نویسنده = رضا قربانی
تعداد مقالات: 7
1. ارزیابی پتانسیل پراکنش جغرافیایی بزچره(Dodartia orientalis L) در ایران و جهان در شرایط اقلیمی حاضر و تغییر اقلیم آتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1398

مهدی راستگو؛ عادل شادلو؛ محمد بازوبندی؛ رضا قربانی


2. تاثیر دما بر جوانه‌زنی و رویش علف‌های هرز کشیده‌برگ گندم وحشی (Triticum boeoticum Boiss) و جودره (Hordeum spontaneum C. Koch)

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 11-28

10.22092/ijws.2017.1301.02

سیدکریم موسوی؛ علی قنبری؛ رضا قربانی؛ محمد علی باغستانی میبدی


3. کاربرد منحنی‌های القاء فلورسنس در کنترل تاج‌خروس ریشه قرمز Amaranthus retroflexus و تاج‌ریزی سیاه Solanum nigrum

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 151-169

علی اصغر چیت بند؛ رضا قربانی؛ محمد حسن راشد محصل؛ محمدعلی باغستانی؛ محبوبه نبی زاده


6. اثر مقادیر و زمان مصرف انواع کمپوست¬های آلی بر تراکم و زیست توده علف¬های هرز زیره سبز (Cuminum cyminum L.)

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 1-18

تکتم کبودی؛ رضا قربانی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ علی اصغر محمد آبادی؛ سرور خرمدل


7. ارزیابی کارآیی سوسک سبز لاک پشتی(Cassida rubiginosa Müller) در کنترل بیولوژیکی علف هرز خارلته (Cirsium arvense (L.) Scop.) در شیروان

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 15-22

قربانعلی اسدی؛ رضا قربانی؛ حسین صادقی؛ سید احمد حسینی؛ هنز مولر