دوره و شماره: دوره 17، شماره 2، مهر 1400 
بررسی نقش تجزیه شیمیایی و زیستی در ماندگاری علف‌کش نیکوسولفورون در شرایط کنترل شده خاک

صفحه 99-110

10.22092/ijws.2021.343587.1373

ابراهیم ممنوعی؛ ابراهیم ایزدی دربندی؛ مهدی راستگو؛ محمد علی باغستانی؛ محمد حسن زاده؛ حوریه نصیرلی


اثرات گیاه سوزی باقی‌مانده علفکش تریاسولفورون+دایکمبا (لینتور WG70%) بر چند گیاه زراعی در تناوب با گندم

صفحه 149-163

10.22092/ijws.2021.351372.1375

محمد حسن هادیزاده؛ حسین ثابت زنگنه؛ محمد فریدون پور؛ عبدالعزیز حقیقی؛ فرخ الدین قزلی