دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، اسفند 1395 
کاربرد منحنی‌های القاء فلورسنس در کنترل تاج‌خروس ریشه قرمز Amaranthus retroflexus و تاج‌ریزی سیاه Solanum nigrum

صفحه 151-169

علی اصغر چیت بند؛ رضا قربانی؛ محمد حسن راشد محصل؛ محمدعلی باغستانی؛ محبوبه نبی زاده


بررسی کارایی علف‌کش‌های جدید در کنترل سس ‌زراعی Cuscuta campestrisدر مزارع چغندرقند Beta vulgaris)

صفحه 199-209

فریبا میقانی؛ نوشین نظام آبادی؛ محمدرضا کرمی نژاد؛ ناصر جعفر زاده


تأثیر الگوهای مختلف کشت مخلوط سیر (Allium sativum) و نخود‌فرنگی (Pisum sativum) بر شاخص‌های جمعیتی علف‌های‌هرز

صفحه 222-235

ارسطو عباسیان؛ علی نخ زری مقدم؛ همت الله پیردشتی؛ ابراهیم غلامعلی پور علمداری