نویسنده = محمد علی باغستانی
تعداد مقالات: 18
1. کنترل پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis) در مرحله گلدهی با استفاده از علفکش‌های پس‌رویشی در باغ سیب

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 107-115

10.22092/ijws.2018.1402.09

بتول صمدانی؛ حکمت اسفندیاری؛ محمد علی باغستانی


2. تأثیر زمان و مقدار کاربرد علف کش سولفوسولفورون بر کنترل علف پشمکی ژاپنی (.Bromus japonicus Thunb) در ارقام مختلف گندم

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 29-44

10.22092/ijws.2017.1301.03

منصور سارانی؛ علی قنبری؛ محمد گلوی؛ ابراهیم ایزدی دربندی؛ محمدعلی باغستانی


3. کاربرد منحنی‌های القاء فلورسنس در کنترل تاج‌خروس ریشه قرمز Amaranthus retroflexus و تاج‌ریزی سیاه Solanum nigrum

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 151-169

علی اصغر چیت بند؛ رضا قربانی؛ محمد حسن راشد محصل؛ محمدعلی باغستانی؛ محبوبه نبی زاده


4. بررسی تاثیر گیاه پوششی و زمان کاشت آن بر جمعیت علف‌های‌هرز و عملکرد ذرت در دو نظام کم خاک‌ورزی و مرسوم

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 211-220

رسول فخاری؛ احمد توبه؛ محمد تقی آل ابراهیم؛ محمدعلی باغستانی؛ اسکندر زند


5. مطالعه تفاوت ژنتیکی توده‌های مختلف علف‌هرز جو دره Hordeum spontaneum با استفاده از نشانگر SSR

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 107-119

سیروان بابایی؛ حسن علیزاده؛ محمدعلی باغستانی؛ محمدرضا نقوی؛ سهیلا محمدی


6. ارزیابی صفات مورفولوژیکی و تولیدمثلی توده‌های جودرهHordeum spontaneum ایران در پاسخ به زمان کاربرد علف‌‌کش سولفوسولفورون (آپیروس)

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 45-61

سعید محمدی؛ مهدی راستگو؛ محمدعلی باغستانی؛ موسی الرضا وفایی تبار؛ ابراهیم ایزدی دربندی


7. بررسی تاثیر بقایای نیکوسولفورون کاربردی در مزارع ذرت بر گندم Triticum aestivum، جو Hordeum vulgareو کلزا Brassica napus)

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 79-96

ابراهیم ممنوعی؛ ابراهیم ایزدی دربندی؛ مهدی راستگو؛ محمدعلی باغستانی؛ محمد حسن زاده خیاط


8. تاثیر سس زراعی (Cuscuta campestris) بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و عملکرد چغندر‌قند (Beta vulgaris)

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 105-115

ناصر جعفرزاده؛ هاشم هادی؛ علیرضا پیرزاد؛ محمدعلی باغستانی؛ رامین ملکی


9. مقایسه الگوهای مختلف کشت ذرت دانه‌ای بر کنترل علف‌های‌هرز

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 173-182

محمدرضا کرمی نژاد؛ اسکندر زند؛ محمدعلی باغستانی


10. بررسی جوانه‌زنی و فنولوژی علف‌هرز سس (Cuscuta campestris) در مزارع چغندرقند (Beta vulgaris)

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 129-143

ناصر جعفر زاده؛ علیرضا پیرزاد؛ هاشم هادی؛ محمدعلی باغستانی؛ رامین ملکی


12. فنولوژی تطبیقی جودره (Hordeum spontaneum) در مزرعه گندم از مرحله جوانه‌زنی تا پایان دوره خواب

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 145-157

احمد دیه جی؛ محمدعلی باغستانی؛ بتول صمدانی؛ اسکندر زند؛ دلاور بهروزی


13. اثرات بستر بذر زود هنگام (ماخار) بر کاهش جمعیت جودره ( Hordeum spontaneum ) در زراعت گندم

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 27-36

احمد دیه جی؛ بتول صمدانی؛ محمدعلی باغستانی؛ اسکندر زند؛ دلاور بهروزی


14. ارزیابی برخی مشکلات مدیریت علف‌های‌هرز مزارع گندم مناطق مختلف کشور

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 13-26

مهدی مین باشی؛ حکمت اسفندیاری؛ رضا پورآذر؛ محمدعلی باغستانی؛ اسکندر زند؛ مژگان ویسی؛ پیمان ثابتی؛ محمدرضا جمالی؛ سپیده حاتمی؛ عبدالعزیز حقیقی؛ آذر ماکنالی؛ سیدکریم موسوی؛ سید حسین ناظر کاخکی؛ وجیه نریمانی؛ مرتضی نورعلی زاده؛ رضا ولی اله پور؛ شهرام نوروززاده


15. پیش بینی رویش علف‌های هرز توق و تاج خروس در ذرت با مدل‌‌های زمان دمایی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 77-90

مصطفی اویسی؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ محمدعلی باغستانی؛ حسن علیزاده


16. تاثیر افزودنی‌های مختلف در افزایش کارایی علف‌کش سولفوسولفورون در کنترل علف‌هرز جودره در مزارع گندم

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 132-121

سیروان بابایی؛ حسن علیزاده؛ محمدعلی باغستانی؛ محمدرضا نقوی


17. اثر فاکتورهای محیطی و مدیریتی بر غنای گونه‌ای علف‌های‌هرز محصولات تابستانه در استان ایلام

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 75-93

مهرشاد براری؛ محمدعلی باغستانی؛ مرزبان فرامرزی؛ مرتضی عموزاده


18. مطالعه تأثیر چند علف‌کش در مهار علف‌های‌هرز سورگوم علوفه‏ای (Sorghum bicolor L. Moench)

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 95-106

محمدحسن هادیزاده؛ حسین ترابی؛ رضا پورآذر؛ محمدعلی باغستانی