دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1385 
1. دوره بحرانی کنترل علف های هرز در چغندر قند منطقه شهر کرد

صفحه 1-12

فرود صالحی؛ حکمت اسفندیاری؛ حمید رحیمیان مشهدی


2. اثر آللوپاتی plantago psy.روی جوانه بذر و مراحل رشدی چند گونه علف هرز

صفحه 13-30

علی رحیمی؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ محمد رضا جهان سوز؛ ف شریف زاده؛ ک پوستینی


3. اثر توانایی آللوپاتی عصاره برنج روی رشد گیاهچه های سوروف

صفحه 31-44

جعفر اصغری؛ س برندجی؛ ا.ا متین؛ مسلم محمد شریفی


5. مقایسه کارایی آمیکابازن با علفکش های گروه سولفونیل در کنترل علف های هرز ذرت

صفحه 59-83

اسکندر زند؛ محمد علی باغستانی؛ سعید صوفی زاده؛ علی اسکندری؛ رضا دیهیم فرد؛ رضا پورآذر؛ فرخ الدین قزلی؛ پیمان ثابتی؛ حکمت اسفندیاری؛ عاطفه موسوی نیک؛ ف اعتمادی


6. عکس العمل فیزیولوژیک خارشتر به مدیریت بقایای ریشه در زمان آیش

صفحه 84-95

محمد بازو بندی؛ محمد براتی؛ رسول صدرآبادی حقیقی