دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1390 
1. تاثیر زمان سمپاشی علف¬کش¬های هورمونی بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم

صفحه 1-12

پرویز شیمی؛ محمدعلی باغستانی؛ عبدالعزیز حقیقی؛ حمید رحیمیان مشهدی


4. بررسی اثر عوامل مختلف محیطی بر جوانه¬زنی بذر بادبُر(Ceratocarpus arenarius

صفحه 45-59

اسماعیل ابراهیمی؛ سید وحید اسلامی؛ مجید جامی الاحمدی؛ سهراب محمودی


5. بررسی نقش مالچ گیاهان پوششی باریک برگ زمستانه بر جمعیت علف¬های هرز مزارع چغندرقند

صفحه 59-67

محمدرضا فدائی شهر؛ حسین نجفی؛ محمد عبداللهیان نوقابی؛ محمد جواد میرهادی


6. اثر گیاهان پوششی گوناگون در مهار علف¬های هرز باغات مرکبات

صفحه 67-79

روجا فرزانیان؛ همت اله پیردشتی؛ یوسف نیک نژاد