دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، آذر 1393 
تأثیر زمان تهیه بستر بذر و شیوه مدیریت علف‏های‌هرز بر جمعیت علف‌های‌هرز و عملکرد کمی و کیفی چغندرقند

صفحه 133-143

محمد عبداللهیان نوقابی؛ رضا خمیس آبادی؛ علی کاشانی؛ داریوش فتح اله طالقانی


ارزیابی شاخص‌های تحمل و رقابت 18 ژنوتیپ گندم با علف‌های‌هرز

صفحه 155-166

حمیدرضا محمددوست چمن آباد؛ مهپاره بخشی؛ علی اصغری؛ شیوا محمدنیا


کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون لجستیک در پیش‌بینی حضور علف‌های‌هرز در مزارع نخود دیم استان کردستان

صفحه 201-222

سحر منصوریان؛ ابراهیم ایزدی دربندی؛ محمدحسن راشد محصل؛ مهدی راستگو؛ همایون کانونی