دوره و شماره: دوره 15، شماره 2، آذر 1398 
بررسی روش های مدیریت اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus) در مزارع پیاز جیرفت

صفحه 55-63

10.22092/IJWS.2019.1502.05

فرامرز رفیعی سربیژن نسب؛ حمیدرضا دوست چمن آباد؛ احمد آئین؛ محمدتقی آل ابراهیم؛ علی اصغری


اثر گیاهان پوششی بر کنترل علف‌های‌هرز و عملکرد دانه ذرت در شرایط خاک‌ورزی حفاظتی

صفحه 65-77

10.22092/IJWS.2019.1502.06

پرویز شریفی زیوه؛ احمد توبه؛ عبدالقیوم قلی پوری؛ محمدتقی آل ابراهیم؛ بتول صمدانی