دوره و شماره: دوره 19، شماره 2، دی 1402 
کارایی علف‌کش کلودینافوپ‌پروپارژیل+ متری‌بیوزین در مقایسه با علف‌کش‌های رایج مزارع گندم

10.22034/ijws.2023.362006.1434

ابراهیم ممنوعی؛ محمدرضا کرمی نژاد؛ ناصر باقرانی‌ترشیز؛ علیرضا برجسته؛ مهدی مین باش معینی