دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، دی 1391 
تعیین دوره بحرانی کنترل علف¬های هرز آویشن باغی(Thymus vulgaris)

صفحه 25-37

مجتبی خزائی؛ حسن حبیبی؛ اسکندر زند؛ علاالدین کردناییج؛ مجید امینی دهقی؛ محمدحسن هادیزاده


برهمکنش ذرت - علف‌های هرز به تاریخ‌های مختلف کاشت گیاهان پوششی

صفحه 63-78

شهرام نظری؛ فائزه زعفریان؛ اسفندیار فرهمندفر؛ اسکندر زند؛ میلاد باقری شیروان


مطالعه تاثیر روش های مختلف کنترل علف‌هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج

صفحه 93-105

حسن یوسف نیا پاشا؛ رضا طباطبایی کلور؛ حمید آقاگل زاده؛ جعفر هاشمی