نویسنده = حسن علیزاده
تعداد مقالات: 45
1. استفاده از زیست سنجی غیرمستقیم کمّی بذر به عنوان روشی سودمند جهت ارزیابی تحمل به علف کش ها در کلتیوارهای گندم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1399

سمیه عباسیان؛ سید علی پیغمبری؛ محمدرضا بی همتا؛ حسن علیزاده؛ رضا معالی امیری


2. فلورسانس کلروفیل a تاج‌خروس ریشه‌قرمز (Amaranthus retroflexus L.) در پاسخ به ترکیب برومایسید آام با سولفات آمونیوم، سیتوگیت و سالیسیلیک اسید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1399

سهیلا پورحیدر غفاربی؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ حسن علیزاده؛ سیروس حسن نژاد


3. تاثیر عمق قرارگیری بذر و زمان کاشت بر رقابت جمعیت‌‌های یولافوحشی زمستانه (Avena ludoviciana) با گندم (Triticum aestivum)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1399

سعیده بلاغی؛ حسن علیزاده؛ مصطفی اویسی


4. بررسی اولیه کنترل زیستی برخی از علف‌های‌هرز مهم مزارع گندم با استفاده از جدایه‌های فوزاریوم ریشه آن‌ها

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 27-36

10.22092/IJWS.2020.1601.1326

فرشید نورالوندی؛ حسن علیزاده؛ حسین صارمی؛ غلامرضا صالحی جوزانی


5. استفاده از تکنیک پردازش تصویر و شبکه‌های عصبی مصنوعی برای شناسایی علف‌های‌هرز مزارع ذرت

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 93-107

10.22092/ijws.2019.1502.08

عبدالحسین دشتی؛ مصطفی اویسی؛ حمید رحیمیان؛ حسن علیزاده


6. اثر زمان کاربرد بر کارایی دز علف کش در کنترل علف های هرز ذرت (Zea mays)

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 29-41

10.22092/IJWS.2019.1502.03

بهناز پورمراد کلیبر؛ حسن علیزاده؛ مصطفی اویسی


7. پاسخ عملکرد ذرت (Zea mays L.) به سطوح مختلف کود نیتروژن در تراکم‌های مختلف علف‌هرز عروسک پشت پرده یک‌ساله (Physalis divaricata L.)

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 97-108

10.22092/IJWS.2019.1501.07

پیمان ثابتی؛ حمید رحیمیان؛ مصطفی اویسی؛ ایرج نصرتی؛ حسن علیزاده


8. تأثیر کاربرد پیش از برداشت علف‌کش بر تولید و ویژگی‌های بذر گندم و علف‌هرز شیرین بیان

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 61-74

10.22092/IJWS.2018.1402.06

محمد اسکندری شهرکی؛ حسن علیزاده؛ مصطفی اویسی


10. اثر نور، دما و پوسته بذر بر جوانه‌زنی جمعیت ‌های مختلف یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana)

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 71-81

10.22092/ijws.2018.1401.07

سمیه فروزش؛ سعیده بلاغی؛ حسن علیزاده


11. مطالعه اثر ترکیب سالیسیلیک اسید با برخی ‌‌علف‌کش‌ها بر فلورسانس کلروفیل a و برخی صفات مورفولوژیکی علف‌هرز سلمه‌تره (Chenopodium album)

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 175-191

10.22092/ijws.2017.1302.07

سهیلا پورحیدر غفاربی؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ حسن علیزاده؛ سیروس حسن نژاد


13. بررسی عوامل و شرایط مختلف محیطی موثر در شکستن خواب و جوانه‌زنی بذر علف هرز گل گندم مرهمی (Lam. Centaurea balsamita)

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 89-96

10.22092/ijws.2017.1301.7

صبا یزدانی پور؛ حسن علیزاده؛ ایرج نصرتی؛ صحبت بهرامی نژاد


14. مطالعه قابلیت دسترسی برخی از علف‌کش‌های به کار برده شده در سیستم‌های مختلف خاک‌ورزی گندم بر روی ذرت

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 121-131

ستار جاوید؛ حسن علیزاده؛ محمدرضا جهانسوز؛ فرشید نورالوندی


15. مطالعه تفاوت ژنتیکی توده‌های مختلف علف‌هرز جو دره Hordeum spontaneum با استفاده از نشانگر SSR

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 107-119

سیروان بابایی؛ حسن علیزاده؛ محمدعلی باغستانی؛ محمدرضا نقوی؛ سهیلا محمدی


16. پیش بینی رویش علف‌های هرز توق و تاج خروس در ذرت با مدل‌‌های زمان دمایی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 77-90

مصطفی اویسی؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ محمدعلی باغستانی؛ حسن علیزاده


17. پیش‌بینی الگوی سبزشدن جمعیت‌های مختلف یولاف وحشی (Avena ludoviciana)

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 91-104

سمیه فروزش؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ حسن علیزاده؛ مصطفی اویسی؛ میترا تعصب شیرازی


18. تاثیر افزودنی‌های مختلف در افزایش کارایی علف‌کش سولفوسولفورون در کنترل علف‌هرز جودره در مزارع گندم

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 132-121

سیروان بابایی؛ حسن علیزاده؛ محمدعلی باغستانی؛ محمدرضا نقوی


19. تغییر فلور علف‌های‌هرز مزارع گندم آبی کرمانشاه پس از یک دهه

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-21

مژگان ویسی؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ حسن علیزاده؛ مهدی مین باشی؛ مصطفی اویسی


20. ارزیابی قطع مکانیکی در مراحل مختلف رشد و نمو گیاه بر شاخص زیستایی بذر گاوپنبه (Abutilon theophrasti)

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 47-60

فرناز کردبچه؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ حسن علیزاده؛ مصطفی اویسی؛ رضا توکل افشاری


21. بررسی تغییر فلور علف‌های‌هرز مزارع گندم آبی شهرستان‌های ساوجبلاغ و شیروان از 1379 تا 1390

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 107-119

ندا پاسبان زیارت؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ حسن علیزاده؛ مهدی مین باشی


22. تأثیر برهم‌کنش دزهای علف‌کش و ضریب خسارت سطح برگ در رقابت علف‌های‌هرز توق و تاج خروس با ذرت

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 127-140

مصطفی اویسی؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ محمدعلی باغستانی؛ حسن علیزاده


23. مدلسازی پاسخ جوانه‌زنی بذر علف‌های‌هرز جودره (Hordeum spontaneum) و علف قناری (Phalaris minor) به دما

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 105-118

محسن بهشتیان؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ حسن علیزاده؛ سارا اوحدی؛ احمد زارع


24. بررسی وضعیت علم علف‌های‌هرز طی سال‌های 89-1388

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-13

اسکندر زند؛ محمدعلی باغستانی؛ حسن علیزاده؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ حمیدرضا ساسانفر؛ سیروان بابایی؛ پرویز شیمی؛ منصور منتظری؛ مهدی مین باشی؛ محمدرضا موسوی؛ جاوید قرخلو؛ فریبا میقانی؛ محمد عبداللهیان؛ اکبر مرادی؛ مهدی راستگو