دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، دی 1394 
تاثیر سس زراعی (Cuscuta campestris) بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و عملکرد چغندر‌قند (Beta vulgaris)

صفحه 105-115

ناصر جعفرزاده؛ هاشم هادی؛ علیرضا پیرزاد؛ محمدعلی باغستانی؛ رامین ملکی


بررسی جوانه‌زنی و فنولوژی علف‌هرز سس (Cuscuta campestris) در مزارع چغندرقند (Beta vulgaris)

صفحه 129-143

ناصر جعفر زاده؛ علیرضا پیرزاد؛ هاشم هادی؛ محمدعلی باغستانی؛ رامین ملکی


فنولوژی تطبیقی جودره (Hordeum spontaneum) در مزرعه گندم از مرحله جوانه‌زنی تا پایان دوره خواب

صفحه 145-157

احمد دیه جی؛ محمدعلی باغستانی؛ بتول صمدانی؛ اسکندر زند؛ دلاور بهروزی


مقایسه الگوهای مختلف کشت ذرت دانه‌ای بر کنترل علف‌های‌هرز

صفحه 173-182

محمدرضا کرمی نژاد؛ اسکندر زند؛ محمدعلی باغستانی