دوره و شماره: دوره 16، شماره 2، مهر 1399 
اثر کودهای آلی و زیستی و ماده افزودنی هیدرومکس بر پایداری علف‌کش نیکوسولفورون در خاک

صفحه 141-154

10.22092/ijws.2020.128155.1353

ابراهیم ممنوعی؛ ابراهیم ایزدی دربندی؛ مهدی راستگو؛ محمد علی باغستانی؛ محمد حسن زاده


شناسایی توده‌های علف خونی سنبله کوتاه (Phalaris brachystachys Link.) مقاوم به علف‌کش‌های بازدارنده ACCase به روش زیست‌سنجی بذر

صفحه 155-168

10.22092/ijws.2020.128343.1355

ساجده گل محمد زاده؛ جاوید قرخلو؛ بهنام کامکار؛ فرشید قادری فر؛ آنتونیا روخانو-دلگادو؛ ماریا اسونا؛ رافائل دپرادو