دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، اسفند 1387 
تأثیر زمان وجین بر ترکیب گونه ای، تراکم بوته، وزن خشک و خصوصیات فیزیولوژیکی علف های هرز ذرت

صفحه 9-20

مرجانه حبیبی سواد کوهی؛ همت الله پیر دشتی؛ ایرج امینی؛ ارسطو عباسیان؛ سارا کرامتی


واکنش علف‌های هرز مزارع ذرت به مقادیرکود نیتروژن و دز‌های علف‌کش

صفحه 21-32

احمد زارع؛ حسن علیزاده؛ محسن بهشتیان مسگران؛ حمید رحیمیان مشهدی


مدلسازی رقابت توأم توق (Xanthium strumarium) و تاج خروس (Amaranthus retroflexus) در سویا

صفحه 69-78

علیرضا یوسفی؛ حسن علیزاده؛ محمد علی باغستانی؛ حمید رحیمیان


مدیریت گل جالیز مصری (Phelipanche aegyptiaca (Pers.) Pomel) با استفاده از کودهای نیتروژن در گوجه‌فرنگی (‌Lycopersicon esculentum L.)

صفحه 79-89

سیروان بابایی؛ حسن علیزاده؛ محمدرضا جهان سوز؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ مهدی مین باشی معینی