ارزیابی قدرت رقابتی گندم با علف هرز چاودار (Secale cereal L) با استفاده از مدل عکس عملکرد

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد واحدمهاباد

2 دانشگاه تهران

چکیده

گیاه چاودار در سال‌های اخیر به عنوان علف‌هرز مهم مزارع گندم ایران شناخته شده است. به منظور ارزیابی قدرت رقابتی گندم در مقابل چاودار با استفاده از مدل عکس عملکرد در قالب روش سری‌های آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال‌های زراعی 1388 و 1389 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی میاندوآب انجام شد. در این آزمایش تراکم‌های گندم: 0،350، 450، 550 ، 650 بوته در متر مربع در نظر گرفته شد و به هر یک از تراکم‌ها بذر چاودار در تراکم‌های : 15، 30، 45، 60، بوته در متر مربع اضافه شدند. نتایج ضرایب رگرسیونی نشان داد که اثر هر بوته چاودار بر عکس عملکرد دانه گندم معادل 1/3 بوته گندم از نظر رقابتی بود. این نتیجه نشان می‌دهد که عملکرد گندم بیشتر تحت تأثیر رقابت برون گونه‌ای قرار گرفته است و چاودار رقیب قوی‌تری نسبت به گندم می‌باشد. بررسی قدرت رقابت نسبی چاودار نسبت به عملکرد بیولوژیک گندم نشان داد که اثر یک بوته چاودار روی عکس عملکرد بیولوژیک گندم تقریباً معادل 73/2 بوته گندم است. چاودار تعداد دانه در سنبله، عملکرد اقتصادی و بیولوژیک گندم را کاهش داد. تراکم 550 بوته گندم در متر مربع در حضور چاودار نسبت به سایر تراکم‌ها بالاترین عملکرد دانه را داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Competitive Ability of Wheat (Triticum aestivum L) against Rye (Secale cereal L) Using Reciprocal Yield Model in Miandoab

نویسندگان [English]

  • mansour Sohrabi 1
  • Hamid Rahimian Mashhadi 2
  • Mohsen Beheshtian 2
چکیده [English]

Rye has been known as an important weed in Iran’s wheat farms. The experiment was carried out at the Agriculture and Natural Research Station, Miandoab during 2009-10(for 2 years) .This experiment was carried out by complete randomized block design in factorial pattern. The treatments included wheat pure sowing in the 350,450,550 and 650 densities (factor A) and rye in 15, 30.45 and 60 densities (factor B) per square meter, and also all the combination between wheat and rye. The result illustrated that rye had better competitive ability compared to wheat. The wheat yield was affected mostly by inter-specific competition .The calculation of regression coefficient indicated that the effect of each rye bush was equivalent of 3.1 wheat bush for reciprocal wheat economic yield. The calculation of regression coefficient indicated that the effect of each rye bush was equivalent of 2.73 wheat bush for reciprocal wheat biologic yield. Rye reduced the seed per spike, economical and biological wheat yield. The density 550 plant/m2 of wheat had most yields in contrast with other densities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • wheat
  • Rye
  • reciprocal yield
  • Competition