دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1385 
2. مقاومت یولاف وحشی زمستانه به علفکش های آریلوکسی فنوکسی پروپیانات

صفحه 17-31

اسکندر زند؛ فاطمه بنا کاشانی؛ حسن علیزاده؛ س صوفی زاده؛ ک رمضانی؛ آذر ماکنالی؛ م فریدون پور


3. بررسی قدرت رقابتی ارقام گندم نان آزاد نو طی سالهای 1335 تا 1376 در مقابل علف هرز یولاف وحشی

صفحه 32-52

م بهشتیان مسگران؛ اسکندر زند؛ م نصیری محلاتی؛ حمید رحیمیان مشهدی


4. مقایسه قدرت رقابتی ارقام قدیم و جدید گندم در ایران در مقابل علف هرز منداب وحشی

صفحه 53-68

ر دیهیم فرد؛ ع حجازی؛ اسکندر زند؛ محمد علی باغستانی؛ gh.ab اکبری؛ س صوفی زاده


7. ارزیابی علفکش ها پس رویشی در چغندرقند

صفحه 97-105

پرویز شیمی؛ د قنبری بیرگانی؛ م فراوندی؛ م عبداللهیان نقابی