دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، اسفند 1388 
تاثیر رقابت تاج خروس ریشه قرمز و تاتوره بر ساختار تاج پوشش ذرت و سویا در کشت مخلوط

صفحه 39-53

مجید آقا علیخانی؛ فائزه زعفریان؛ اسکندر زند؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ محمد رضوانی


بررسی اثر مواد افزودنی برکارایی علفکش های پینوکسادن و کلودینافوپ پروپارژیل بر علف های هرز باریک برگ

صفحه 65-77

عاطفه موسوی نیک؛ اسکندر زند؛ محمد علی باغستانی؛ رضا دیهیم فرد؛ سعید صوفی زاده؛ فرخ الدین قزلی؛ اکبر عالی وردی


زمان مدیریت علف های هرز گاوپنبه در مزارع سویا

صفحه 91-108

زهرا حاتمی؛ ناصر لطیفی؛ حسین رضوانی؛ ابراهیم زینلی