liebhardt, W. E., Andrews, R. W., Culik, M.N., Harwood, R.R., Janke, R.R., Radke, J.K.,
and Rieger- Schwartz, S.A., 1989. Crop production during conversion from conventional
to low- input methods. Agronomy Journal 81: 150-159.
M. H. Rashed et al. 96
Monks, C.D., Wilcut, J. W., Richburg, J. S., Hatton, J.H., and Patterson, M.G., 1996. Effect
of AC 263, 222, Imazethapyr, and nicosulfuron on weed control and Imidazolinonetolerant
corn (Zea mays) yield. Weed Technology 10: 822-827.
Morton, C. A., and Harvey, R.G., 1994a. Simulated environments influence Primisulfuron
efficacy. Weed Science 42: 424-429.
Morton, C. A., and Harvey, R.G., 1994b. Sweet corn hybrid tolerance to nicosulfuron.
Weed Technology 6: 91-96.
Nalewaja, J. D., Praczyk, T., and Matysiak, R., 1998. Nitrogen fertilizer, oil, and surfactant
adjuvants with nicosulfuron. Weed Technology 12: 585-589.
Norris, R. F., 1999. Ecological implications of using threshold. In: “Expanding the context
of weed management”. (Eds): Buhlered, D.D., Food Products Press. An imprint of the
Halworth Press, Inc. pp. 9-30.
O,Sullivan, J., and Bouw, W. J., 1998. Sensitivity in processing sweet corn (Zea mays)
cultivars to nicosulfuron / rimisulfuron. Canadian Journal of Plant Science 78: 151-154.
Rabaey, T. L., and Harvey, R. G., 1997. Annual Grass control in corn (Zea mays) with
Primisulfuron combined with nicosulfuron. Weed Technology 11: 171-175.
[SAS] Statistical Analysis Systems.1996. The SAS System for Windows. Release
6.12.Cary, NC: Statistical Analysis System Institute.
Swanton, C. J., Weaver, S., Cowan, P., Van Acker, R., and Shrestha, A., 1999a. Weed
thresholds: Theory and applicability. In “Expanding the context of weed management”.
(Eds): Buhler, D. D., Food Products Press, An imprint of the Hawoth press, Inc. pp. 31-
58.
Swanton, C. J., Shresta, A., Roy, R. C., Ball-coelho, B. R., and Knezevic, S. Z., 1999b.
Effect of tillage system, Nitrogen, and cover crop on the composition of weed flora.
Weed Science 47: 457-461.
Tanaka, D. L., and Anderson, R. L., 2001. Weed community response to cultural practices,
rotation, tillage, and nitrogen fertility.
http//www.mandakzerotill.org/book18/cultural.html.
Van Aker, A., 2000. Site specific weed management: Landscape and nitrogen effect on
weed competition. Agri-food Research and Development Initiative (ARDI). Project #
98-072.
Wicks, G. A., Martin, A. R., and Lyon, D. J., 1999. Cultural practices to improve weed
control in winter wheat. Nebraska Cooperative Extension. G99-1389-A.