دوره و شماره: دوره 13، شماره 2، دی 1396 
بررسی ارتباط خصوصیات خاک و عوامل اقلیمی ‌با پراکنش علف‏های‏ هرز در چمن

صفحه 147-156

10.22092/ijws.2017.1302.05

علی لشکری؛ مهدی راستگو؛ مهدی مین باشی؛ علی قنبری؛ محمد حسن راشد محصل


مقایسه اثر چند ‌‌علف‌کش خاک مصرف بر کنترل علف‌های‌هرز سیب‌زمینیSolanum tuberosum) ) و عملکرد آن

صفحه 193-209

10.22092/ijws.2017.1302.08

محمد تقی آل ابراهیم؛ حمیدرضا دوست چمن آباد؛ همایون فرجی؛ الهام صمدی کلخوران