دوره و شماره: دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1397 
2. اثر چهار گونه گیاه پوششی بر کنترل و تغییرات جمعیت علف‌های‌هرز در منطقه کرج

صفحه 11-22

10.22092/ijws.2018.1401.02

محمد رضا مجیدی؛ بهرام میر شکاری؛ بتول صمدانی؛ حسن حاج نجاری؛ فرهاد فرحوش


5. ارزیابی برخی جنبه‌های اکوفیزیولوژیک گوشاب (.Potamogeton nodosus Poir) در واکنش به سطوح مختلف کود، رقم برنج و غرقاب

صفحه 43-58

10.22092/ijws.2018.1401.05

بیژن یعقوبی؛ محمد مهدی فانوسچی؛ فرزین پورامیر؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ المیرا محمد‌وند؛ مصطفی اویسی


8. بررسی تأثیر چندین علف‌کش بر کنترل علف‌های‌هرز و عملکرد زیره سبز (Cuminum cyminum L)

صفحه 83-95

10.22092/ijws.2018.1401.08

مهدی دستورانی؛ ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری؛ عباس بیابانی؛ زینب اورسجی؛ میثم حبیبی