دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، دی 1392 
مدلسازی پاسخ جوانه‌زنی بذر علف‌های‌هرز جودره (Hordeum spontaneum) و علف قناری (Phalaris minor) به دما

صفحه 105-118

محسن بهشتیان؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ حسن علیزاده؛ سارا اوحدی؛ احمد زارع