نویسنده = حمید رحیمیان مشهدی
تعداد مقالات: 45
1. فلورسانس کلروفیل a تاج‌خروس ریشه‌قرمز (Amaranthus retroflexus L.) در پاسخ به ترکیب برومایسید آام با سولفات آمونیوم، سیتوگیت و سالیسیلیک اسید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1399

سهیلا پورحیدر غفاربی؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ حسن علیزاده؛ سیروس حسن نژاد


2. برهمکنش غلظت‌های علف کش ایمازتاپیر و رطوبت خاک بر کنترل علف‌های هرز یکساله لوبیا

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 97-108

10.22092/ijws.2018.1401.09

فریبا راست گردانی؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ مصطفی اویسی


3. ارزیابی برخی جنبه‌های اکوفیزیولوژیک گوشاب (.Potamogeton nodosus Poir) در واکنش به سطوح مختلف کود، رقم برنج و غرقاب

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 43-58

10.22092/ijws.2018.1401.05

بیژن یعقوبی؛ محمد مهدی فانوسچی؛ فرزین پورامیر؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ المیرا محمد‌وند؛ مصطفی اویسی


4. برهمکنش زمان کاربرد و میزان مصرف علف‌کش نیکوسولفورون در کنترل علف‌هرز قیاق در ذرت

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-10

10.22092/ijws.2018.1401.01

فاطمه عین الهی؛ مصطفی اویسی؛ حمید رحیمیان


5. مطالعه اثر ترکیب سالیسیلیک اسید با برخی ‌‌علف‌کش‌ها بر فلورسانس کلروفیل a و برخی صفات مورفولوژیکی علف‌هرز سلمه‌تره (Chenopodium album)

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 175-191

10.22092/ijws.2017.1302.07

سهیلا پورحیدر غفاربی؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ حسن علیزاده؛ سیروس حسن نژاد


7. پیش بینی رویش علف‌های هرز توق و تاج خروس در ذرت با مدل‌‌های زمان دمایی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 77-90

مصطفی اویسی؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ محمدعلی باغستانی؛ حسن علیزاده


8. بررسی رویش گیاهچه‌‌های یولاف وحشی بعد از کاربرد علف‌‌کش در مزارع گندم

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 37-49

احمد زارع؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ مصطفی اویسی؛ رضا حمیدی


9. پیش‌بینی الگوی سبزشدن جمعیت‌های مختلف یولاف وحشی (Avena ludoviciana)

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 91-104

سمیه فروزش؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ حسن علیزاده؛ مصطفی اویسی؛ میترا تعصب شیرازی


11. بررسی تغییر فلور علف‌های‌هرز مزارع گندم آبی شهرستان‌های ساوجبلاغ و شیروان از 1379 تا 1390

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 107-119

ندا پاسبان زیارت؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ حسن علیزاده؛ مهدی مین باشی


12. تغییر فلور علف‌های‌هرز مزارع گندم آبی کرمانشاه پس از یک دهه

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-21

مژگان ویسی؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ حسن علیزاده؛ مهدی مین باشی؛ مصطفی اویسی


13. ارزیابی قطع مکانیکی در مراحل مختلف رشد و نمو گیاه بر شاخص زیستایی بذر گاوپنبه (Abutilon theophrasti)

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 47-60

فرناز کردبچه؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ حسن علیزاده؛ مصطفی اویسی؛ رضا توکل افشاری


14. مدلسازی پاسخ جوانه‌زنی بذر علف‌های‌هرز جودره (Hordeum spontaneum) و علف قناری (Phalaris minor) به دما

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 105-118

محسن بهشتیان؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ حسن علیزاده؛ سارا اوحدی؛ احمد زارع


15. تأثیر برهم‌کنش دزهای علف‌کش و ضریب خسارت سطح برگ در رقابت علف‌های‌هرز توق و تاج خروس با ذرت

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 127-140

مصطفی اویسی؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ محمدعلی باغستانی؛ حسن علیزاده


16. برهم‌کنش تراکم ذرت و میزان کود نیتروژن در مدیریت علف‌های‌هرز تحت سیستم بستر بذر زود هنگام

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 55-64

محمد فرهنگ فر؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ محمدرضا بی همتا؛ محمد انتصاری


17. بررسی وضعیت علم علف‌های‌هرز طی سال‌های 89-1388

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-13

اسکندر زند؛ محمدعلی باغستانی؛ حسن علیزاده؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ حمیدرضا ساسانفر؛ سیروان بابایی؛ پرویز شیمی؛ منصور منتظری؛ مهدی مین باشی؛ محمدرضا موسوی؛ جاوید قرخلو؛ فریبا میقانی؛ محمد عبداللهیان؛ اکبر مرادی؛ مهدی راستگو


18. مدیریت شیمیایی علف های هرز دو رقم لوبیا قرمز در روش بستر بذر زودهنگام (stale seedbed)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 101-110

محمد فرهنگ فر؛ هادی صیدی؛ محمد انتصاری؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ حسین مقدم


19. ارزیابی قدرت رقابتی گندم با علف هرز چاودار (Secale cereal L) با استفاده از مدل عکس عملکرد

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 87-99

منصور سهرابی؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ محسن بهشتیان


20. بررسی تأثیر روش مصرف علف‌کش تیوبنکارب در ایجاد عارضه کوتولگی برنج

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-16

بیژن یعقوبی؛ محمدعلی باغستانی؛ حسن علیزاده؛ حمید رحیمیان؛ ناصر دواتگر؛ آتوسا فرح پور


22. خسارت و فنولوژی مقایسه ایی علف هرز عروسک پشت پرده یک ساله در مزارع چغندرقند

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-13

جمشید نظری عالم؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ حسن علیزاده؛ سید کریم موسوی


23. بررسی رقابت علف‌هرز تاج‌خروس ریشه‌قرمز در کشت خالص و مخلوط دو رقم سویا 2- جذب نور و شاخص‌های رشد سویا

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 25-35

پرشنگ حسینی؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ حسن علیزاده


25. تاثیر زمان سمپاشی علف¬کش¬های هورمونی بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-12

پرویز شیمی؛ محمدعلی باغستانی؛ عبدالعزیز حقیقی؛ حمید رحیمیان مشهدی