نویسنده = حمیدرضا ساسان فر
کاربرد پردازش تصویر در تشخیص درصد رنگ‏ پذیری بذر با آزمون تترازولیوم

دوره 18، شماره 2، مهر 1401

محمدحسین زمانی؛ علی جومی؛ اسحاق کشتکار؛ علیرضا مهدویان؛ حمیدرضا ساسان فر


مقاومت توده‌های یولاف‌وحشی زمستانه (Avena ludoviciana) به علف‏کش کلودینافوپ‌پروپارژیل در جنوب کرمان

دوره 18، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 23-33

10.22092/ijws.2021.354407.1391

نسرین مولایی مقبلی؛ سید احمد حسینی؛ ابراهیم ممنوعی؛ حمیدرضا ساسان فر


کارآیی دو علف‌کش‌ جدید مزوتریون+نیکوسولفورون (OD 10.5%) و بنتازون+ام‌سی‌پی‌آ (SL 46%) در مقایسه با علف‌کش‌های رایج در مهار علفهای‌هرز پهن‌برگ مزارع ذرت

دوره 17، شماره 2، مهر 1400، صفحه 27-44

10.22092/ijws.2021.343429.1372

حمیدرضا ساسان فر؛ اسکندر زند؛ محمد جمالی؛ پیمان ثابتی؛ پرویز شریفی‌زیوه؛ اسحاق کشتکار؛ محمدحسین زمانی


مقاومت علف‌های‌‏هرز باریک‌برگ مشکل‌ساز به برخی علف‏کش‏های رایج مزارع کلزا (Brassica napus L.) در سه استان کشور

دوره 17، شماره 2، مهر 1400، صفحه 79-98

10.22092/ijws.2021.353147.1383

حمیدرضا ساسان فر؛ اسکندر زند؛ محمدحسین زمانی؛ اسحاق کشتکار؛ علی جومی


پاسخ علف‌هرز بید علفی (Epilobium ciliatum Raf.) مقاوم به پاراکوات، دایکوات و گلایفوسیت به برخی از علف‌کش‌های جایگزین

دوره 15، شماره 2، آذر 1398، صفحه 15-28

10.22092/IJWS.2019.1502.02

بهروز خلیل طهماسبی؛ محمد تقی آل ابراهیم؛ اسکندر زند؛ حمیدرضا ساسان فر؛ رافائل دپرادو


کارایی مقادیر مختلف دو نوع تجاری علف‌کش کلوپیرالید در مهار علف‌های‌هرز کلزا

دوره 10، شماره 2، آذر 1393، صفحه 145-153

پرویز شیمی؛ رضا پورآذر؛ فرخ الدین قزلی؛ حمیدرضا ساسان فر