دوره و شماره: دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1399 
1. بررسی میزان حساسیت پنبه و ذرت به بقایای شبیه‌سازی‌شده علف‏کش ایمازتاپیر

صفحه 1-13

10.22092/IJWS.2020.1601.1253

تاج محمد خواجوی؛ زینب اورسجی؛ ابراهیم غلامعلی پور علمداری؛ عباس بیابانی