نمایه نویسندگان

آ

 • آبادیان، هدی کارایی کشت مخلوط افزایشی ریحان و لوبیا‌ چشم‌بلبلی در مقادیر مختلف کود نیتروژن و تأثیر آن بر جمعیت علف‌های‌هرز [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 187-199]
 • آبدانان مهدی زاده، سامان انتخاب مناسبترین ویژگی مورفولوژیک به منظور تشخیص علف‌های‌هرز مزارع گندم با استفاده از تکنیک پردازش تصویر [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 125-133]
 • آزاد، مسعود تاثیر مقدار و روش های کاربرد کود های نیتروژن و فسفر بر تراکم و رشد علف¬های هرزگندم [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 79-91]
 • آقاجانی، زهره مقاومت توده‌های‌ علف‌هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana Durieu.) به علف‌کش‌ مزوسولفورون + یدوسولفورون [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 73-93]
 • آقاجانی مازندرانی، قاسم ارزیابی توانایی تحمل رقابت ارقام بومی و اصلاح شده برنج (Oryza sativa L.) در برابر علف‌هرز اویارسلام زرد (Cyperus esculentus L.) [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 61-73]
 • آقاعلی خانی، مجید ارزیابی برهمکنش علف کش و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در رقابت با علف هرز ارشته خطایی (Lepyrodiclis holosteoides Fenzl.) [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 13-31]
 • آقاعلی خانی، مجید ارزیابی پارامتر های رشد علف هرز ارشته خطایی (Lepyrodiclis holosteoides Fenzl.) در سطوح مختلف شدت تشعشع و مقدار نیتروژن [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 31-45]
 • آقاعلی خانی، مجید شایستگی نسبی فنوتیپ‏های حساس و مقاوم به علف‌کش دم‌روباهی‌کشیده (Alopecurus myosuroides): جوانه‏زنی و رشدگیاهچه پیش از سبزشدن در شرایط تنش شوری و خشکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • آقاعلیخانی، مجید مطالعه روند رشد و عملکرد کشت مخلوط ذرت و سویا در رقابت همزمان با دو علف هرز تاج خروس و تاتوره [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 107-125]
 • آقاعلیخانی، محمد ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت و سویا در کشت مخلوط در شرایط رقابتی تاج خروس و تاتوره [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 39-58]
 • آقا علیخانی، مجید تاثیر تراکم بوته و زمان سبز شدن تاج‌خروس بر کارایی استفاده از نور، ضریب خاموشی و توزیع سطح برگ و ماده خشک در تاج ‌پوشش ذرت [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 65-77]
 • آقا علیخانی، مجید تاثیر رقابت تاج خروس ریشه قرمز و تاتوره بر ساختار تاج پوشش ذرت و سویا در کشت مخلوط [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 39-53]
 • آقاگل زاده، حمید مطالعه تاثیر روش های مختلف کنترل علف‌هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 93-105]
 • آل ابراهیم، محمدتقی بررسی کارایی دوزهای کاهش یافته علف‌‌کش اگزادیارژیل درکنترل علف‌های‌هرز سیب‌زمینی Solanum tuberosum در مراحل مختلف رشدی [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 1-15]
 • آل ابراهیم، محمدتقی اثر دز و زمان مصرف علف‌کش ریمسولفورون بر کنترل برخی علف‌های‌هرز و عملکرد غده سیب‌زمینی (Solanum tuberosum) [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 185-198]
 • آل ابراهیم، محمدتقی اثر گیاهان پوششی بر کنترل علف‌های‌هرز و عملکرد دانه ذرت در شرایط خاک‌ورزی حفاظتی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 65-77]
 • آل ابراهیم، محمدتقی بررسی روش های مدیریت اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus) در مزارع پیاز جیرفت [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 55-63]
 • آل ابراهیم، محمدتقی اثر مقدار کاربرد و زمان مصرف اختلاط علف‌کش‌های ریم‌سولفورون، اگزادیارژیل و متری‌بوزین بر زیست توده علف‌های‌هرز و عملکرد غده سیب‌زمینی (Solanum tuberosum) [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 79-92]
 • آل ابراهیم، محمدتقی مقایسه کارایی علف‌کش‌های مختلف در کنترل علف‌های هرز و عملکرد و اجزای عملکرد سویا (Glycin max L.) [(مقالات آماده انتشار)]
 • آل ابراهیم، محمدتقی بررسی اثر عملیات مدیریتی بر زمان رویش فرفیون خوابیده (Euphorbia maculata) در سویا [(مقالات آماده انتشار)]
 • آل ابراهیم، محمد تقی بررسی تاثیر گیاه پوششی و زمان کاشت آن بر جمعیت علف‌های‌هرز و عملکرد ذرت در دو نظام کم خاک‌ورزی و مرسوم [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 211-220]
 • آل ابراهیم، محمد تقی مقایسه اثر چند ‌‌علف‌کش خاک مصرف بر کنترل علف‌های‌هرز سیب‌زمینیSolanum tuberosum) ) و عملکرد آن [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 193-209]
 • آل ابراهیم، محمد تقی پاسخ علف‌هرز بید علفی (Epilobium ciliatum Raf.) مقاوم به پاراکوات، دایکوات و گلایفوسیت به برخی از علف‌کش‌های جایگزین [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 15-28]
 • آناقلی، امین اثر اختلاط دو علفکش توفوردی+ ام سی پی آ و گلایفوسیت در مدیریت تلفیقی علف هرز کهورک [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 1-9]
 • آینه بند، امیر اثر عمق قرار گرفتن بذر در خاک بر فراوانی و قوه‌‌نامیه یولاف‌وحشی (Avena spp.) در شرایط تک‌کشتی گندم [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 183-193]
 • آئین، احمد بررسی روش های مدیریت اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus) در مزارع پیاز جیرفت [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 55-63]

ا

 • ابراهیمی، اسماعیل بررسی اثر عوامل مختلف محیطی بر جوانه¬زنی بذر بادبُر(Ceratocarpus arenarius [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 45-59]
 • ابراهیمی، اسماعیل بررسی اکولوژی جوانه‌زنی بذر و ظهور گیاهچۀ ساق‌ترشک (Rumex crispus L.) و کوزه قلیانی (Silene conoidea L.) [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 19-31]
 • ابراهیمی، مینا مدل سازی سبز شدن علف هرز توق (Xanthium strumarium) در دو عمق مختلف کاشت [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 57-65]
 • ابراهیم پور، فرشاد مطالعه‌ توان رقابتی یولاف وحشی (Avena fatua L.) با گندم (Triticum aesativum L.) رقم چمران [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 35-46]
 • ابطالی، یحیی تاثیر ترکیب علف‌کش‌ها بر کنترل علف‌های‌هرز مزارع کلزا با تاکید روی تیره شب بو [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 21-31]
 • احتشامی، سید محمد رضا اثرات فاصله ردیف و مدت زمان کنترل علف های هرز روی عملکرد ،اجزای عملکرد و میزان روغن کلزا [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 79-90]
 • احتشامی، محمدرضا واکنش ژنوتیپ‌های بومی و اصلاح‌شده برنج به رقابت با علف‌های هرز در سیستم کشت مستقیم [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 71-87]
 • احتشامی، محمد رضا ﺗﺄثیر تراکم بوته بر دوره بحرانی کنترل علف های هرز کلزا (Brassica napus L.) در منطقه رشت [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 13-30]
 • احمدی، علی تعیین دوره بحرانی علف های هرز در لوبیا براساس درجه حرارت پایه [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 22-38]
 • احمدوند، گودرز اثر رقابت چاودار(Secale cereal) و خردل وحشی (Sinapis arvensis) بر عملکرد ارقام گندم (Triticum aestivum) سایسون و الوند و قابلیت تولید بذر علف های هرز [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 55-69]
 • احمدوند، گودرز اثر سامانه‌های مختلف خاک‌ورزی بر پویایی بانک بذر علف‌های‌هرز در تناوب ذرت ـ گندم [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 1-11]
 • احمدوند، گودرز تأثیر گیاهان پوششی و کنترل تلفیقی بر مدیریت علف‌های‌هرز و عملکرد غده سیب‌زمینی در سیستم‌های مختلف خاک‌ورزی [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 63-78]
 • احمدوند، گودرز تاثیر ماده افزودنی مپیکوات و حجم پاشش بر اثر نامطلوب گرد و خاک بر کارایی علف‌کش‌های تماسی عمومی علیه یولاف وحشی زمستانه [(مقالات آماده انتشار)]
 • اخوان خارزیان، ف تنوع ریخت شناسی جنس های مختلف polypogon در ایران [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 118-128]
 • ادیم، حسین کشت میان ردیفی گیاهان پوششی در خرما (.Phoenix dactylifera L) به منظورکنترل علف‌ هرز مرغ (.Cynodon dactylon L) [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 23-31]
 • ایزدی، ابراهیم ارزیابی اثرات بقایای شبیه سازی شده علف‌کش سولفوسولفوران (آپیروس) در خاک بر هفت گیاه زراعی [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 53-64]
 • ایزدی، ابراهیم بررسی تاثیر تنش آب و مقدار کاربرد نیتروژن بر رقابت ذرت و تاج خروس با استفاده از آزمایشهای سریهای جایگزینی [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 59-67]
 • ایزدی دربندی، ابراهیم ارزیابی اثرات روش کاشت و کاربرد کودهای نیتروژن و فسفر در مدیریت علف های هرز گندم [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 27-39]
 • ایزدی دربندی، ابراهیم تاثیر مقدار و روش های کاربرد کود های نیتروژن و فسفر بر تراکم و رشد علف¬های هرزگندم [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 79-91]
 • ایزدی دربندی، ابراهیم کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون لجستیک در پیش‌بینی حضور علف‌های‌هرز در مزارع نخود دیم استان کردستان [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 201-222]
 • ایزدی دربندی، ابراهیم ارزیابی صفات مورفولوژیکی و تولیدمثلی توده‌های جودرهHordeum spontaneum ایران در پاسخ به زمان کاربرد علف‌‌کش سولفوسولفورون (آپیروس) [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 45-61]
 • ایزدی دربندی، ابراهیم بررسی تاثیر بقایای نیکوسولفورون کاربردی در مزارع ذرت بر گندم Triticum aestivum، جو Hordeum vulgareو کلزا Brassica napus) [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 79-96]
 • ایزدی دربندی، ابراهیم تأثیر زمان و مقدار کاربرد علف کش سولفوسولفورون بر کنترل علف پشمکی ژاپنی (.Bromus japonicus Thunb) در ارقام مختلف گندم [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 29-44]
 • ایزدی دربندی، ابراهیم بررسی تغییر فلور علف‌های‌هرز مزارع گندم آبی (Triticum aestivum) استان تهران طی یک دوره ده ساله (1384 تا 1394) [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 157-173]
 • ایزدی دربندی، ابراهیم بررسی فنولوژی تطبیقی ارشته‏ خطایی (Lepyrodiclis holosteoides) و گندم (Triticum aestivum) به منظور تعیین بهترین مرحله رشدی حساس این علف‏ هرز به علف‏کش‏ها [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 43-60]
 • ایزدی دربندی، ابراهیم بررسی جنبه‌های زیستی خواب، جوانه‌زنی و سبز شدن بذرهای ارشته خطایی (Lepyrodiclis holosteoides [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 77-95]
 • اسدی، قربانعلی ارزیابی کارآیی سوسک سبز لاک پشتی(Cassida rubiginosa Müller) در کنترل بیولوژیکی علف هرز خارلته (Cirsium arvense (L.) Scop.) در شیروان [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 15-22]
 • اسدی، قربانعلی اثر بستر بذر کاذب و تراکم کاشت ارقام مختلف گندم زمستانه بر کنترل چاودار (Secale cereale L. ) و عملکرد گندم زمستانه (Triticum aestivum L.) [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 57-70]
 • اسدی، مسعود تاثیر ریزگرد بر خصوصیات رشدی و فیزیولوژیک خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) و جودره (Hordeum spontaneum [K. Koch] Thell.) در شرایط گلخانه [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 29-39]
 • اسفندیاری، حکمت دوره بحرانی کنترل علف های هرز در چغندر قند منطقه شهر کرد [دوره 2، شماره 2، 1385، صفحه 1-12]
 • اسفندیاری، حکمت مقایسه کارایی آمیکابازن با علفکش های گروه سولفونیل در کنترل علف های هرز ذرت [دوره 2، شماره 2، 1385، صفحه 59-83]
 • اسفندیاری، حکمت ارزیابی برخی مشکلات مدیریت علف‌های‌هرز مزارع گندم مناطق مختلف کشور [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 13-26]
 • اسفندیاری، حکمت بررسی تغییرات جمعیت علف‌هرز جودره (Hordeum spontaneum Koch.) طی سال های 1382 تا 1393 در مزارع گندم کشور [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 87-106]
 • اسفندیاری، حکمت کنترل پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis) در مرحله گلدهی با استفاده از علفکش‌های پس‌رویشی در باغ سیب [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 107-115]
 • اسکندری، علی مقایسه کارایی آمیکابازن با علفکش های گروه سولفونیل در کنترل علف های هرز ذرت [دوره 2، شماره 2، 1385، صفحه 59-83]
 • اسکندری شهرکی، محمد تأثیر کاربرد پیش از برداشت علف‌کش بر تولید و ویژگی‌های بذر گندم و علف‌هرز شیرین بیان [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 61-74]
 • اسلامی، سید وحید بررسی مقاومت بیوتیپ های چچم (Lolium rigidum) جمع آوری شده از مزارع گندم استان فارس نسبت به علفکش پینوکسادن [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 61-75]
 • اسلامی، سید وحید بررسی مقاومت بیوتیپ های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) به علفکش های کلودینافوپ پروپارژیل، پینوکسادن و مخلوط آنها [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 77-88]
 • اسلامی، سید وحید بررسی اثر عوامل مختلف محیطی بر جوانه¬زنی بذر بادبُر(Ceratocarpus arenarius [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 45-59]
 • اسلامی، سید وحید بررسی اکولوژی جوانه‌زنی بذر و ظهور گیاهچۀ ساق‌ترشک (Rumex crispus L.) و کوزه قلیانی (Silene conoidea L.) [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 19-31]
 • اسلامی، سید وحید بهینه سازی میزان پسماند گندم و تراکم آفتابگردان در کنترل علف¬های¬هرز و رشد گیاه زراعی به¬ روش آنالیز پاسخ سطح [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 95-105]
 • اسلامی، سید وحید تأثیر برخی عوامل محیطی بر جوانه¬زنی و دوام بذور علف¬پشمکی Bromus tectorum)) [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 47-57]
 • اسلامی، سید وحید عوامل محیطی موثر بر جوانه زنی بذر جو موشی در جنوب استان خوزستان-ایران [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 27-38]
 • اسماعیلی، س بررسی ترکیب جامعه علف های هرز چمن مزارع باجگاه ایران [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 55-64]
 • اسماعیل زاده، زهرا بررسی مقاومت بیوتیپ های چچم (Lolium rigidum) جمع آوری شده از مزارع گندم استان فارس نسبت به علفکش پینوکسادن [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 61-75]
 • اصغری، جعفر مقایسه دوره بحرانی کنترل علف های هرز در دو فاصله ردیف کاشت و تاثیر آن بر تولید محصول کلزا (Brassica napus L.) [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 41-53]
 • اصغری، جعفر ﺗﺄثیر تراکم بوته بر دوره بحرانی کنترل علف های هرز کلزا (Brassica napus L.) در منطقه رشت [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 13-30]
 • اصغری، جعفر اثرات فاصله ردیف و مدت زمان کنترل علف های هرز روی عملکرد ،اجزای عملکرد و میزان روغن کلزا [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 79-90]
 • اصغری، جعفر اثر توانایی آللوپاتی عصاره برنج روی رشد گیاهچه های سوروف [دوره 2، شماره 2، 1385، صفحه 31-44]
 • اصغری، جعفر واکنش ژنوتیپ‌های بومی و اصلاح‌شده برنج به رقابت با علف‌های هرز در سیستم کشت مستقیم [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 71-87]
 • اصغری، جعفر غربال‌گری علف‌کش‌ها برای کنترل شیمیایی علف‌هرز مهاجم سل‌واش (Monochoria vaginalis) در شالیزار [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 17-28]
 • اصغری، علی ارزیابی شاخص‌های تحمل و رقابت 18 ژنوتیپ گندم با علف‌های‌هرز [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 155-166]
 • اصغری، علی ارزیابی تاثیر عوامل زراعی و مدیریتی در مقاومت خردل وحشی (Sinapis arvensis) به ‌‌علف‌کش تری بنورون متیل در مزارع گندم استان گلستان [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 107-114]
 • اصغری، علی بررسی روش های مدیریت اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus) در مزارع پیاز جیرفت [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 55-63]
 • اعتمادی، ف مقایسه کارایی آمیکابازن با علفکش های گروه سولفونیل در کنترل علف های هرز ذرت [دوره 2، شماره 2، 1385، صفحه 59-83]
 • افغانی، ف عوامل محیطی موثر بر جوانه زنی بذر جو موشی در جنوب استان خوزستان-ایران [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 27-38]
 • افغانی، فاطمه تأثیر برخی عوامل محیطی بر جوانه¬زنی و دوام بذور علف¬پشمکی Bromus tectorum)) [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 47-57]
 • اکبری، gh.ab مقایسه قدرت رقابتی ارقام قدیم و جدید گندم در ایران در مقابل علف هرز منداب وحشی [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 53-68]
 • اکبری، غلامعباس ارزیابی برخی از ویژگی های موثر در رقابت هشت رقم گندم در مقابل علف های هرز منداب وحشی [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 59-78]
 • اکبری، غلامعباس بررسی مقاومت توده‌های خردل وحشی (Sinapis arvensis) به علف‌کش‌های بازدارنده استولاکتات سینتاز در مزارع گندم استان‌های خوزستان، گرگان و کرمانشاه [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 141-157]
 • اکبری، غلامعباس بررسی شایستگی نسبی بیوتیپ‌های خردل وحشی (Sinapis arvensis ) مقاوم و حساس به بازدارنده‌های استولاکتات سنتتاز (ALS) در شرایط رقابت و عدم رقابت با گندم [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 61-76]
 • اله دادی، ایرج بررسی مقاومت توده‌های خردل وحشی (Sinapis arvensis) به علف‌کش‌های بازدارنده استولاکتات سینتاز در مزارع گندم استان‌های خوزستان، گرگان و کرمانشاه [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 141-157]
 • اله دادی، ایرج بررسی شایستگی نسبی بیوتیپ‌های خردل وحشی (Sinapis arvensis ) مقاوم و حساس به بازدارنده‌های استولاکتات سنتتاز (ALS) در شرایط رقابت و عدم رقابت با گندم [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 61-76]
 • الهی فرد، الهام انتخاب مناسبترین ویژگی مورفولوژیک به منظور تشخیص علف‌های‌هرز مزارع گندم با استفاده از تکنیک پردازش تصویر [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 125-133]
 • امینی، ایرج تأثیر زمان وجین بر ترکیب گونه ای، تراکم بوته، وزن خشک و خصوصیات فیزیولوژیکی علف های هرز ذرت [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 9-20]
 • امینی، روح اله کاربرد مالچ در تلفیق با دز کاهش یافته علف‌کش ایمازاتاپیر در مدیریت تلفیقی علف‌های‌هرز لوبیا (Phaseolus vulgaris L) [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 109-124]
 • امینی دهقی، مجید تعیین دوره بحرانی کنترل علف¬های هرز آویشن باغی(Thymus vulgaris) [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 25-37]
 • امینی راد، محمد انتخاب مناسبترین ویژگی مورفولوژیک به منظور تشخیص علف‌های‌هرز مزارع گندم با استفاده از تکنیک پردازش تصویر [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 125-133]
 • انتصاری، محمد مدیریت شیمیایی علف های هرز دو رقم لوبیا قرمز در روش بستر بذر زودهنگام (stale seedbed) [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 101-110]
 • انتصاری، محمد برهم‌کنش تراکم ذرت و میزان کود نیتروژن در مدیریت علف‌های‌هرز تحت سیستم بستر بذر زود هنگام [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 55-64]
 • انگجی، سید جواد تاثیر مصرف قبل از برداشت مقادیر مختلف علف‌کش پاراکوات بر کمیت و کیفیت دانه کلزا (Brassica napus) [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 79-89]
 • اوحدی، سارا مدلسازی پاسخ جوانه‌زنی بذر علف‌های‌هرز جودره (Hordeum spontaneum) و علف قناری (Phalaris minor) به دما [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 105-118]
 • اورسجی، زینب بررسی تأثیر چندین علف‌کش بر کنترل علف‌های‌هرز و عملکرد زیره سبز (Cuminum cyminum L) [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 83-95]
 • اورسجی، زینب بررسی میزان حساسیت پنبه و ذرت به بقایای شبیه‌سازی‌شده علف‏کش ایمازتاپیر [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 1-13]
 • اویسی، مصطفی مدلسازی بر همکنش دز علف کش ایمازتاپیر و تراکم توق بر عملکرد سویا [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 1-11]
 • اویسی، مصطفی مدلسازی اثر دزهای علف کش در رقابت چندگونه ای علف های هرز در ذرت [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 47-63]
 • اویسی، مصطفی پیش‌بینی الگوی رویش جودره (Hordeum spontaneum): آیا اکوتیپ‌های رویش یافته در اقلیم‌های مختلف ایران از الگوی متفاوت رویش برخوردارند؟ [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 15-26]
 • اویسی، مصطفی تأثیر برهم‌کنش دزهای علف‌کش و ضریب خسارت سطح برگ در رقابت علف‌های‌هرز توق و تاج خروس با ذرت [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 127-140]
 • اویسی، مصطفی تغییر فلور علف‌های‌هرز مزارع گندم آبی کرمانشاه پس از یک دهه [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 1-21]
 • اویسی، مصطفی ارزیابی قطع مکانیکی در مراحل مختلف رشد و نمو گیاه بر شاخص زیستایی بذر گاوپنبه (Abutilon theophrasti) [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 47-60]
 • اویسی، مصطفی بررسی تغییرات سطح خواب بذر تاتوره در خاک پس از ریزش از گیاه مادری [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 167-178]
 • اویسی، مصطفی تاثیر نوع کشت، زمین دارای بقایای گندم و زمین بدون بقایا بر الگوی رویش قیاق (Sorghum halepanse L.) بذری و ریزومی در منطقه کرج [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 191-200]
 • اویسی، مصطفی بررسی رویش گیاهچه‌‌های یولاف وحشی بعد از کاربرد علف‌‌کش در مزارع گندم [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 37-49]
 • اویسی، مصطفی پیش بینی رویش علف‌های هرز توق و تاج خروس در ذرت با مدل‌‌های زمان دمایی [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 77-90]
 • اویسی، مصطفی پیش‌بینی الگوی سبزشدن جمعیت‌های مختلف یولاف وحشی (Avena ludoviciana) [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 91-104]
 • اویسی، مصطفی برهمکنش تراکم گیاهی وکود نیتروژن در رقابت گندم با علف‌هرز جودره (Hordeum spontaneum) تحت تاثیر غلظت‌های علف‌کش سولفوسولفورون + مت-سولفورون در دو منطقه کرج و قم [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 45-56]
 • اویسی، مصطفی برهمکنش زمان کاربرد و میزان مصرف علف‌کش نیکوسولفورون در کنترل علف‌هرز قیاق در ذرت [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 1-10]
 • اویسی، مصطفی ارزیابی برخی جنبه‌های اکوفیزیولوژیک گوشاب (.Potamogeton nodosus Poir) در واکنش به سطوح مختلف کود، رقم برنج و غرقاب [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 43-58]
 • اویسی، مصطفی برهمکنش غلظت‌های مختلف علف‌کش مزوسولفورون +یودوسولفورون+ دیفلوفنیکان (اُتللو) و رطوبت خاک بر کنترل علف هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis) در گندم [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 59-69]
 • اویسی، مصطفی برهمکنش غلظت‌های علف کش ایمازتاپیر و رطوبت خاک بر کنترل علف‌های هرز یکساله لوبیا [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 97-108]
 • اویسی، مصطفی تأثیر کاربرد پیش از برداشت علف‌کش بر تولید و ویژگی‌های بذر گندم و علف‌هرز شیرین بیان [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 61-74]
 • اویسی، مصطفی پاسخ عملکرد ذرت (Zea mays L.) به سطوح مختلف کود نیتروژن در تراکم‌های مختلف علف‌هرز عروسک پشت پرده یک‌ساله (Physalis divaricata L.) [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 97-108]
 • اویسی، مصطفی اثر زمان کاربرد بر کارایی دز علف کش در کنترل علف های هرز ذرت (Zea mays) [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 29-41]
 • اویسی، مصطفی استفاده از تکنیک پردازش تصویر و شبکه‌های عصبی مصنوعی برای شناسایی علف‌های‌هرز مزارع ذرت [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 93-107]
 • اویسی، مصطفی تاثیر عمق قرارگیری بذر و زمان کاشت بر رقابت جمعیت‌‌های یولافوحشی زمستانه (Avena ludoviciana) با گندم (Triticum aestivum) [(مقالات آماده انتشار)]
 • اویسی، مصطفی بررسی اثر عملیات مدیریتی بر زمان رویش فرفیون خوابیده (Euphorbia maculata) در سویا [(مقالات آماده انتشار)]

ب

 • بابایی، سیروان تأثیر برخی گیاهان تله در کاهش خسارت گل جالیز (Orobanche aegyptiaca Pers.) در گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.) [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 43-53]
 • بابایی، سیروان مدیریت گل جالیز مصری (Phelipanche aegyptiaca (Pers.) Pomel) با استفاده از کودهای نیتروژن در گوجه‌فرنگی (‌Lycopersicon esculentum L.) [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 79-89]
 • بابایی، سیروان بررسی وضعیت علم علف‌های‌هرز طی سال‌های 89-1388 [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 1-13]
 • بابایی، سیروان تاثیر افزودنی‌های مختلف در افزایش کارایی علف‌کش سولفوسولفورون در کنترل علف‌هرز جودره در مزارع گندم [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 132-121]
 • بابایی، سیروان مطالعه تفاوت ژنتیکی توده‌های مختلف علف‌هرز جو دره Hordeum spontaneum با استفاده از نشانگر SSR [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 107-119]
 • بیابانی، عباس ارزیابی تاثیر عوامل زراعی و مدیریتی در مقاومت خردل وحشی (Sinapis arvensis) به ‌‌علف‌کش تری بنورون متیل در مزارع گندم استان گلستان [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 107-114]
 • بیابانی، عباس بررسی تأثیر چندین علف‌کش بر کنترل علف‌های‌هرز و عملکرد زیره سبز (Cuminum cyminum L) [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 83-95]
 • بیابانی، عباس بررسی میزان حساسیت پنبه و ذرت به بقایای شبیه‌سازی‌شده علف‏کش ایمازتاپیر [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 1-13]
 • بازیار، سارا بررسی تغییرات سطح خواب بذر تاتوره در خاک پس از ریزش از گیاه مادری [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 167-178]
 • بازوبندی، محمد بررسی کارآیی علف‌کش های انتخابی مزارع پنبه [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 23-33]
 • بازوبندی، محمد ارزیابی رقابت چاودار در مقابل گندم [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 105-117]
 • بازوبندی، محمد تأثیر مواد افزودنی بر رفع اثرات کاهنده ناشی از سختی آب سمپاشی بر کارایی گلایفوسیت (رانداپ 41% SL) و تأثیرآن بر برخی پارامترهای رشد خار شتر (Alhagi psedoalhagi) [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 175-185]
 • بازوبندی، محمد بررسی اثر چهار گیاه پوششی بر مدیریت علف‌های‌هرز در باغات آلو (Prunus domestica) در شهرستان ارومیه [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 115-123]
 • بازوبندی، محمد ارزیابی پتانسیل پراکنش جغرافیایی بزچره(Dodartia orientalis L) در ایران و جهان در شرایط اقلیمی حاضر و تغییر اقلیم آتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بازو بندی، محمد عکس العمل فیزیولوژیک خارشتر به مدیریت بقایای ریشه در زمان آیش [دوره 2، شماره 2، 1385، صفحه 84-95]
 • باغستانی، lمحمد علی اثر بستر بذر کاذب و تراکم کاشت ارقام مختلف گندم زمستانه بر کنترل چاودار (Secale cereale L. ) و عملکرد گندم زمستانه (Triticum aestivum L.) [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 57-70]
 • باغستانی، محمدعلی تاثیر زمان سمپاشی علف¬کش¬های هورمونی بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 1-12]
 • باغستانی، محمدعلی تاثیر زمان و میزان کاربرد علفکش ها در کنترل جو دره (Hordeum spontaneum) در مزارع گندم فارس [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 79-89]
 • باغستانی، محمدعلی تاثیر مصرف قبل از برداشت مقادیر مختلف علف‌کش پاراکوات بر کمیت و کیفیت دانه کلزا (Brassica napus) [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 79-89]
 • باغستانی، محمدعلی بررسی تأثیر روش مصرف علف‌کش تیوبنکارب در ایجاد عارضه کوتولگی برنج [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 1-16]
 • باغستانی، محمدعلی تاثیر کاربرد توام علف‌کش و کونوویدر بر جمعیت علف های هرز، شاخص‌های رشدی و عملکرد برنج [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 71-86]
 • باغستانی، محمدعلی بررسی کارایی چند علف‌کش بر علف¬های هرز مزارع کنجد (Sesamum indica) جیرفت و کهنوج [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 1-12]
 • باغستانی، محمدعلی بررسی وضعیت علم علف‌های‌هرز طی سال‌های 89-1388 [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 1-13]
 • باغستانی، محمدعلی بررسی وضعیت مزارع گندم (Triticum aestivum) مشکوک به مقاومت به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم‌آ کربوکسیلاز و استولاکتات سینتاز در استان‌های خوزستان و کرمانشاه [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 39-53]
 • باغستانی، محمدعلی تأثیر برهم‌کنش دزهای علف‌کش و ضریب خسارت سطح برگ در رقابت علف‌های‌هرز توق و تاج خروس با ذرت [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 127-140]
 • باغستانی، محمدعلی ارزیابی چند علف‌کش در کنترل پنجه مرغی (Cynodon dactylon) و پیچک (Convolvulus arvensis) در یونجه (Medicago sativa) مستقر [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 201-211]
 • باغستانی، محمدعلی اثر فاکتورهای محیطی و مدیریتی بر غنای گونه‌ای علف‌های‌هرز محصولات تابستانه در استان ایلام [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 75-93]
 • باغستانی، محمدعلی مطالعه تأثیر چند علف‌کش در مهار علف‌های‌هرز سورگوم علوفه‏ای (Sorghum bicolor L. Moench) [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 95-106]
 • باغستانی، محمدعلی تاثیر افزودنی‌های مختلف در افزایش کارایی علف‌کش سولفوسولفورون در کنترل علف‌هرز جودره در مزارع گندم [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 132-121]
 • باغستانی، محمدعلی ارزیابی برخی مشکلات مدیریت علف‌های‌هرز مزارع گندم مناطق مختلف کشور [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 13-26]
 • باغستانی، محمدعلی اثرات بستر بذر زود هنگام (ماخار) بر کاهش جمعیت جودره ( Hordeum spontaneum ) در زراعت گندم [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 27-36]
 • باغستانی، محمدعلی پیش بینی رویش علف‌های هرز توق و تاج خروس در ذرت با مدل‌‌های زمان دمایی [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 77-90]
 • باغستانی، محمدعلی تاثیر سس زراعی (Cuscuta campestris) بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و عملکرد چغندر‌قند (Beta vulgaris) [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 105-115]
 • باغستانی، محمدعلی تاثیر سطح فراهمی آب بر رویش دو علف‌هرز کشیده‌برگ گندم وحشی (Triticum boeoticum Boiss) و جودره (Hordeum spontaneum C.Koch) در مقایسه با گندم زراعی (Triticum aestivum) [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 117-128]
 • باغستانی، محمدعلی بررسی جوانه‌زنی و فنولوژی علف‌هرز سس (Cuscuta campestris) در مزارع چغندرقند (Beta vulgaris) [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 129-143]
 • باغستانی، محمدعلی فنولوژی تطبیقی جودره (Hordeum spontaneum) در مزرعه گندم از مرحله جوانه‌زنی تا پایان دوره خواب [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 145-157]
 • باغستانی، محمدعلی مقایسه الگوهای مختلف کشت ذرت دانه‌ای بر کنترل علف‌های‌هرز [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 173-182]
 • باغستانی، محمدعلی ارزیابی صفات مورفولوژیکی و تولیدمثلی توده‌های جودرهHordeum spontaneum ایران در پاسخ به زمان کاربرد علف‌‌کش سولفوسولفورون (آپیروس) [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 45-61]
 • باغستانی، محمدعلی بررسی تاثیر بقایای نیکوسولفورون کاربردی در مزارع ذرت بر گندم Triticum aestivum، جو Hordeum vulgareو کلزا Brassica napus) [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 79-96]
 • باغستانی، محمدعلی مطالعه تفاوت ژنتیکی توده‌های مختلف علف‌هرز جو دره Hordeum spontaneum با استفاده از نشانگر SSR [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 107-119]
 • باغستانی، محمدعلی کاربرد منحنی‌های القاء فلورسنس در کنترل تاج‌خروس ریشه قرمز Amaranthus retroflexus و تاج‌ریزی سیاه Solanum nigrum [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 151-169]
 • باغستانی، محمدعلی بررسی تاثیر گیاه پوششی و زمان کاشت آن بر جمعیت علف‌های‌هرز و عملکرد ذرت در دو نظام کم خاک‌ورزی و مرسوم [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 211-220]
 • باغستانی، محمدعلی تأثیر زمان و مقدار کاربرد علف کش سولفوسولفورون بر کنترل علف پشمکی ژاپنی (.Bromus japonicus Thunb) در ارقام مختلف گندم [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 29-44]
 • باغستانی، محمدعلی برهمکنش غلظت‌های مختلف علف‌کش مزوسولفورون +یودوسولفورون+ دیفلوفنیکان (اُتللو) و رطوبت خاک بر کنترل علف هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis) در گندم [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 59-69]
 • باغستانی، محمد علی بررسی تاثیر تراکم ذرت و شیوه های مختلف مدیریت علف های هرز در مزارع [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 37-47]
 • باغستانی، محمد علی مقایسه برخی علف‌کش¬ها در ایجاد عارضه کوتولگی در برنج [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 23-41]
 • باغستانی، محمد علی بررسی کارایی علف‌کش توفوردی‌بی (بوترس) در کنترل علف¬های‌هرز یونجه مستقر [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 67-77]
 • باغستانی، محمد علی مقاومت توده‌های‌ علف‌هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana Durieu.) به علف‌کش‌ مزوسولفورون + یدوسولفورون [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 73-93]
 • باغستانی، محمد علی مقاومت توده‌های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) به علف‌کش پینوکسادن در استان فارس [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 1-11]
 • باغستانی، محمد علی مدلسازی برهمکنش کود نیتروژن و علف‌کش بر علف‌‌های‌‌هرز تاتوره (Datura stramonium L.) و تاج‌خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.) [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 55-68]
 • باغستانی، محمد علی بررسی کارآیی علف‌کش های انتخابی مزارع پنبه [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 23-33]
 • باغستانی، محمد علی مدلسازی اثر دزهای علف کش در رقابت چندگونه ای علف های هرز در ذرت [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 47-63]
 • باغستانی، محمد علی تاثیر علف کش های سولفونیل اوره بر عملکرد و اجزاء عملکردکلزا در تناوب با گندم [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 75-83]
 • باغستانی، محمد علی تأثیر علف‌کش متری‌بوزین بهمراه تراکم های مختلف کاشت بر کنترل علف های‏ هرز گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 85-95]
 • باغستانی، محمد علی پراکنش علف‌های‌هرز مزارع گندم آبی استان تهران با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 97-118]
 • باغستانی، محمد علی مدلسازی رقابت توأم توق (Xanthium strumarium) و تاج خروس (Amaranthus retroflexus) در سویا [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 69-78]
 • باغستانی، محمد علی ارزیابی برخی از ویژگی های موثر در رقابت هشت رقم گندم در مقابل علف های هرز منداب وحشی [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 59-78]
 • باغستانی، محمد علی تعیین بیوتیپ های مختلف پیچک صحرایی در سه منطقه استان تهران [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 129-142]
 • باغستانی، محمد علی بررسی اثر مواد افزودنی برکارایی علفکش های پینوکسادن و کلودینافوپ پروپارژیل بر علف های هرز باریک برگ [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 65-77]
 • باغستانی، محمد علی مقایسه قدرت رقابتی ارقام قدیم و جدید گندم در ایران در مقابل علف هرز منداب وحشی [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 53-68]
 • باغستانی، محمد علی مقایسه کارایی آمیکابازن با علفکش های گروه سولفونیل در کنترل علف های هرز ذرت [دوره 2، شماره 2، 1385، صفحه 59-83]
 • باغستانی، محمد علی رقابت زود هنگام ریشه و اندام های هوایی بین ارقام غلات بهاره با علف هرز خردل [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 19-40]
 • باغستانی، محمد علی کنترل پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis) در مرحله گلدهی با استفاده از علفکش‌های پس‌رویشی در باغ سیب [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 107-115]
 • باغستانی میبدی، محمد علی تاثیر دما بر جوانه‌زنی و رویش علف‌های هرز کشیده‌برگ گندم وحشی (Triticum boeoticum Boiss) و جودره (Hordeum spontaneum C. Koch) [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 11-28]
 • باغستانی میبدی، محمد علی ارزیابی تاثیر روش های مختلف مدیریت علف‌های‌هرز در سطوح تراکم ذرت بر علف‌های‌هرز و عملکرد ذرت (Zea mays L.) [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 31-41]
 • باغستانی میبدی، محمد علی بررسی جنبه‌های زیستی خواب، جوانه‌زنی و سبز شدن بذرهای ارشته خطایی (Lepyrodiclis holosteoides [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 77-95]
 • باقری، عبدالرضا نقش جهش ایزولویسین-۲۰۴۱-آسپاراژین در ایجاد مقاومت سطح بالا به علف‌کش‌ کلودینافوپ-پروپارژیل در توده‌های یولاف وحشی زمستانه Avena ludoviciana [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 133-150]
 • باقری شیروان، میلاد برهمکنش ذرت - علف‌های هرز به تاریخ‌های مختلف کاشت گیاهان پوششی [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 63-78]
 • بانکه ساز، احمد بررسی تاثیر تراکم ذرت و شیوه های مختلف مدیریت علف های هرز در مزارع [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 37-47]
 • بخشی، مهپاره ارزیابی شاخص‌های تحمل و رقابت 18 ژنوتیپ گندم با علف‌های‌هرز [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 155-166]
 • براتی، محمد عکس العمل فیزیولوژیک خارشتر به مدیریت بقایای ریشه در زمان آیش [دوره 2، شماره 2، 1385، صفحه 84-95]
 • برادران، رضا تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های‌هرز چغندر قند در منطقه نیمبلوک قاینات خراسان جنوبی [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 31-43]
 • براری، مهرشاد اثر فاکتورهای محیطی و مدیریتی بر غنای گونه‌ای علف‌های‌هرز محصولات تابستانه در استان ایلام [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 75-93]
 • برجسته، علیرضا بررسی کارایی روش‌های غیرشیمیایی در مدیریت علف‌های‌هرز سورگوم علوفه‌ای (Sorghum bicolor) [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 119-126]
 • برندجی، س اثر توانایی آللوپاتی عصاره برنج روی رشد گیاهچه های سوروف [دوره 2، شماره 2، 1385، صفحه 31-44]
 • بلاغی، سعیده اثر نور، دما و پوسته بذر بر جوانه‌زنی جمعیت ‌های مختلف یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana) [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 71-81]
 • بلاغی، سعیده تاثیر عمق قرارگیری بذر و زمان کاشت بر رقابت جمعیت‌‌های یولافوحشی زمستانه (Avena ludoviciana) با گندم (Triticum aestivum) [(مقالات آماده انتشار)]
 • بلوچی، حمیدرضا تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های‌هرز آفتابگردان Helianthus annuus در منطقه مبارکه اصفهان [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 17-29]
 • بناء کاشانی، فاطمه مدیریت علف‌های هرز سیاه‌دانه (Nigella sativa) با استفاده از مالچ زنده جو پاییزه (Hordeum vulgare) و شبدر برسیم (Trifolium alexandrium) [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 123-138]
 • بناکاشانی، فاطمه بررسی مقاومت علف‌های هرز باریک برگ به علف‌‌کش کلودینافوپ‌ پروپارژیل با استفاده از روش‌های گلخانه‌ای و مولکولی [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 11-23]
 • بناکاشانی، فاطمه بررسی مقاومت عرضی به علف‌کش‌های بازدارنده ACCase در توده‌های یولاف وحشی (Avena ludoviciana Durieu.) جمع‌آوری شده از خوزستان و امکان کنترل شیمیایی آنها [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 95-112]
 • بناکاشانی، فاطمه بررسی وضعیت مزارع گندم (Triticum aestivum) مشکوک به مقاومت به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم‌آ کربوکسیلاز و استولاکتات سینتاز در استان‌های خوزستان و کرمانشاه [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 39-53]
 • بناکاشانی، فاطمه استفاده از روش‌های CAPS و dCAPS در تشخیص برخی جهش‌های منجر به مقاومت یولاف وحشی (Avena ludoviciana) به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 79-91]
 • بناکاشانی، فاطمه جهش‌ در آنزیم استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز، مکانیسم مقاومت عرضی بیوتیپ‌های یولاف وحشی(Avena ludoviciana Deuri.) به علف‌کش‌های بازدارنده ACCase [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 179-190]
 • بنا کاشانی، فاطمه مقایسه روش مولکولی‌ dCAPS با روش‌های رایج برای تشخیص مقاومت علف هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana Durieu.) نسبت به علف‌کش کلودینافوپ ‌پروپارژیل [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 33-52]
 • بنا کاشانی، فاطمه مقاومت یولاف وحشی زمستانه به علفکش های آریلوکسی فنوکسی پروپیانات [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 17-31]
 • بهرامی نژاد، صحبت بررسی عوامل و شرایط مختلف محیطی موثر در شکستن خواب و جوانه‌زنی بذر علف هرز گل گندم مرهمی (Lam. Centaurea balsamita) [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 89-96]
 • بهروزی، دلاور اثرات بستر بذر زود هنگام (ماخار) بر کاهش جمعیت جودره ( Hordeum spontaneum ) در زراعت گندم [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 27-36]
 • بهروزی، دلاور فنولوژی تطبیقی جودره (Hordeum spontaneum) در مزرعه گندم از مرحله جوانه‌زنی تا پایان دوره خواب [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 145-157]
 • بهروزی، دلاور اثر بستر بذر کاذب و تراکم کاشت ارقام مختلف گندم زمستانه بر کنترل چاودار (Secale cereale L. ) و عملکرد گندم زمستانه (Triticum aestivum L.) [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 57-70]
 • بهشتیان، محسن ارزیابی قدرت رقابتی گندم با علف هرز چاودار (Secale cereal L) با استفاده از مدل عکس عملکرد [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 87-99]
 • بهشتیان، محسن مدلسازی پاسخ جوانه‌زنی بذر علف‌های‌هرز جودره (Hordeum spontaneum) و علف قناری (Phalaris minor) به دما [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 105-118]
 • بهشتیان مسگران، م بررسی قدرت رقابتی ارقام گندم نان آزاد نو طی سالهای 1335 تا 1376 در مقابل علف هرز یولاف وحشی [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 32-52]
 • بهشتیان مسگران، محسن واکنش علف‌های هرز مزارع ذرت به مقادیرکود نیتروژن و دز‌های علف‌کش [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 21-32]
 • بهگام، محمد کاربرد مالچ در تلفیق با دز کاهش یافته علف‌کش ایمازاتاپیر در مدیریت تلفیقی علف‌های‌هرز لوبیا (Phaseolus vulgaris L) [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 109-124]
 • بی همتا، محمدرضا برهم‌کنش تراکم ذرت و میزان کود نیتروژن در مدیریت علف‌های‌هرز تحت سیستم بستر بذر زود هنگام [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 55-64]
 • بی همتا، محمدرضا استفاده از زیست سنجی غیرمستقیم کمّی بذر به عنوان روشی سودمند جهت ارزیابی تحمل به علف کش ها در کلتیوارهای گندم [(مقالات آماده انتشار)]

پ

 • پی، م.ح تعیین دامنه میزبانی قارچ fusarium moniliforme جدا شده از یولاف وحشی زمستانه در ایران [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 67-72]
 • پاسبان زیارت، ندا بررسی تغییر فلور علف‌های‌هرز مزارع گندم آبی شهرستان‌های ساوجبلاغ و شیروان از 1379 تا 1390 [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 107-119]
 • پیامنی، رضوان بررسی فنولوژی علف هرز ماستونک ( (Torilis arvensisبر اساس درجه‌ی روز-رشد در شهرستان کرمانشاه [(مقالات آماده انتشار)]
 • پراشر، s.o عکس العمل های جامعه علف های هرز و ذرت به کاربرد نیتروژن و علف کش ها [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 81-97]
 • پرآور، عفت برآورد دماهای کاردینال و زمان حرارتی مورد نیاز برای جوانه‏زنی بذر اویارسلام بذری (Cyperus difformis) [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 27-38]
 • پیردشتی، همت الله تأثیر الگوهای مختلف کشت مخلوط سیر (Allium sativum) و نخود‌فرنگی (Pisum sativum) بر شاخص‌های جمعیتی علف‌های‌هرز [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 222-235]
 • پیردشتی، همت اله اثر گیاهان پوششی گوناگون در مهار علف¬های هرز باغات مرکبات [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 67-79]
 • پیردشتی، همت اله کارایی کشت مخلوط افزایشی ریحان و لوبیا‌ چشم‌بلبلی در مقادیر مختلف کود نیتروژن و تأثیر آن بر جمعیت علف‌های‌هرز [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 187-199]
 • پیردشتی، همت اله ارزیابی توانایی تحمل رقابت ارقام بومی و اصلاح شده برنج (Oryza sativa L.) در برابر علف‌هرز اویارسلام زرد (Cyperus esculentus L.) [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 61-73]
 • پیر دشتی، همت الله تأثیر زمان وجین بر ترکیب گونه ای، تراکم بوته، وزن خشک و خصوصیات فیزیولوژیکی علف های هرز ذرت [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 9-20]
 • پیرزاد، علیرضا تاثیر سس زراعی (Cuscuta campestris) بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و عملکرد چغندر‌قند (Beta vulgaris) [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 105-115]
 • پیرزاد، علیرضا بررسی جوانه‌زنی و فنولوژی علف‌هرز سس (Cuscuta campestris) در مزارع چغندرقند (Beta vulgaris) [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 129-143]
 • پیغمبری، سید علی استفاده از زیست سنجی غیرمستقیم کمّی بذر به عنوان روشی سودمند جهت ارزیابی تحمل به علف کش ها در کلتیوارهای گندم [(مقالات آماده انتشار)]
 • پهلوانی، محمد هادی مطالعه تنوع ژنتیکی درون و بین توده‌های تیغ گرگی Carthamus lanatus در مناطق شمال شرق ایران [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 97-106]
 • پورآذر، رضا مقایسه کارایی آمیکابازن با علفکش های گروه سولفونیل در کنترل علف های هرز ذرت [دوره 2، شماره 2، 1385، صفحه 59-83]
 • پورآذر، رضا تاثیر ترکیب علف‌کش‌ها بر کنترل علف‌های‌هرز مزارع کلزا با تاکید روی تیره شب بو [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 21-31]
 • پورآذر، رضا مطالعه تأثیر چند علف‌کش در مهار علف‌های‌هرز سورگوم علوفه‏ای (Sorghum bicolor L. Moench) [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 95-106]
 • پورآذر، رضا کارایی مقادیر مختلف دو نوع تجاری علف‌کش کلوپیرالید در مهار علف‌های‌هرز کلزا [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 145-153]
 • پورآذر، رضا ارزیابی برخی مشکلات مدیریت علف‌های‌هرز مزارع گندم مناطق مختلف کشور [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 13-26]
 • پورآذر، رضا تأثیرکشت‌های تابستانه بر تراکم و وزن خشک علف های هرز و عملکرد گندم(Triticumaestivum L.) در استان خوزستان [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 19-30]
 • پورآذر، رضا بررسی تغییرات جمعیت علف‌هرز جودره (Hordeum spontaneum Koch.) طی سال های 1382 تا 1393 در مزارع گندم کشور [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 87-106]
 • پورامیر، فرزین ارزیابی برخی جنبه‌های اکوفیزیولوژیک گوشاب (.Potamogeton nodosus Poir) در واکنش به سطوح مختلف کود، رقم برنج و غرقاب [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 43-58]
 • پورامیر، فرزین کنترل شیمیایی علف‌هرز آبزی سنبل‌آبی (Eichhornia crassipes) [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 63-78]
 • پورحیدرغفاری، سهیلا شناسائی و مطالعه شاخص‌های جمعیتی علف‌های‌هرز (مطالعه موردی: باغ گیاه‌شناسی دانشگاه تبریز) [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 171-183]
 • پورحیدر غفاربی، سهیلا مطالعه اثر ترکیب سالیسیلیک اسید با برخی ‌‌علف‌کش‌ها بر فلورسانس کلروفیل a و برخی صفات مورفولوژیکی علف‌هرز سلمه‌تره (Chenopodium album) [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 175-191]
 • پورحیدر غفاربی، سهیلا اثر لوماکس به تنهایی و در اختلاط با روغن کرچک روی فلورسانس کلروفیل a توق (Xanthium strumarium L.) [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 109-121]
 • پورحیدر غفاربی، سهیلا فلورسانس کلروفیل a تاج‌خروس ریشه‌قرمز (Amaranthus retroflexus L.) در پاسخ به ترکیب برومایسید آام با سولفات آمونیوم، سیتوگیت و سالیسیلیک اسید [(مقالات آماده انتشار)]
 • پور طوسی، نرگس تعیین توزیع و پایداری جمعیت اویارسلام ارغوانی با استفاده از علم زمین آمارطی دو فصل رشد [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 1-21]
 • پورعلی مغانلو، حسن پیش‌بینی الگوی رویش جودره (Hordeum spontaneum): آیا اکوتیپ‌های رویش یافته در اقلیم‌های مختلف ایران از الگوی متفاوت رویش برخوردارند؟ [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 15-26]
 • پورمراد کلیبر، بهناز اثر زمان کاربرد بر کارایی دز علف کش در کنترل علف های هرز ذرت (Zea mays) [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 29-41]
 • پوریوسف، مجید مدل سازی سبز شدن علف هرز توق (Xanthium strumarium) در دو عمق مختلف کاشت [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 57-65]
 • پوستینی، ک اثر آللوپاتی plantago psy.روی جوانه بذر و مراحل رشدی چند گونه علف هرز [دوره 2، شماره 2، 1385، صفحه 13-30]

ت

 • ترابی، حسین تأثیر مواد افزودنی بر رفع اثرات کاهنده ناشی از سختی آب سمپاشی بر کارایی گلایفوسیت (رانداپ 41% SL) و تأثیرآن بر برخی پارامترهای رشد خار شتر (Alhagi psedoalhagi) [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 175-185]
 • ترابی، حسین مطالعه تأثیر چند علف‌کش در مهار علف‌های‌هرز سورگوم علوفه‏ای (Sorghum bicolor L. Moench) [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 95-106]
 • ترابی، سید حسین کارایی مدیریت شیمیایی علف‌های هرز در نظام‌های کشاورزی رایج و حفاظتی منطقه سرد خراسان رضوی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 1-14]
 • تعصب شیرازی، میترا پیش‌بینی الگوی سبزشدن جمعیت‌های مختلف یولاف وحشی (Avena ludoviciana) [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 91-104]
 • تیموری، مریم بررسی تاثیر تراکم ذرت و شیوه های مختلف مدیریت علف های هرز در مزارع [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 37-47]
 • توبه، احمد بررسی تاثیر گیاه پوششی و زمان کاشت آن بر جمعیت علف‌های‌هرز و عملکرد ذرت در دو نظام کم خاک‌ورزی و مرسوم [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 211-220]
 • توبه، احمد اثر گیاهان پوششی بر کنترل علف‌های‌هرز و عملکرد دانه ذرت در شرایط خاک‌ورزی حفاظتی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 65-77]
 • توبه، احمد مقایسه کارایی علف‌کش‌های مختلف در کنترل علف‌های هرز و عملکرد و اجزای عملکرد سویا (Glycin max L.) [(مقالات آماده انتشار)]
 • توکلی، حسین مدیریت علف‌های هرز سیاه‌دانه (Nigella sativa) با استفاده از مالچ زنده جو پاییزه (Hordeum vulgare) و شبدر برسیم (Trifolium alexandrium) [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 123-138]
 • توکلی، مرتضی تاثیر علف کش های سولفونیل اوره بر عملکرد و اجزاء عملکردکلزا در تناوب با گندم [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 75-83]
 • توکل افشاری، رضا ارزیابی قطع مکانیکی در مراحل مختلف رشد و نمو گیاه بر شاخص زیستایی بذر گاوپنبه (Abutilon theophrasti) [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 47-60]

ث

 • ثابتی، پیمان مقایسه کارایی آمیکابازن با علفکش های گروه سولفونیل در کنترل علف های هرز ذرت [دوره 2، شماره 2، 1385، صفحه 59-83]
 • ثابتی، پیمان ارزیابی برخی مشکلات مدیریت علف‌های‌هرز مزارع گندم مناطق مختلف کشور [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 13-26]
 • ثابتی، پیمان پاسخ عملکرد ذرت (Zea mays L.) به سطوح مختلف کود نیتروژن در تراکم‌های مختلف علف‌هرز عروسک پشت پرده یک‌ساله (Physalis divaricata L.) [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 97-108]

ج

 • جامی الاحمدی، مجید بررسی اثر عوامل مختلف محیطی بر جوانه¬زنی بذر بادبُر(Ceratocarpus arenarius [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 45-59]
 • جاهدی، آژنگ بررسی کارائی علفکش ایزوکسابن درکنترل خردل وحشی و سایر علف¬های هرز پهن برگ در مناطق سرد سیر کشت کلزا [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 1-8]
 • جاهدی، آ‍‍ژنگ بررسی کارایی علف‌کش توفوردی‌بی (بوترس) در کنترل علف¬های‌هرز یونجه مستقر [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 67-77]
 • جاوید، ستار مطالعه قابلیت دسترسی برخی از علف‌کش‌های به کار برده شده در سیستم‌های مختلف خاک‌ورزی گندم بر روی ذرت [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 121-131]
 • جعفری، سمیه پیش بینی الگوی رویش علف های هرز نخودفرنگی در سطوح مختلف نیتروژن [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 9-18]
 • جعفرزاده، ناصر بررسی کارائی علفکش ایزوکسابن درکنترل خردل وحشی و سایر علف¬های هرز پهن برگ در مناطق سرد سیر کشت کلزا [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 1-8]
 • جعفرزاده، ناصر تاثیر سس زراعی (Cuscuta campestris) بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و عملکرد چغندر‌قند (Beta vulgaris) [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 105-115]
 • جعفرزاده، ناصر بررسی اثر چهار گیاه پوششی بر مدیریت علف‌های‌هرز در باغات آلو (Prunus domestica) در شهرستان ارومیه [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 115-123]
 • جعفرزاده، ناصر بررسی تغییرات جمعیت علف‌هرز جودره (Hordeum spontaneum Koch.) طی سال های 1382 تا 1393 در مزارع گندم کشور [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 87-106]
 • جعفر زاده، ناصر بررسی جوانه‌زنی و فنولوژی علف‌هرز سس (Cuscuta campestris) در مزارع چغندرقند (Beta vulgaris) [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 129-143]
 • جعفر زاده، ناصر بررسی کارایی علف‌کش‌های جدید در کنترل سس ‌زراعی Cuscuta campestrisدر مزارع چغندرقند Beta vulgaris) [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 199-209]
 • جلیلی، احسان اله مطالعه اثر برهمکنش ‌‌علف‌کش و اسید هیومیک در کنترل آزولا به منظور افزایش عملکرد برنج (Oryza Sativa) [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 135-143]
 • جلیلی، احسان اله معرفی فلور، تنوع و پراکنش جغرافیایی علف‌های‌هرز پهنه‌های خرد اقلیمی شهرستان اشتهارد طی سال‌های 97-1392 [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 41-57]
 • جمالی، محمد تاثیر زمان و میزان کاربرد علفکش ها در کنترل جو دره (Hordeum spontaneum) در مزارع گندم فارس [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 79-89]
 • جمالی، محمد تاثیر ترکیب علف‌کش‌ها بر کنترل علف‌های‌هرز مزارع کلزا با تاکید روی تیره شب بو [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 21-31]
 • جمالی، محمدرضا اثر سامانه‌های مختلف خاک‌ورزی بر پویایی بانک بذر علف‌های‌هرز در تناوب ذرت ـ گندم [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 1-11]
 • جمالی، محمدرضا ارزیابی برخی مشکلات مدیریت علف‌های‌هرز مزارع گندم مناطق مختلف کشور [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 13-26]
 • جمالی، محمدرضا بررسی تغییرات جمعیت علف‌هرز جودره (Hordeum spontaneum Koch.) طی سال های 1382 تا 1393 در مزارع گندم کشور [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 87-106]
 • جمشیدی، یعقوب اثر عمق قرار گرفتن بذر در خاک بر فراوانی و قوه‌‌نامیه یولاف‌وحشی (Avena spp.) در شرایط تک‌کشتی گندم [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 183-193]
 • جهانسوز، محمدرضا مطالعه قابلیت دسترسی برخی از علف‌کش‌های به کار برده شده در سیستم‌های مختلف خاک‌ورزی گندم بر روی ذرت [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 121-131]
 • جهانسوز، محمد رضا تأثیر برخی گیاهان تله در کاهش خسارت گل جالیز (Orobanche aegyptiaca Pers.) در گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.) [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 43-53]
 • جهان سوز، محمدرضا مدیریت گل جالیز مصری (Phelipanche aegyptiaca (Pers.) Pomel) با استفاده از کودهای نیتروژن در گوجه‌فرنگی (‌Lycopersicon esculentum L.) [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 79-89]
 • جهان سوز، محمد رضا اثر آللوپاتی plantago psy.روی جوانه بذر و مراحل رشدی چند گونه علف هرز [دوره 2، شماره 2، 1385، صفحه 13-30]
 • جوینی، مجتبی واکنش ساختار کانوپی ارقام سویا (Glycine max (L.) Merr.) به رقابت با علف‌های هرز [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 91-105]

چ

 • چایی چی، محمد رضا بررسی تراکم و غالبیت علف های هرز مزارع جو استان آذربایجان شرقی [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 69-90]
 • چیت بند، علی اصغر استفاده از منحنی‌های هم‌اثر در بررسی اثر افزایشی، هم‌افزایی و هم‌کاهی اختلاط مزسولفورون + یدوسولفورون و کلودینافوپ- پروپارژیل و بهینه‌سازی آنها با استفاده از مویان‌های سیتووت و فریگیت در کنترل علف‌هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana) [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 93-104]
 • چیت بند، علی اصغر کاربرد منحنی‌های القاء فلورسنس در کنترل تاج‌خروس ریشه قرمز Amaranthus retroflexus و تاج‌ریزی سیاه Solanum nigrum [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 151-169]
 • چعب، عبدالنور مطالعه‌ توان رقابتی یولاف وحشی (Avena fatua L.) با گندم (Triticum aesativum L.) رقم چمران [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 35-46]

ح

 • حاتمی، زهرا زمان مدیریت علف های هرز گاوپنبه در مزارع سویا [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 91-108]
 • حاتمی، سپیده ارزیابی برخی مشکلات مدیریت علف‌های‌هرز مزارع گندم مناطق مختلف کشور [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 13-26]
 • حاج محمدنیا قالی باف، کمال اثر مدیریت گیاهان پوششی چاودار (Secale cereal) و شبدر برسیم (Trifolium alexandrinum) بر روند تغییرات شاخص های رشد گیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris) در شرایط حضور و عدم حضور علف‌های‌هرز [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 139-153]
 • حاجی نیا، سمیه تأثیر گیاهان پوششی و کنترل تلفیقی بر مدیریت علف‌های‌هرز و عملکرد غده سیب‌زمینی در سیستم‌های مختلف خاک‌ورزی [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 63-78]
 • حاج نجاری، حسن اثر چهار گونه گیاه پوششی بر کنترل و تغییرات جمعیت علف‌های‌هرز در منطقه کرج [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 11-22]
 • حبیبی، حسن تعیین دوره بحرانی کنترل علف¬های هرز آویشن باغی(Thymus vulgaris) [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 25-37]
 • حبیبی، میثم بررسی تأثیر چندین علف‌کش بر کنترل علف‌های‌هرز و عملکرد زیره سبز (Cuminum cyminum L) [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 83-95]
 • حبیبی سواد کوهی، مرجانه تأثیر زمان وجین بر ترکیب گونه ای، تراکم بوته، وزن خشک و خصوصیات فیزیولوژیکی علف های هرز ذرت [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 9-20]
 • حجازی، ع مقایسه قدرت رقابتی ارقام قدیم و جدید گندم در ایران در مقابل علف هرز منداب وحشی [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 53-68]
 • حجازی، علی ارزیابی برخی از ویژگی های موثر در رقابت هشت رقم گندم در مقابل علف های هرز منداب وحشی [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 59-78]
 • حسن، g مطالعه و ترکیب گیاهی علف های هرز نخود در حوزه کارآک پاکستان [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 69-80]
 • حسینی، پرشنگ بررسی رقابت علف‌هرز تاج‌خروس ریشه‌قرمز در کشت خالص و مخلوط دو رقم سویا 1- عملکرد سویا و شاخص‌های رشد تاج‌خروس [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 13-24]
 • حسینی، پرشنگ بررسی رقابت علف‌هرز تاج‌خروس ریشه‌قرمز در کشت خالص و مخلوط دو رقم سویا 2- جذب نور و شاخص‌های رشد سویا [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 25-35]
 • حسینی، سید احمد ارزیابی کارآیی سوسک سبز لاک پشتی(Cassida rubiginosa Müller) در کنترل بیولوژیکی علف هرز خارلته (Cirsium arvense (L.) Scop.) در شیروان [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 15-22]
 • حسینی، مجتبی بهینه سازی میزان پسماند گندم و تراکم آفتابگردان در کنترل علف¬های¬هرز و رشد گیاه زراعی به¬ روش آنالیز پاسخ سطح [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 95-105]
 • حسینی، مجتبی واکنش جمعیت‌های مختلف جودره(Hordeum spontaneum Koch) به علف‌کش سولفوسولفورون [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسین پور، محمد ارزیابی مخلوط علفکش های کلریدازون و اس هریفام باوبرون سورفکتانت روی کنترل علف های هرز چغندر [دوره 2، شماره 2، 1385، صفحه 45-58]
 • حسن زاده خیاط، محمد بررسی تاثیر بقایای نیکوسولفورون کاربردی در مزارع ذرت بر گندم Triticum aestivum، جو Hordeum vulgareو کلزا Brassica napus) [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 79-96]
 • حسینی سی سی، سیده زهرا اثر بر همکنش کود نیتروژن و علف‌‌کش نیکوسولفورون+ریم سولفورون در کنترل علف‌های‌هرز ذرت دانه‌ای [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 51-60]
 • حسن نژاد، سیروس بررسی تراکم و غالبیت علف های هرز مزارع جو استان آذربایجان شرقی [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 69-90]
 • حسن نژاد، سیروس شناسائی و مطالعه شاخص‌های جمعیتی علف‌های‌هرز (مطالعه موردی: باغ گیاه‌شناسی دانشگاه تبریز) [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 171-183]
 • حسن نژاد، سیروس مطالعه اثر ترکیب سالیسیلیک اسید با برخی ‌‌علف‌کش‌ها بر فلورسانس کلروفیل a و برخی صفات مورفولوژیکی علف‌هرز سلمه‌تره (Chenopodium album) [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 175-191]
 • حسن نژاد، سیروس اثر لوماکس به تنهایی و در اختلاط با روغن کرچک روی فلورسانس کلروفیل a توق (Xanthium strumarium L.) [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 109-121]
 • حسن نژاد، سیروس فلورسانس کلروفیل a تاج‌خروس ریشه‌قرمز (Amaranthus retroflexus L.) در پاسخ به ترکیب برومایسید آام با سولفات آمونیوم، سیتوگیت و سالیسیلیک اسید [(مقالات آماده انتشار)]
 • حضرتی، زهرا غربال‌گری علف‌کش‌ها برای کنترل شیمیایی علف‌هرز مهاجم سل‌واش (Monochoria vaginalis) در شالیزار [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 17-28]
 • حقیقی، عبدالعزیز تاثیر زمان سمپاشی علف¬کش¬های هورمونی بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 1-12]
 • حقیقی، عبدالعزیز تاثیر ترکیب علف‌کش‌ها بر کنترل علف‌های‌هرز مزارع کلزا با تاکید روی تیره شب بو [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 21-31]
 • حقیقی، عبدالعزیز ارزیابی برخی مشکلات مدیریت علف‌های‌هرز مزارع گندم مناطق مختلف کشور [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 13-26]
 • حقیقی، عبدالعزیز ارزیابی تاثیر عوامل زراعی و مدیریتی در مقاومت خردل وحشی (Sinapis arvensis) به ‌‌علف‌کش تری بنورون متیل در مزارع گندم استان گلستان [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 107-114]
 • حمیدی، رضا تاثیر مدت زمان نگهداری بذور انبار روی جوانه زنی بذر جو دره [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 1-12]
 • حمیدی، رضا بررسی رویش گیاهچه‌‌های یولاف وحشی بعد از کاربرد علف‌‌کش در مزارع گندم [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 37-49]
 • حنیفه زاده اردی، ساناز اثر مقدار کاربرد و زمان مصرف اختلاط علف‌کش‌های ریم‌سولفورون، اگزادیارژیل و متری‌بوزین بر زیست توده علف‌های‌هرز و عملکرد غده سیب‌زمینی (Solanum tuberosum) [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 79-92]

خ

 • خاتمی، سید آسیه اثر دز و زمان مصرف علف‌کش ریمسولفورون بر کنترل برخی علف‌های‌هرز و عملکرد غده سیب‌زمینی (Solanum tuberosum) [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 185-198]
 • خاکزاد، رحمان بررسی اثر عملیات مدیریتی بر زمان رویش فرفیون خوابیده (Euphorbia maculata) در سویا [(مقالات آماده انتشار)]
 • خان، i مطالعه و ترکیب گیاهی علف های هرز نخود در حوزه کارآک پاکستان [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 69-80]
 • خان، احمد مطالعه و ترکیب گیاهی علف های هرز نخود در حوزه کارآک پاکستان [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 69-80]
 • خانجانی، محسن بررسی تغییر فلور علف‌های‌هرز مزارع گندم آبی (Triticum aestivum) استان تهران طی یک دوره ده ساله (1384 تا 1394) [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 157-173]
 • خدادادی، مهدی تاثیر زمان تهیه بستر بذر و تراکم بوته بر جمعیت علف¬های هرز و عملکرد چغندرقند [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 31-42]
 • خدادادی، وحید ارزیابی امکان مدیریت شیمیایی علف‌های‌هرز در گیاه ‌دارویی سیاهدانه Nigella sativa L [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 15-26]
 • خرمدل، سرور اثر مقادیر و زمان مصرف انواع کمپوست¬های آلی بر تراکم و زیست توده علف¬های هرز زیره سبز (Cuminum cyminum L.) [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 1-18]
 • خزائی، مجتبی تعیین دوره بحرانی کنترل علف¬های هرز آویشن باغی(Thymus vulgaris) [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 25-37]
 • خزائی، مسعود بهینه سازی میزان پسماند گندم و تراکم آفتابگردان در کنترل علف¬های¬هرز و رشد گیاه زراعی به¬ روش آنالیز پاسخ سطح [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 95-105]
 • خلیل طهماسبی، بهروز پاسخ علف‌هرز بید علفی (Epilobium ciliatum Raf.) مقاوم به پاراکوات، دایکوات و گلایفوسیت به برخی از علف‌کش‌های جایگزین [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 15-28]
 • خمیس آبادی، رضا تأثیر زمان تهیه بستر بذر و شیوه مدیریت علف‏های‌هرز بر جمعیت علف‌های‌هرز و عملکرد کمی و کیفی چغندرقند [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 133-143]
 • خواجوی، تاج محمد بررسی میزان حساسیت پنبه و ذرت به بقایای شبیه‌سازی‌شده علف‏کش ایمازتاپیر [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 1-13]
 • خوشنام، مرجان مقایسه دوره بحرانی کنترل علف های هرز در دو فاصله ردیف کاشت و تاثیر آن بر تولید محصول کلزا (Brassica napus L.) [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 41-53]

د

 • دیانت، مرجان تاثیر غلظت‌های مختلف سولفات آمونیوم روی کارآیی تعدادی از علف‌کش‌های دارای بنیان اسیدی ضعیف [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 113-121]
 • دیانت، مرجان بررسی تنوع ژنتیکی توده های مختلف نی در ایران [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 90-104]
 • دیانت، مرجان اثرات علف‌کشی اسانس چهار گونه پونه‌سا بر خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) و یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana Dur.) [(مقالات آماده انتشار)]
 • دانشیان، جهان فر بررسی کارایی مدیریت تلفیقی علف های هرز بر عملکرد چغندرقند در میاندوآب [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 41-53]
 • دباغ محمدی نسب، عادل کاربرد مالچ در تلفیق با دز کاهش یافته علف‌کش ایمازاتاپیر در مدیریت تلفیقی علف‌های‌هرز لوبیا (Phaseolus vulgaris L) [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 109-124]
 • دپرادو، رافائل مطالعه مکانیسم‌های مقاومت غیر مبتنی بر محل هدف در بیوتیپ‌‌های فالاریس (Phalaris minor Retz.) مقاوم به علف‌کش¬های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 79-89]
 • دپرادو، رافائل پاسخ علف‌هرز بید علفی (Epilobium ciliatum Raf.) مقاوم به پاراکوات، دایکوات و گلایفوسیت به برخی از علف‌کش‌های جایگزین [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 15-28]
 • دری، حمیدرضا تاثیر مداخله علف‌های‌هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا (Phaseolus vulgaris) [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 65-78]
 • درخشان، ابوالفضل برآورد دماهای کاردینال و زمان حرارتی مورد نیاز برای جوانه‏زنی بذر اویارسلام بذری (Cyperus difformis) [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 27-38]
 • دسترس، عمران شناسایی و بررسی پتانسیل آللوپاتیک آلکالوئیدهای توق (Xanthium strumarium) بر ویژگی‌های جوانه‌زنی ارقام آفتابگردان روغنی [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 159-171]
 • دستورانی، مهدی بررسی تأثیر چندین علف‌کش بر کنترل علف‌های‌هرز و عملکرد زیره سبز (Cuminum cyminum L) [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 83-95]
 • دشتی، حسین تاثیر نوع کشت، زمین دارای بقایای گندم و زمین بدون بقایا بر الگوی رویش قیاق (Sorghum halepanse L.) بذری و ریزومی در منطقه کرج [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 191-200]
 • دشتی، عبدالحسین استفاده از تکنیک پردازش تصویر و شبکه‌های عصبی مصنوعی برای شناسایی علف‌های‌هرز مزارع ذرت [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 93-107]
 • دیه جی، احمد اثرات بستر بذر زود هنگام (ماخار) بر کاهش جمعیت جودره ( Hordeum spontaneum ) در زراعت گندم [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 27-36]
 • دیه جی، احمد فنولوژی تطبیقی جودره (Hordeum spontaneum) در مزرعه گندم از مرحله جوانه‌زنی تا پایان دوره خواب [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 145-157]
 • دهقان، معصومه ارزیابی اثرات بقایای شبیه سازی شده علف‌کش سولفوسولفوران (آپیروس) در خاک بر هفت گیاه زراعی [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 53-64]
 • دهقان، معصومه ارزیابی اثرات روش کاشت و کاربرد کودهای نیتروژن و فسفر در مدیریت علف های هرز گندم [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 27-39]
 • دیهیم فرد، ر مقایسه قدرت رقابتی ارقام قدیم و جدید گندم در ایران در مقابل علف هرز منداب وحشی [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 53-68]
 • دیهیم فرد، رضا ارزیابی برخی از ویژگی های موثر در رقابت هشت رقم گندم در مقابل علف های هرز منداب وحشی [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 59-78]
 • دیهیم فرد، رضا بررسی اثر مواد افزودنی برکارایی علفکش های پینوکسادن و کلودینافوپ پروپارژیل بر علف های هرز باریک برگ [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 65-77]
 • دیهیم فرد، رضا مقایسه کارایی آمیکابازن با علفکش های گروه سولفونیل در کنترل علف های هرز ذرت [دوره 2، شماره 2، 1385، صفحه 59-83]
 • دواتگر، ناصر مقایسه برخی علف‌کش¬ها در ایجاد عارضه کوتولگی در برنج [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 23-41]
 • دواتگر، ناصر بررسی تأثیر روش مصرف علف‌کش تیوبنکارب در ایجاد عارضه کوتولگی برنج [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 1-16]
 • دوست چمن آباد، حمیدرضا مقایسه اثر چند ‌‌علف‌کش خاک مصرف بر کنترل علف‌های‌هرز سیب‌زمینیSolanum tuberosum) ) و عملکرد آن [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 193-209]
 • دوست چمن آباد، حمیدرضا بررسی روش های مدیریت اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus) در مزارع پیاز جیرفت [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 55-63]

ذ

 • ذبیح الهی، وحید بررسی کنترل شیمیایی علف‌های¬هرز ¬ارزنی (Setaria glauca (L.) Beauv.) و قاصدک (.Taraxacum syriacum boiss) در چمن فتان بلند (Festuca arundinacea Schreb.) [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 1-13]

ر

 • راست گردانی، فریبا برهمکنش غلظت‌های علف کش ایمازتاپیر و رطوبت خاک بر کنترل علف‌های هرز یکساله لوبیا [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 97-108]
 • راستگو، م عکس العمل های جامعه علف های هرز و ذرت به کاربرد نیتروژن و علف کش ها [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 81-97]
 • راستگو، محمد مقاومت یولاف وحشی زمستانه به علفکش های گروه آریلوکسی فنوکسی پروپیناپ در مزارع گندم استان خوزستان :اولین آزمون غربال [دوره 2، شماره 2، 1385، صفحه 96-104]
 • راستگو، مهدی بررسی مقاومت علف‌های هرز باریک برگ به علف‌‌کش کلودینافوپ‌ پروپارژیل با استفاده از روش‌های گلخانه‌ای و مولکولی [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 11-23]
 • راستگو، مهدی بررسی وضعیت علم علف‌های‌هرز طی سال‌های 89-1388 [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 1-13]
 • راستگو، مهدی کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون لجستیک در پیش‌بینی حضور علف‌های‌هرز در مزارع نخود دیم استان کردستان [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 201-222]
 • راستگو، مهدی ارزیابی صفات مورفولوژیکی و تولیدمثلی توده‌های جودرهHordeum spontaneum ایران در پاسخ به زمان کاربرد علف‌‌کش سولفوسولفورون (آپیروس) [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 45-61]
 • راستگو، مهدی بررسی تاثیر بقایای نیکوسولفورون کاربردی در مزارع ذرت بر گندم Triticum aestivum، جو Hordeum vulgareو کلزا Brassica napus) [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 79-96]
 • راستگو، مهدی نقش جهش ایزولویسین-۲۰۴۱-آسپاراژین در ایجاد مقاومت سطح بالا به علف‌کش‌ کلودینافوپ-پروپارژیل در توده‌های یولاف وحشی زمستانه Avena ludoviciana [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 133-150]
 • راستگو، مهدی اثر بستر بذر کاذب و تراکم کاشت ارقام مختلف گندم زمستانه بر کنترل چاودار (Secale cereale L. ) و عملکرد گندم زمستانه (Triticum aestivum L.) [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 57-70]
 • راستگو، مهدی بررسی ارتباط خصوصیات خاک و عوامل اقلیمی ‌با پراکنش علف‏های‏ هرز در چمن [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 147-156]
 • راستگو، مهدی بررسی تغییر فلور علف‌های‌هرز مزارع گندم آبی (Triticum aestivum) استان تهران طی یک دوره ده ساله (1384 تا 1394) [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 157-173]
 • راستگو، مهدی بررسی فنولوژی تطبیقی ارشته‏ خطایی (Lepyrodiclis holosteoides) و گندم (Triticum aestivum) به منظور تعیین بهترین مرحله رشدی حساس این علف‏ هرز به علف‏کش‏ها [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 43-60]
 • راستگو، مهدی بررسی جنبه‌های زیستی خواب، جوانه‌زنی و سبز شدن بذرهای ارشته خطایی (Lepyrodiclis holosteoides [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 77-95]
 • راستگو، مهدی اثر مدیریت گیاهان پوششی چاودار (Secale cereal) و شبدر برسیم (Trifolium alexandrinum) بر روند تغییرات شاخص های رشد گیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris) در شرایط حضور و عدم حضور علف‌های‌هرز [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 139-153]
 • راستگو، مهدی ارزیابی پتانسیل پراکنش جغرافیایی بزچره(Dodartia orientalis L) در ایران و جهان در شرایط اقلیمی حاضر و تغییر اقلیم آتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • راشد، م.ح عکس العمل های جامعه علف های هرز و ذرت به کاربرد نیتروژن و علف کش ها [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 81-97]
 • راشد، محمد حسن مقاومت یولاف وحشی زمستانه به علفکش های گروه آریلوکسی فنوکسی پروپیناپ در مزارع گندم استان خوزستان :اولین آزمون غربال [دوره 2، شماره 2، 1385، صفحه 96-104]
 • راشد محصل، محمدحسن استفاده از منحنی‌های هم‌اثر در بررسی اثر افزایشی، هم‌افزایی و هم‌کاهی اختلاط مزسولفورون + یدوسولفورون و کلودینافوپ- پروپارژیل و بهینه‌سازی آنها با استفاده از مویان‌های سیتووت و فریگیت در کنترل علف‌هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana) [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 93-104]
 • راشد محصل، محمدحسن کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون لجستیک در پیش‌بینی حضور علف‌های‌هرز در مزارع نخود دیم استان کردستان [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 201-222]
 • راشد محصل، محمدحسن نقش جهش ایزولویسین-۲۰۴۱-آسپاراژین در ایجاد مقاومت سطح بالا به علف‌کش‌ کلودینافوپ-پروپارژیل در توده‌های یولاف وحشی زمستانه Avena ludoviciana [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 133-150]
 • راشد محصل، محمد حسن مطالعه مکانیسم‌های مقاومت غیر مبتنی بر محل هدف در بیوتیپ‌‌های فالاریس (Phalaris minor Retz.) مقاوم به علف‌کش¬های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 79-89]
 • راشد محصل، محمد حسن ارزیابی اثرات بقایای شبیه سازی شده علف‌کش سولفوسولفوران (آپیروس) در خاک بر هفت گیاه زراعی [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 53-64]
 • راشد محصل، محمد حسن بررسی تاثیر تنش آب و مقدار کاربرد نیتروژن بر رقابت ذرت و تاج خروس با استفاده از آزمایشهای سریهای جایگزینی [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 59-67]
 • راشد محصل، محمد حسن تعیین توزیع و پایداری جمعیت اویارسلام ارغوانی با استفاده از علم زمین آمارطی دو فصل رشد [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 1-21]
 • راشد محصل، محمد حسن ارزیابی اثرات روش کاشت و کاربرد کودهای نیتروژن و فسفر در مدیریت علف های هرز گندم [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 27-39]
 • راشد محصل، محمد حسن تاثیر مقدار و روش های کاربرد کود های نیتروژن و فسفر بر تراکم و رشد علف¬های هرزگندم [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 79-91]
 • راشد محصل، محمد حسن کاربرد منحنی‌های القاء فلورسنس در کنترل تاج‌خروس ریشه قرمز Amaranthus retroflexus و تاج‌ریزی سیاه Solanum nigrum [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 151-169]
 • راشد محصل، محمد حسن بررسی ارتباط خصوصیات خاک و عوامل اقلیمی ‌با پراکنش علف‏های‏ هرز در چمن [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 147-156]
 • راشد محصل، محمد حسن تأثیرکشت‌های تابستانه بر تراکم و وزن خشک علف های هرز و عملکرد گندم(Triticumaestivum L.) در استان خوزستان [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 19-30]
 • راشد محصل، محمد حسن واکنش جمعیت‌های مختلف جودره(Hordeum spontaneum Koch) به علف‌کش سولفوسولفورون [(مقالات آماده انتشار)]
 • ربیعی، محمد مقایسه دوره بحرانی کنترل علف های هرز در دو فاصله ردیف کاشت و تاثیر آن بر تولید محصول کلزا (Brassica napus L.) [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 41-53]
 • ربیعی، محمد ﺗﺄثیر تراکم بوته بر دوره بحرانی کنترل علف های هرز کلزا (Brassica napus L.) در منطقه رشت [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 13-30]
 • ربیعی، محمد اثرات فاصله ردیف و مدت زمان کنترل علف های هرز روی عملکرد ،اجزای عملکرد و میزان روغن کلزا [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 79-90]
 • رجبیان، مریم ﺗﺄثیر تراکم بوته بر دوره بحرانی کنترل علف های هرز کلزا (Brassica napus L.) در منطقه رشت [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 13-30]
 • رجبیان، مریم اثرات فاصله ردیف و مدت زمان کنترل علف های هرز روی عملکرد ،اجزای عملکرد و میزان روغن کلزا [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 79-90]
 • رجبیان، مریم واکنش ژنوتیپ‌های بومی و اصلاح‌شده برنج به رقابت با علف‌های هرز در سیستم کشت مستقیم [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 71-87]
 • رحیمی، اصغر تاثیر تراکم بوته و زمان سبز شدن تاج‌خروس بر کارایی استفاده از نور، ضریب خاموشی و توزیع سطح برگ و ماده خشک در تاج ‌پوشش ذرت [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 65-77]
 • رحیمی، علی اثر آللوپاتی plantago psy.روی جوانه بذر و مراحل رشدی چند گونه علف هرز [دوره 2، شماره 2، 1385، صفحه 13-30]
 • رحیمیان، حمید مقایسه برخی علف‌کش¬ها در ایجاد عارضه کوتولگی در برنج [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 23-41]
 • رحیمیان، حمید مدلسازی رقابت توأم توق (Xanthium strumarium) و تاج خروس (Amaranthus retroflexus) در سویا [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 69-78]
 • رحیمیان، حمید تاثیر مدت زمان نگهداری بذور انبار روی جوانه زنی بذر جو دره [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 1-12]
 • رحیمیان، حمید بررسی تأثیر روش مصرف علف‌کش تیوبنکارب در ایجاد عارضه کوتولگی برنج [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 1-16]
 • رحیمیان، حمید برهمکنش زمان کاربرد و میزان مصرف علف‌کش نیکوسولفورون در کنترل علف‌هرز قیاق در ذرت [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 1-10]
 • رحیمیان، حمید پاسخ عملکرد ذرت (Zea mays L.) به سطوح مختلف کود نیتروژن در تراکم‌های مختلف علف‌هرز عروسک پشت پرده یک‌ساله (Physalis divaricata L.) [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 97-108]
 • رحیمیان، حمید استفاده از تکنیک پردازش تصویر و شبکه‌های عصبی مصنوعی برای شناسایی علف‌های‌هرز مزارع ذرت [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 93-107]
 • رحیمیان مشهدی، حمید خسارت و فنولوژی مقایسه ایی علف هرز عروسک پشت پرده یک ساله در مزارع چغندرقند [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 1-13]
 • رحیمیان مشهدی، حمید بررسی رقابت علف‌هرز تاج‌خروس ریشه‌قرمز در کشت خالص و مخلوط دو رقم سویا 1- عملکرد سویا و شاخص‌های رشد تاج‌خروس [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 13-24]
 • رحیمیان مشهدی، حمید بررسی رقابت علف‌هرز تاج‌خروس ریشه‌قرمز در کشت خالص و مخلوط دو رقم سویا 2- جذب نور و شاخص‌های رشد سویا [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 25-35]
 • رحیمیان مشهدی، حمید مطالعه رفع اثرات کاهندگی ناشی از کیفیت آب سمپاشی بر کارائی گلایفوسیت و آمیخته علف کشی توفوردی+ ام‌سی‌پی‌آ در کنترل شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra) با استفاده از برخی مواد افزودنی [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 49-60]
 • رحیمیان مشهدی، حمید تاثیر زمان سمپاشی علف¬کش¬های هورمونی بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 1-12]
 • رحیمیان مشهدی، حمید بررسی مقاومت عرضی به علف‌کش‌های بازدارنده ACCase در توده‌های یولاف وحشی (Avena ludoviciana Durieu.) جمع‌آوری شده از خوزستان و امکان کنترل شیمیایی آنها [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 95-112]
 • رحیمیان مشهدی، حمید تأثیر برخی گیاهان تله در کاهش خسارت گل جالیز (Orobanche aegyptiaca Pers.) در گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.) [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 43-53]
 • رحیمیان مشهدی، حمید مدلسازی برهمکنش کود نیتروژن و علف‌کش بر علف‌‌های‌‌هرز تاتوره (Datura stramonium L.) و تاج‌خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.) [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 55-68]
 • رحیمیان مشهدی، حمید مطالعه روند رشد و عملکرد کشت مخلوط ذرت و سویا در رقابت همزمان با دو علف هرز تاج خروس و تاتوره [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 107-125]
 • رحیمیان مشهدی، حمید مدلسازی اثر دزهای علف کش در رقابت چندگونه ای علف های هرز در ذرت [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 47-63]
 • رحیمیان مشهدی، حمید پراکنش علف‌های‌هرز مزارع گندم آبی استان تهران با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 97-118]
 • رحیمیان مشهدی، حمید واکنش علف‌های هرز مزارع ذرت به مقادیرکود نیتروژن و دز‌های علف‌کش [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 21-32]
 • رحیمیان مشهدی، حمید مدیریت گل جالیز مصری (Phelipanche aegyptiaca (Pers.) Pomel) با استفاده از کودهای نیتروژن در گوجه‌فرنگی (‌Lycopersicon esculentum L.) [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 79-89]
 • رحیمیان مشهدی، حمید جذب و کارایی جذب نور در ارقام تک شاخه و چند شاخه کنجد (Sesamum indicum L.) تحت تاثیر رقابت تاج خروس ریشه قرمز ((Amaranthus retroflexus L. [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 91-103]
 • رحیمیان مشهدی، حمید ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت و سویا در کشت مخلوط در شرایط رقابتی تاج خروس و تاتوره [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 39-58]
 • رحیمیان مشهدی، حمید بررسی تنوع ژنتیکی توده های مختلف نی در ایران [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 90-104]
 • رحیمیان مشهدی، حمید ارزیابی رقابت چاودار در مقابل گندم [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 105-117]
 • رحیمیان مشهدی، حمید تاثیر رقابت تاج خروس ریشه قرمز و تاتوره بر ساختار تاج پوشش ذرت و سویا در کشت مخلوط [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 39-53]
 • رحیمیان مشهدی، حمید بررسی قدرت رقابتی ارقام گندم نان آزاد نو طی سالهای 1335 تا 1376 در مقابل علف هرز یولاف وحشی [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 32-52]
 • رحیمیان مشهدی، حمید دوره بحرانی کنترل علف های هرز در چغندر قند منطقه شهر کرد [دوره 2، شماره 2، 1385، صفحه 1-12]
 • رحیمیان مشهدی، حمید اثر آللوپاتی plantago psy.روی جوانه بذر و مراحل رشدی چند گونه علف هرز [دوره 2، شماره 2، 1385، صفحه 13-30]
 • رحیمیان مشهدی، حمید اثر خشکی،نمک طعام و پلی اتیلن گلیکول روی پتانسیل آب جوانه های ریزوم شیرین بیان [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 41-50]
 • رحیمیان مشهدی، حمید ارزیابی قدرت رقابتی گندم با علف هرز چاودار (Secale cereal L) با استفاده از مدل عکس عملکرد [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 87-99]
 • رحیمیان مشهدی، حمید مدیریت شیمیایی علف های هرز دو رقم لوبیا قرمز در روش بستر بذر زودهنگام (stale seedbed) [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 101-110]
 • رحیمیان مشهدی، حمید بررسی وضعیت علم علف‌های‌هرز طی سال‌های 89-1388 [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 1-13]
 • رحیمیان مشهدی، حمید برهم‌کنش تراکم ذرت و میزان کود نیتروژن در مدیریت علف‌های‌هرز تحت سیستم بستر بذر زود هنگام [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 55-64]
 • رحیمیان مشهدی، حمید مدلسازی پاسخ جوانه‌زنی بذر علف‌های‌هرز جودره (Hordeum spontaneum) و علف قناری (Phalaris minor) به دما [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 105-118]
 • رحیمیان مشهدی، حمید تأثیر برهم‌کنش دزهای علف‌کش و ضریب خسارت سطح برگ در رقابت علف‌های‌هرز توق و تاج خروس با ذرت [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 127-140]
 • رحیمیان مشهدی، حمید تغییر فلور علف‌های‌هرز مزارع گندم آبی کرمانشاه پس از یک دهه [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 1-21]
 • رحیمیان مشهدی، حمید ارزیابی قطع مکانیکی در مراحل مختلف رشد و نمو گیاه بر شاخص زیستایی بذر گاوپنبه (Abutilon theophrasti) [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 47-60]
 • رحیمیان مشهدی، حمید بررسی تغییر فلور علف‌های‌هرز مزارع گندم آبی شهرستان‌های ساوجبلاغ و شیروان از 1379 تا 1390 [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 107-119]
 • رحیمیان مشهدی، حمید تاثیر نوع کشت، زمین دارای بقایای گندم و زمین بدون بقایا بر الگوی رویش قیاق (Sorghum halepanse L.) بذری و ریزومی در منطقه کرج [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 191-200]
 • رحیمیان مشهدی، حمید بررسی رویش گیاهچه‌‌های یولاف وحشی بعد از کاربرد علف‌‌کش در مزارع گندم [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 37-49]
 • رحیمیان مشهدی، حمید پیش بینی رویش علف‌های هرز توق و تاج خروس در ذرت با مدل‌‌های زمان دمایی [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 77-90]
 • رحیمیان مشهدی، حمید پیش‌بینی الگوی سبزشدن جمعیت‌های مختلف یولاف وحشی (Avena ludoviciana) [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 91-104]
 • رحیمیان مشهدی، حمید برهمکنش تراکم گیاهی وکود نیتروژن در رقابت گندم با علف‌هرز جودره (Hordeum spontaneum) تحت تاثیر غلظت‌های علف‌کش سولفوسولفورون + مت-سولفورون در دو منطقه کرج و قم [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 45-56]
 • رحیمیان مشهدی، حمید مطالعه اثر ترکیب سالیسیلیک اسید با برخی ‌‌علف‌کش‌ها بر فلورسانس کلروفیل a و برخی صفات مورفولوژیکی علف‌هرز سلمه‌تره (Chenopodium album) [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 175-191]
 • رحیمیان مشهدی، حمید ارزیابی برخی جنبه‌های اکوفیزیولوژیک گوشاب (.Potamogeton nodosus Poir) در واکنش به سطوح مختلف کود، رقم برنج و غرقاب [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 43-58]
 • رحیمیان مشهدی، حمید برهمکنش غلظت‌های علف کش ایمازتاپیر و رطوبت خاک بر کنترل علف‌های هرز یکساله لوبیا [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 97-108]
 • رحیمیان مشهدی، حمید فلورسانس کلروفیل a تاج‌خروس ریشه‌قرمز (Amaranthus retroflexus L.) در پاسخ به ترکیب برومایسید آام با سولفات آمونیوم، سیتوگیت و سالیسیلیک اسید [(مقالات آماده انتشار)]
 • رزمی، آرش بررسی مقاومت علف‌های هرز باریک برگ به علف‌‌کش کلودینافوپ‌ پروپارژیل با استفاده از روش‌های گلخانه‌ای و مولکولی [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 11-23]
 • رزمی، آرش مقایسه روش مولکولی‌ dCAPS با روش‌های رایج برای تشخیص مقاومت علف هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana Durieu.) نسبت به علف‌کش کلودینافوپ ‌پروپارژیل [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 33-52]
 • رزمی، آرش استفاده از روش‌های CAPS و dCAPS در تشخیص برخی جهش‌های منجر به مقاومت یولاف وحشی (Avena ludoviciana) به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 79-91]
 • رستمی، راحله ارزیابی تاثیر روش های مختلف مدیریت علف‌های‌هرز در سطوح تراکم ذرت بر علف‌های‌هرز و عملکرد ذرت (Zea mays L.) [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 31-41]
 • رضوانی، پرویز تأثیرکشت‌های تابستانه بر تراکم و وزن خشک علف های هرز و عملکرد گندم(Triticumaestivum L.) در استان خوزستان [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 19-30]
 • رضوانی، حسین زمان مدیریت علف های هرز گاوپنبه در مزارع سویا [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 91-108]
 • رضوانی، محمد واکنش ساختار کانوپی ارقام سویا (Glycine max (L.) Merr.) به رقابت با علف‌های هرز [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 91-105]
 • رضوانی، محمد مطالعه روند رشد و عملکرد کشت مخلوط ذرت و سویا در رقابت همزمان با دو علف هرز تاج خروس و تاتوره [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 107-125]
 • رضوانی، محمد ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت و سویا در کشت مخلوط در شرایط رقابتی تاج خروس و تاتوره [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 39-58]
 • رضوانی، محمد تاثیر رقابت تاج خروس ریشه قرمز و تاتوره بر ساختار تاج پوشش ذرت و سویا در کشت مخلوط [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 39-53]
 • رفیع پور، جواد ارزیابی تاثیر روش های مختلف مدیریت علف‌های‌هرز در سطوح تراکم ذرت بر علف‌های‌هرز و عملکرد ذرت (Zea mays L.) [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 31-41]
 • رفیعی سربیژن نسب، فرامرز بررسی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و علف‌کش ریم‌سولفورون بر کنترل علف‌های‌هرز‏ و عملکرد سیب‌زمینی (Solanum tuberosum) [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 1-15]
 • رفیعی سربیژن نسب، فرامرز بررسی روش های مدیریت اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus) در مزارع پیاز جیرفت [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 55-63]
 • رمضانی، ک مقاومت یولاف وحشی زمستانه به علفکش های آریلوکسی فنوکسی پروپیانات [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 17-31]
 • رویز، c تعیین دامنه میزبانی قارچ fusarium moniliforme جدا شده از یولاف وحشی زمستانه در ایران [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 67-72]

ز

 • زارع، احمد واکنش علف‌های هرز مزارع ذرت به مقادیرکود نیتروژن و دز‌های علف‌کش [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 21-32]
 • زارع، احمد مدلسازی پاسخ جوانه‌زنی بذر علف‌های‌هرز جودره (Hordeum spontaneum) و علف قناری (Phalaris minor) به دما [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 105-118]
 • زارع، احمد بررسی رویش گیاهچه‌‌های یولاف وحشی بعد از کاربرد علف‌‌کش در مزارع گندم [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 37-49]
 • زعفریان، فائزه واکنش ساختار کانوپی ارقام سویا (Glycine max (L.) Merr.) به رقابت با علف‌های هرز [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 91-105]
 • زعفریان، فائزه مطالعه روند رشد و عملکرد کشت مخلوط ذرت و سویا در رقابت همزمان با دو علف هرز تاج خروس و تاتوره [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 107-125]
 • زعفریان، فائزه ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت و سویا در کشت مخلوط در شرایط رقابتی تاج خروس و تاتوره [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 39-58]
 • زعفریان، فائزه تاثیر رقابت تاج خروس ریشه قرمز و تاتوره بر ساختار تاج پوشش ذرت و سویا در کشت مخلوط [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 39-53]
 • زعفریان، فائزه برهمکنش ذرت - علف‌های هرز به تاریخ‌های مختلف کاشت گیاهان پوششی [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 63-78]
 • زمانی، غلامرضا بهینه سازی میزان پسماند گندم و تراکم آفتابگردان در کنترل علف¬های¬هرز و رشد گیاه زراعی به¬ روش آنالیز پاسخ سطح [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 95-105]
 • زند، اسکندر بررسی تاثیر تراکم ذرت و شیوه های مختلف مدیریت علف های هرز در مزارع [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 37-47]
 • زند، اسکندر بررسی مقاومت بیوتیپ های چچم (Lolium rigidum) جمع آوری شده از مزارع گندم استان فارس نسبت به علفکش پینوکسادن [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 61-75]
 • زند، اسکندر بررسی مقاومت بیوتیپ های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) به علفکش های کلودینافوپ پروپارژیل، پینوکسادن و مخلوط آنها [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 77-88]
 • زند، اسکندر ارزیابی برهمکنش علف کش و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در رقابت با علف هرز ارشته خطایی (Lepyrodiclis holosteoides Fenzl.) [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 13-31]
 • زند، اسکندر ارزیابی پارامتر های رشد علف هرز ارشته خطایی (Lepyrodiclis holosteoides Fenzl.) در سطوح مختلف شدت تشعشع و مقدار نیتروژن [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 31-45]
 • زند، اسکندر تاثیر مصرف قبل از برداشت مقادیر مختلف علف‌کش پاراکوات بر کمیت و کیفیت دانه کلزا (Brassica napus) [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 79-89]
 • زند، اسکندر مدلسازی بر همکنش دز علف کش ایمازتاپیر و تراکم توق بر عملکرد سویا [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 1-11]
 • زند، اسکندر بررسی مقاومت علف‌های هرز باریک برگ به علف‌‌کش کلودینافوپ‌ پروپارژیل با استفاده از روش‌های گلخانه‌ای و مولکولی [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 11-23]
 • زند، اسکندر مطالعه مکانیسم‌های مقاومت غیر مبتنی بر محل هدف در بیوتیپ‌‌های فالاریس (Phalaris minor Retz.) مقاوم به علف‌کش¬های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 79-89]
 • زند، اسکندر مقایسه روش مولکولی‌ dCAPS با روش‌های رایج برای تشخیص مقاومت علف هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana Durieu.) نسبت به علف‌کش کلودینافوپ ‌پروپارژیل [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 33-52]
 • زند، اسکندر مقاومت توده‌های‌ علف‌هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana Durieu.) به علف‌کش‌ مزوسولفورون + یدوسولفورون [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 73-93]
 • زند، اسکندر بررسی مقاومت عرضی به علف‌کش‌های بازدارنده ACCase در توده‌های یولاف وحشی (Avena ludoviciana Durieu.) جمع‌آوری شده از خوزستان و امکان کنترل شیمیایی آنها [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 95-112]
 • زند، اسکندر مقاومت توده‌های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) به علف‌کش پینوکسادن در استان فارس [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 1-11]
 • زند، اسکندر مطالعه روند رشد و عملکرد کشت مخلوط ذرت و سویا در رقابت همزمان با دو علف هرز تاج خروس و تاتوره [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 107-125]
 • زند، اسکندر مطالعه‌ توان رقابتی یولاف وحشی (Avena fatua L.) با گندم (Triticum aesativum L.) رقم چمران [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 35-46]
 • زند، اسکندر تأثیر زمان و مقدار مصرف علف‌کش متری‌بوزین بر عملکرد، اجزای عملکرد و صفات مهم زراعی ارقام مختلف گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 65-74]
 • زند، اسکندر تاثیر علف کش های سولفونیل اوره بر عملکرد و اجزاء عملکردکلزا در تناوب با گندم [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 75-83]
 • زند، اسکندر تأثیر علف‌کش متری‌بوزین بهمراه تراکم های مختلف کاشت بر کنترل علف های‏ هرز گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 85-95]
 • زند، اسکندر ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت و سویا در کشت مخلوط در شرایط رقابتی تاج خروس و تاتوره [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 39-58]
 • زند، اسکندر ارزیابی برخی از ویژگی های موثر در رقابت هشت رقم گندم در مقابل علف های هرز منداب وحشی [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 59-78]
 • زند، اسکندر تاثیر رقابت تاج خروس ریشه قرمز و تاتوره بر ساختار تاج پوشش ذرت و سویا در کشت مخلوط [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 39-53]
 • زند، اسکندر بررسی اثر مواد افزودنی برکارایی علفکش های پینوکسادن و کلودینافوپ پروپارژیل بر علف های هرز باریک برگ [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 65-77]
 • زند، اسکندر مقاومت یولاف وحشی زمستانه به علفکش های آریلوکسی فنوکسی پروپیانات [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 17-31]
 • زند، اسکندر بررسی قدرت رقابتی ارقام گندم نان آزاد نو طی سالهای 1335 تا 1376 در مقابل علف هرز یولاف وحشی [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 32-52]
 • زند، اسکندر مقایسه قدرت رقابتی ارقام قدیم و جدید گندم در ایران در مقابل علف هرز منداب وحشی [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 53-68]
 • زند، اسکندر مقایسه کارایی آمیکابازن با علفکش های گروه سولفونیل در کنترل علف های هرز ذرت [دوره 2، شماره 2، 1385، صفحه 59-83]
 • زند، اسکندر مقاومت یولاف وحشی زمستانه به علفکش های گروه آریلوکسی فنوکسی پروپیناپ در مزارع گندم استان خوزستان :اولین آزمون غربال [دوره 2، شماره 2، 1385، صفحه 96-104]
 • زند، اسکندر اثر خشکی،نمک طعام و پلی اتیلن گلیکول روی پتانسیل آب جوانه های ریزوم شیرین بیان [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 41-50]
 • زند، اسکندر تعیین دوره بحرانی کنترل علف¬های هرز آویشن باغی(Thymus vulgaris) [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 25-37]
 • زند، اسکندر برهمکنش ذرت - علف‌های هرز به تاریخ‌های مختلف کاشت گیاهان پوششی [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 63-78]
 • زند، اسکندر بررسی وضعیت علم علف‌های‌هرز طی سال‌های 89-1388 [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 1-13]
 • زند، اسکندر بررسی وضعیت مزارع گندم (Triticum aestivum) مشکوک به مقاومت به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم‌آ کربوکسیلاز و استولاکتات سینتاز در استان‌های خوزستان و کرمانشاه [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 39-53]
 • زند، اسکندر استفاده از روش‌های CAPS و dCAPS در تشخیص برخی جهش‌های منجر به مقاومت یولاف وحشی (Avena ludoviciana) به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 79-91]
 • زند، اسکندر بررسی کارایی روش‌های غیرشیمیایی در مدیریت علف‌های‌هرز سورگوم علوفه‌ای (Sorghum bicolor) [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 119-126]
 • زند، اسکندر بررسی مقاومت توده‌های خردل وحشی (Sinapis arvensis) به علف‌کش‌های بازدارنده استولاکتات سینتاز در مزارع گندم استان‌های خوزستان، گرگان و کرمانشاه [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 141-157]
 • زند، اسکندر جهش‌ در آنزیم استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز، مکانیسم مقاومت عرضی بیوتیپ‌های یولاف وحشی(Avena ludoviciana Deuri.) به علف‌کش‌های بازدارنده ACCase [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 179-190]
 • زند، اسکندر ارزیابی برخی مشکلات مدیریت علف‌های‌هرز مزارع گندم مناطق مختلف کشور [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 13-26]
 • زند، اسکندر اثرات بستر بذر زود هنگام (ماخار) بر کاهش جمعیت جودره ( Hordeum spontaneum ) در زراعت گندم [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 27-36]
 • زند، اسکندر بررسی شایستگی نسبی بیوتیپ‌های خردل وحشی (Sinapis arvensis ) مقاوم و حساس به بازدارنده‌های استولاکتات سنتتاز (ALS) در شرایط رقابت و عدم رقابت با گندم [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 61-76]
 • زند، اسکندر فنولوژی تطبیقی جودره (Hordeum spontaneum) در مزرعه گندم از مرحله جوانه‌زنی تا پایان دوره خواب [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 145-157]
 • زند، اسکندر مقایسه الگوهای مختلف کشت ذرت دانه‌ای بر کنترل علف‌های‌هرز [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 173-182]
 • زند، اسکندر نقش جهش ایزولویسین-۲۰۴۱-آسپاراژین در ایجاد مقاومت سطح بالا به علف‌کش‌ کلودینافوپ-پروپارژیل در توده‌های یولاف وحشی زمستانه Avena ludoviciana [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 133-150]
 • زند، اسکندر بررسی تاثیر گیاه پوششی و زمان کاشت آن بر جمعیت علف‌های‌هرز و عملکرد ذرت در دو نظام کم خاک‌ورزی و مرسوم [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 211-220]
 • زند، اسکندر تاثیر ماده افزودنی کوداساید همراه با علف کش های کلودینافوپ پروپارژیل و تری بنورون متیل بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 97-106]
 • زند، اسکندر ارزیابی تاثیر عوامل زراعی و مدیریتی در مقاومت خردل وحشی (Sinapis arvensis) به ‌‌علف‌کش تری بنورون متیل در مزارع گندم استان گلستان [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 107-114]
 • زند، اسکندر تأثیرکشت‌های تابستانه بر تراکم و وزن خشک علف های هرز و عملکرد گندم(Triticumaestivum L.) در استان خوزستان [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 19-30]
 • زند، اسکندر بررسی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و علف‌کش ریم‌سولفورون بر کنترل علف‌های‌هرز‏ و عملکرد سیب‌زمینی (Solanum tuberosum) [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 1-15]
 • زند، اسکندر کنترل شیمیایی علف‌های هرز در لاین‌های اینبرد ذرت سینگل کراس 704 [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 117-128]
 • زند، اسکندر پاسخ علف‌هرز بید علفی (Epilobium ciliatum Raf.) مقاوم به پاراکوات، دایکوات و گلایفوسیت به برخی از علف‌کش‌های جایگزین [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 15-28]
 • زینلی، ابراهیم زمان مدیریت علف های هرز گاوپنبه در مزارع سویا [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 91-108]
 • زینلی نژاد، خلیل مطالعه تنوع ژنتیکی درون و بین توده‌های تیغ گرگی Carthamus lanatus در مناطق شمال شرق ایران [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 97-106]

س

 • ساجدی، سپیده انتخاب مناسبترین ویژگی مورفولوژیک به منظور تشخیص علف‌های‌هرز مزارع گندم با استفاده از تکنیک پردازش تصویر [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 125-133]
 • سارانی، منصور تأثیر زمان و مقدار کاربرد علف کش سولفوسولفورون بر کنترل علف پشمکی ژاپنی (.Bromus japonicus Thunb) در ارقام مختلف گندم [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 29-44]
 • ساسانفر، حمیدرضا مقاومت توده‌های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) به علف‌کش پینوکسادن در استان فارس [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 1-11]
 • ساسانفر، حمیدرضا بررسی وضعیت علم علف‌های‌هرز طی سال‌های 89-1388 [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 1-13]
 • ساسانفر، حمیدرضا استفاده از روش‌های CAPS و dCAPS در تشخیص برخی جهش‌های منجر به مقاومت یولاف وحشی (Avena ludoviciana) به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 79-91]
 • ساسانفر، حمیدرضا نقش جهش ایزولویسین-۲۰۴۱-آسپاراژین در ایجاد مقاومت سطح بالا به علف‌کش‌ کلودینافوپ-پروپارژیل در توده‌های یولاف وحشی زمستانه Avena ludoviciana [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 133-150]
 • ساسان فر، حمیدرضا بررسی تاثیر دزهای کاهش یافته ایمازتاپیر در مراحل مختلف فنولوژی سویا (Glycine max) بر علف‌هرز توق Xanthium strumarium) [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 17-26]
 • ساسان فر، حمیدرضا کارایی مقادیر مختلف دو نوع تجاری علف‌کش کلوپیرالید در مهار علف‌های‌هرز کلزا [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 145-153]
 • ساسان فر، حمیدرضا جهش‌ در آنزیم استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز، مکانیسم مقاومت عرضی بیوتیپ‌های یولاف وحشی(Avena ludoviciana Deuri.) به علف‌کش‌های بازدارنده ACCase [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 179-190]
 • ساسان فر، حمیدرضا پاسخ علف‌هرز بید علفی (Epilobium ciliatum Raf.) مقاوم به پاراکوات، دایکوات و گلایفوسیت به برخی از علف‌کش‌های جایگزین [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 15-28]
 • سالم نژاد، مجتبی اثر تراکم بوته ارقام گندم بهاره (Triticum aestivum and T.durum)بر رقابت با علف‌هرز پنیرک (Malva rotundifolia) در شرایط محیطی بوشهر [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 43-54]
 • سدیدی، فائزه کنترل گل جالیز در آفتابگردان با استفاده از علف کش گلای فوسیت [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 79-89]
 • سرحدی، محمد بررسی کارایی روش‌های غیرشیمیایی در مدیریت علف‌های‌هرز سورگوم علوفه‌ای (Sorghum bicolor) [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 119-126]
 • سرحدی، محمد بررسی فنولوژی تطبیقی ارشته‏ خطایی (Lepyrodiclis holosteoides) و گندم (Triticum aestivum) به منظور تعیین بهترین مرحله رشدی حساس این علف‏ هرز به علف‏کش‏ها [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 43-60]
 • سرحدی، محمد بررسی جنبه‌های زیستی خواب، جوانه‌زنی و سبز شدن بذرهای ارشته خطایی (Lepyrodiclis holosteoides [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 77-95]
 • سعادتیان، بیژن اثر رقابت چاودار(Secale cereal) و خردل وحشی (Sinapis arvensis) بر عملکرد ارقام گندم (Triticum aestivum) سایسون و الوند و قابلیت تولید بذر علف های هرز [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 55-69]
 • سعدی، معصومه کاریرد متوالی علف کش‏های پس‏رویشی جهت کنترل اویارسلام زرد در چمن برموداگراس [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 1-8]
 • سعیدی پور، سعید کاریرد متوالی علف کش‏های پس‏رویشی جهت کنترل اویارسلام زرد در چمن برموداگراس [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 1-8]
 • سعیدی نیا، علیرضا تاثیر مدیریت تلفیقی علفهای هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 59-75]
 • سیفالی، م تنوع ریخت شناسی جنس های مختلف polypogon در ایران [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 118-128]
 • سلطانی، الیاس مدیریت علف‌های هرز سیاه‌دانه (Nigella sativa) با استفاده از مالچ زنده جو پاییزه (Hordeum vulgare) و شبدر برسیم (Trifolium alexandrium) [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 123-138]
 • سلیمی، حمیرا بررسی اثر پتانسیل اسمزی آب و رطوبت خاک بر جوانه‌زنی بذر و سبز شدن گیاهچه اکوتیپ‌های مختلف خردل‌وحشی (Sinapis arvensis L) [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 89-94]
 • سلیمی، حمیرا بررسی کارآیی علف‌کش های انتخابی مزارع پنبه [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 23-33]
 • سلیمانی، فاطمه اثر رقابت چاودار(Secale cereal) و خردل وحشی (Sinapis arvensis) بر عملکرد ارقام گندم (Triticum aestivum) سایسون و الوند و قابلیت تولید بذر علف های هرز [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 55-69]
 • سهرابی، منصور ارزیابی قدرت رقابتی گندم با علف هرز چاودار (Secale cereal L) با استفاده از مدل عکس عملکرد [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 87-99]
 • سوری، محمدکاظم تاثیر بازدارندگی ترشحات رشد brachiaria humidicola نیتریفیکاسیون [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 13-25]

ش

 • شادلو، عادل ارزیابی پتانسیل پراکنش جغرافیایی بزچره(Dodartia orientalis L) در ایران و جهان در شرایط اقلیمی حاضر و تغییر اقلیم آتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاه نجات بوشهری، علی اکبر بررسی تنوع ژنتیکی توده های مختلف نی در ایران [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 90-104]
 • شاهوردی، فاطمه تاثیر غلظت‌های مختلف سولفات آمونیوم روی کارآیی تعدادی از علف‌کش‌های دارای بنیان اسیدی ضعیف [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 113-121]
 • شیرانی راد، امیرحسین تاثیر کاربرد توام علف‌کش و کونوویدر بر جمعیت علف های هرز، شاخص‌های رشدی و عملکرد برنج [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 71-86]
 • شریفی، امید معرفی فلور، تنوع و پراکنش جغرافیایی علف‌های‌هرز پهنه‌های خرد اقلیمی شهرستان اشتهارد طی سال‌های 97-1392 [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 41-57]
 • شریفی، حمیدرضا کارایی مدیریت شیمیایی علف‌های هرز در نظام‌های کشاورزی رایج و حفاظتی منطقه سرد خراسان رضوی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 1-14]
 • شریف زاده، ف اثر آللوپاتی plantago psy.روی جوانه بذر و مراحل رشدی چند گونه علف هرز [دوره 2، شماره 2، 1385، صفحه 13-30]
 • شریفی زیوه، پرویز اثر گیاهان پوششی بر کنترل علف‌های‌هرز و عملکرد دانه ذرت در شرایط خاک‌ورزی حفاظتی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 65-77]
 • شیمی، پرویز تاثیر زمان سمپاشی علف¬کش¬های هورمونی بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 1-12]
 • شیمی، پرویز بررسی کارایی علف‌کش توفوردی‌بی (بوترس) در کنترل علف¬های‌هرز یونجه مستقر [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 67-77]
 • شیمی، پرویز بررسی کارائی علفکش ایزوکسابن درکنترل خردل وحشی و سایر علف¬های هرز پهن برگ در مناطق سرد سیر کشت کلزا [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 1-8]
 • شیمی، پرویز ارزیابی علفکش ها پس رویشی در چغندرقند [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 97-105]
 • شیمی، پرویز ارزیابی مخلوط علفکش های کلریدازون و اس هریفام باوبرون سورفکتانت روی کنترل علف های هرز چغندر [دوره 2، شماره 2، 1385، صفحه 45-58]
 • شیمی، پرویز تجزیه تنوع ژنتیکی در هیف های جدا شده از مایکوهربیساید alternaria alternata جهت کنترل تاج خروس ریشه قرمز [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 51-65]
 • شیمی، پرویز بررسی کارایی چند علف‌کش بر علف¬های هرز مزارع کنجد (Sesamum indica) جیرفت و کهنوج [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 1-12]
 • شیمی، پرویز ارزیابی علف‎کش‎ها در کنترل علف‎های‎هرز یونجه (Medicago sativa) تازه کاشت [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 13-24]
 • شیمی، پرویز بررسی کنترل کاتوس (L. (Cynanchum acutum در باغ های پسته کرمان [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 53-62]
 • شیمی، پرویز بررسی وضعیت علم علف‌های‌هرز طی سال‌های 89-1388 [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 1-13]
 • شیمی، پرویز تاثیر ترکیب علف‌کش‌ها بر کنترل علف‌های‌هرز مزارع کلزا با تاکید روی تیره شب بو [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 21-31]
 • شیمی، پرویز کارایی مقادیر مختلف دو نوع تجاری علف‌کش کلوپیرالید در مهار علف‌های‌هرز کلزا [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 145-153]
 • شهبازی، سعید جذب و کارایی جذب نور در ارقام تک شاخه و چند شاخه کنجد (Sesamum indicum L.) تحت تاثیر رقابت تاج خروس ریشه قرمز ((Amaranthus retroflexus L. [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 91-103]
 • شهبازی، سعید ارزیابی امکان مدیریت شیمیایی علف‌های‌هرز در گیاه ‌دارویی سیاهدانه Nigella sativa L [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 15-26]

ص

 • صابری، محمد حسین تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های‌هرز چغندر قند در منطقه نیمبلوک قاینات خراسان جنوبی [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 31-43]
 • صادقی، برات الله تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های‌هرز چغندر قند در منطقه نیمبلوک قاینات خراسان جنوبی [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 31-43]
 • صادقی، حسین ارزیابی کارآیی سوسک سبز لاک پشتی(Cassida rubiginosa Müller) در کنترل بیولوژیکی علف هرز خارلته (Cirsium arvense (L.) Scop.) در شیروان [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 15-22]
 • صارمی، حسین بررسی اولیه کنترل زیستی برخی از علف‌های‌هرز مهم مزارع گندم با استفاده از جدایه‌های فوزاریوم ریشه آن‌ها [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 27-36]
 • صالحی، حمید بررسی ترکیب جامعه علف های هرز چمن مزارع باجگاه ایران [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 55-64]
 • صالحی، فرود دوره بحرانی کنترل علف های هرز در چغندر قند منطقه شهر کرد [دوره 2، شماره 2، 1385، صفحه 1-12]
 • صالحی جوزانی، غلامرضا بررسی اولیه کنترل زیستی برخی از علف‌های‌هرز مهم مزارع گندم با استفاده از جدایه‌های فوزاریوم ریشه آن‌ها [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 27-36]
 • صیدی، هادی مدیریت شیمیایی علف های هرز دو رقم لوبیا قرمز در روش بستر بذر زودهنگام (stale seedbed) [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 101-110]
 • صدرآبادی حقیقی، رسول عکس العمل فیزیولوژیک خارشتر به مدیریت بقایای ریشه در زمان آیش [دوره 2، شماره 2، 1385، صفحه 84-95]
 • صفاری، مهری شناسایی و بررسی پتانسیل آللوپاتیک آلکالوئیدهای توق (Xanthium strumarium) بر ویژگی‌های جوانه‌زنی ارقام آفتابگردان روغنی [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 159-171]
 • صمدانی، بتول اثرات بستر بذر زود هنگام (ماخار) بر کاهش جمعیت جودره ( Hordeum spontaneum ) در زراعت گندم [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 27-36]
 • صمدانی، بتول فنولوژی تطبیقی جودره (Hordeum spontaneum) در مزرعه گندم از مرحله جوانه‌زنی تا پایان دوره خواب [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 145-157]
 • صمدانی، بتول اثر چهار گونه گیاه پوششی بر کنترل و تغییرات جمعیت علف‌های‌هرز در منطقه کرج [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 11-22]
 • صمدانی، بتول کشت میان ردیفی گیاهان پوششی در خرما (.Phoenix dactylifera L) به منظورکنترل علف‌ هرز مرغ (.Cynodon dactylon L) [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 23-31]
 • صمدانی، بتول کنترل پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis) در مرحله گلدهی با استفاده از علفکش‌های پس‌رویشی در باغ سیب [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 107-115]
 • صمدانی، بتول اثر گیاهان پوششی بر کنترل علف‌های‌هرز و عملکرد دانه ذرت در شرایط خاک‌ورزی حفاظتی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 65-77]
 • صمدی کلخوران، الهام بررسی کارایی دوزهای کاهش یافته علف‌‌کش اگزادیارژیل درکنترل علف‌های‌هرز سیب‌زمینی Solanum tuberosum در مراحل مختلف رشدی [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 1-15]
 • صمدی کلخوران، الهام مقایسه اثر چند ‌‌علف‌کش خاک مصرف بر کنترل علف‌های‌هرز سیب‌زمینیSolanum tuberosum) ) و عملکرد آن [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 193-209]
 • صمدی کلخوران، الهام اثر مقدار کاربرد و زمان مصرف اختلاط علف‌کش‌های ریم‌سولفورون، اگزادیارژیل و متری‌بوزین بر زیست توده علف‌های‌هرز و عملکرد غده سیب‌زمینی (Solanum tuberosum) [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 79-92]
 • صوفی زاده، س مقاومت یولاف وحشی زمستانه به علفکش های آریلوکسی فنوکسی پروپیانات [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 17-31]
 • صوفی زاده، س مقایسه قدرت رقابتی ارقام قدیم و جدید گندم در ایران در مقابل علف هرز منداب وحشی [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 53-68]
 • صوفی زاده، سعید ارزیابی برخی از ویژگی های موثر در رقابت هشت رقم گندم در مقابل علف های هرز منداب وحشی [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 59-78]
 • صوفی زاده، سعید بررسی اثر مواد افزودنی برکارایی علفکش های پینوکسادن و کلودینافوپ پروپارژیل بر علف های هرز باریک برگ [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 65-77]
 • صوفی زاده، سعید مقایسه کارایی آمیکابازن با علفکش های گروه سولفونیل در کنترل علف های هرز ذرت [دوره 2، شماره 2، 1385، صفحه 59-83]
 • صوفی زاده، سعید تاثیر ماده افزودنی کوداساید همراه با علف کش های کلودینافوپ پروپارژیل و تری بنورون متیل بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 97-106]

ط

 • طباطبایی کلور، رضا مطالعه تاثیر روش های مختلف کنترل علف‌هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 93-105]

ع

 • عالی فرد، مریم پراکنش علف‌های‌هرز مزارع گندم آبی استان تهران با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 97-118]
 • عالی وردی، اکبر بررسی اثر مواد افزودنی برکارایی علفکش های پینوکسادن و کلودینافوپ پروپارژیل بر علف های هرز باریک برگ [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 65-77]
 • عامریان، معصومه بررسی فنولوژی علف هرز ماستونک ( (Torilis arvensisبر اساس درجه‌ی روز-رشد در شهرستان کرمانشاه [(مقالات آماده انتشار)]
 • عباسی، رحمت مدلسازی برهمکنش کود نیتروژن و علف‌کش بر علف‌‌های‌‌هرز تاتوره (Datura stramonium L.) و تاج‌خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.) [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 55-68]
 • عباسی، رحمت کارایی کشت مخلوط افزایشی ریحان و لوبیا‌ چشم‌بلبلی در مقادیر مختلف کود نیتروژن و تأثیر آن بر جمعیت علف‌های‌هرز [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 187-199]
 • عباسیان، ارسطو تأثیر زمان وجین بر ترکیب گونه ای، تراکم بوته، وزن خشک و خصوصیات فیزیولوژیکی علف های هرز ذرت [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 9-20]
 • عباسیان، ارسطو تأثیر الگوهای مختلف کشت مخلوط سیر (Allium sativum) و نخود‌فرنگی (Pisum sativum) بر شاخص‌های جمعیتی علف‌های‌هرز [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 222-235]
 • عباسیان، سمیه استفاده از زیست سنجی غیرمستقیم کمّی بذر به عنوان روشی سودمند جهت ارزیابی تحمل به علف کش ها در کلتیوارهای گندم [(مقالات آماده انتشار)]
 • عباسپور، مجید استفاده از منحنی‌های هم‌اثر در بررسی اثر افزایشی، هم‌افزایی و هم‌کاهی اختلاط مزسولفورون + یدوسولفورون و کلودینافوپ- پروپارژیل و بهینه‌سازی آنها با استفاده از مویان‌های سیتووت و فریگیت در کنترل علف‌هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana) [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 93-104]
 • عباسپور، مجید تأثیر مواد افزودنی بر رفع اثرات کاهنده ناشی از سختی آب سمپاشی بر کارایی گلایفوسیت (رانداپ 41% SL) و تأثیرآن بر برخی پارامترهای رشد خار شتر (Alhagi psedoalhagi) [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 175-185]
 • عبدی، محمد ارزیابی رقابت چاودار در مقابل گندم [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 105-117]
 • عبداللهیان، محمد رقابت اندام های هوایی و زیر زمینی سلمه تره با چغندرقند [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 5-18]
 • عبداللهیان، محمد ارزیابی مخلوط علفکش های کلریدازون و اس هریفام باوبرون سورفکتانت روی کنترل علف های هرز چغندر [دوره 2، شماره 2، 1385، صفحه 45-58]
 • عبداللهیان، محمد بررسی وضعیت علم علف‌های‌هرز طی سال‌های 89-1388 [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 1-13]
 • عبداللهیان نقابی، م ارزیابی علفکش ها پس رویشی در چغندرقند [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 97-105]
 • عبداللهیان نوقابی، محمد بررسی نقش مالچ گیاهان پوششی باریک برگ زمستانه بر جمعیت علف¬های هرز مزارع چغندرقند [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 59-67]
 • عبداللهیان نوقابی، محمد تأثیر زمان تهیه بستر بذر و شیوه مدیریت علف‏های‌هرز بر جمعیت علف‌های‌هرز و عملکرد کمی و کیفی چغندرقند [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 133-143]
 • عبدالهیان نقابی، محمد تاثیر زمان تهیه بستر بذر و تراکم بوته بر جمعیت علف¬های هرز و عملکرد چغندرقند [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 31-42]
 • علیزاده، حسن خسارت و فنولوژی مقایسه ایی علف هرز عروسک پشت پرده یک ساله در مزارع چغندرقند [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 1-13]
 • علیزاده، حسن بررسی رقابت علف‌هرز تاج‌خروس ریشه‌قرمز در کشت خالص و مخلوط دو رقم سویا 1- عملکرد سویا و شاخص‌های رشد تاج‌خروس [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 13-24]
 • علیزاده، حسن بررسی رقابت علف‌هرز تاج‌خروس ریشه‌قرمز در کشت خالص و مخلوط دو رقم سویا 2- جذب نور و شاخص‌های رشد سویا [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 25-35]
 • علیزاده، حسن مطالعه رفع اثرات کاهندگی ناشی از کیفیت آب سمپاشی بر کارائی گلایفوسیت و آمیخته علف کشی توفوردی+ ام‌سی‌پی‌آ در کنترل شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra) با استفاده از برخی مواد افزودنی [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 49-60]
 • علیزاده، حسن مقایسه برخی علف‌کش¬ها در ایجاد عارضه کوتولگی در برنج [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 23-41]
 • علیزاده، حسن بررسی مقاومت عرضی به علف‌کش‌های بازدارنده ACCase در توده‌های یولاف وحشی (Avena ludoviciana Durieu.) جمع‌آوری شده از خوزستان و امکان کنترل شیمیایی آنها [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 95-112]
 • علیزاده، حسن تأثیر برخی گیاهان تله در کاهش خسارت گل جالیز (Orobanche aegyptiaca Pers.) در گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.) [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 43-53]
 • علیزاده، حسن مدلسازی برهمکنش کود نیتروژن و علف‌کش بر علف‌‌های‌‌هرز تاتوره (Datura stramonium L.) و تاج‌خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.) [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 55-68]
 • علیزاده، حسن بررسی تراکم و غالبیت علف های هرز مزارع جو استان آذربایجان شرقی [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 69-90]
 • علیزاده، حسن بهینه سازی میزان پسماند گندم و تراکم آفتابگردان در کنترل علف¬های¬هرز و رشد گیاه زراعی به¬ روش آنالیز پاسخ سطح [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 95-105]
 • علیزاده، حسن مدلسازی اثر دزهای علف کش در رقابت چندگونه ای علف های هرز در ذرت [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 47-63]
 • علیزاده، حسن تأثیر زمان و مقدار مصرف علف‌کش متری‌بوزین بر عملکرد، اجزای عملکرد و صفات مهم زراعی ارقام مختلف گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 65-74]
 • علیزاده، حسن واکنش علف‌های هرز مزارع ذرت به مقادیرکود نیتروژن و دز‌های علف‌کش [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 21-32]
 • علیزاده، حسن مدلسازی رقابت توأم توق (Xanthium strumarium) و تاج خروس (Amaranthus retroflexus) در سویا [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 69-78]
 • علیزاده، حسن مدیریت گل جالیز مصری (Phelipanche aegyptiaca (Pers.) Pomel) با استفاده از کودهای نیتروژن در گوجه‌فرنگی (‌Lycopersicon esculentum L.) [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 79-89]
 • علیزاده، حسن جذب و کارایی جذب نور در ارقام تک شاخه و چند شاخه کنجد (Sesamum indicum L.) تحت تاثیر رقابت تاج خروس ریشه قرمز ((Amaranthus retroflexus L. [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 91-103]
 • علیزاده، حسن بررسی تنوع ژنتیکی توده های مختلف نی در ایران [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 90-104]
 • علیزاده، حسن مقاومت یولاف وحشی زمستانه به علفکش های آریلوکسی فنوکسی پروپیانات [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 17-31]
 • علیزاده، حسن اثر خشکی،نمک طعام و پلی اتیلن گلیکول روی پتانسیل آب جوانه های ریزوم شیرین بیان [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 41-50]
 • علیزاده، حسن بررسی تأثیر روش مصرف علف‌کش تیوبنکارب در ایجاد عارضه کوتولگی برنج [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 1-16]
 • علیزاده، حسن بررسی وضعیت علم علف‌های‌هرز طی سال‌های 89-1388 [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 1-13]
 • علیزاده، حسن پیش‌بینی الگوی رویش جودره (Hordeum spontaneum): آیا اکوتیپ‌های رویش یافته در اقلیم‌های مختلف ایران از الگوی متفاوت رویش برخوردارند؟ [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 15-26]
 • علیزاده، حسن مدلسازی پاسخ جوانه‌زنی بذر علف‌های‌هرز جودره (Hordeum spontaneum) و علف قناری (Phalaris minor) به دما [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 105-118]
 • علیزاده، حسن تأثیر برهم‌کنش دزهای علف‌کش و ضریب خسارت سطح برگ در رقابت علف‌های‌هرز توق و تاج خروس با ذرت [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 127-140]
 • علیزاده، حسن تغییر فلور علف‌های‌هرز مزارع گندم آبی کرمانشاه پس از یک دهه [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 1-21]
 • علیزاده، حسن ارزیابی قطع مکانیکی در مراحل مختلف رشد و نمو گیاه بر شاخص زیستایی بذر گاوپنبه (Abutilon theophrasti) [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 47-60]
 • علیزاده، حسن بررسی تغییر فلور علف‌های‌هرز مزارع گندم آبی شهرستان‌های ساوجبلاغ و شیروان از 1379 تا 1390 [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 107-119]
 • علیزاده، حسن تاثیر افزودنی‌های مختلف در افزایش کارایی علف‌کش سولفوسولفورون در کنترل علف‌هرز جودره در مزارع گندم [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 132-121]
 • علیزاده، حسن پیش بینی رویش علف‌های هرز توق و تاج خروس در ذرت با مدل‌‌های زمان دمایی [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 77-90]
 • علیزاده، حسن پیش‌بینی الگوی سبزشدن جمعیت‌های مختلف یولاف وحشی (Avena ludoviciana) [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 91-104]
 • علیزاده، حسن مطالعه تفاوت ژنتیکی توده‌های مختلف علف‌هرز جو دره Hordeum spontaneum با استفاده از نشانگر SSR [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 107-119]
 • علیزاده، حسن مطالعه قابلیت دسترسی برخی از علف‌کش‌های به کار برده شده در سیستم‌های مختلف خاک‌ورزی گندم بر روی ذرت [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 121-131]
 • علیزاده، حسن برهمکنش تراکم گیاهی وکود نیتروژن در رقابت گندم با علف‌هرز جودره (Hordeum spontaneum) تحت تاثیر غلظت‌های علف‌کش سولفوسولفورون + مت-سولفورون در دو منطقه کرج و قم [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 45-56]
 • علیزاده، حسن بررسی عوامل و شرایط مختلف محیطی موثر در شکستن خواب و جوانه‌زنی بذر علف هرز گل گندم مرهمی (Lam. Centaurea balsamita) [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 89-96]
 • علیزاده، حسن مطالعه اثر ترکیب سالیسیلیک اسید با برخی ‌‌علف‌کش‌ها بر فلورسانس کلروفیل a و برخی صفات مورفولوژیکی علف‌هرز سلمه‌تره (Chenopodium album) [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 175-191]
 • علیزاده، حسن اثر نور، دما و پوسته بذر بر جوانه‌زنی جمعیت ‌های مختلف یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana) [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 71-81]
 • علیزاده، حسن برهمکنش غلظت‌های مختلف علف‌کش مزوسولفورون +یودوسولفورون+ دیفلوفنیکان (اُتللو) و رطوبت خاک بر کنترل علف هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis) در گندم [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 59-69]
 • علیزاده، حسن تأثیر کاربرد پیش از برداشت علف‌کش بر تولید و ویژگی‌های بذر گندم و علف‌هرز شیرین بیان [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 61-74]
 • علیزاده، حسن پاسخ عملکرد ذرت (Zea mays L.) به سطوح مختلف کود نیتروژن در تراکم‌های مختلف علف‌هرز عروسک پشت پرده یک‌ساله (Physalis divaricata L.) [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 97-108]
 • علیزاده، حسن اثر زمان کاربرد بر کارایی دز علف کش در کنترل علف های هرز ذرت (Zea mays) [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 29-41]
 • علیزاده، حسن استفاده از تکنیک پردازش تصویر و شبکه‌های عصبی مصنوعی برای شناسایی علف‌های‌هرز مزارع ذرت [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 93-107]
 • علیزاده، حسن بررسی اولیه کنترل زیستی برخی از علف‌های‌هرز مهم مزارع گندم با استفاده از جدایه‌های فوزاریوم ریشه آن‌ها [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 27-36]
 • علیزاده، حسن فلورسانس کلروفیل a تاج‌خروس ریشه‌قرمز (Amaranthus retroflexus L.) در پاسخ به ترکیب برومایسید آام با سولفات آمونیوم، سیتوگیت و سالیسیلیک اسید [(مقالات آماده انتشار)]
 • علیزاده، حسن استفاده از زیست سنجی غیرمستقیم کمّی بذر به عنوان روشی سودمند جهت ارزیابی تحمل به علف کش ها در کلتیوارهای گندم [(مقالات آماده انتشار)]
 • علیزاده، حسن تاثیر عمق قرارگیری بذر و زمان کاشت بر رقابت جمعیت‌‌های یولافوحشی زمستانه (Avena ludoviciana) با گندم (Triticum aestivum) [(مقالات آماده انتشار)]
 • علی وردی، اکبر تاثیر نوع نازل و حجم پاشش بر کارایی کلودینافوپ پروپارژیل در کنترل یولاف وحشی زمستانه (Avena sterilis subsp. ludoviciana Durieu.) [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 37-48]
 • علی وردی، اکبر تاثیر ماده افزودنی مپیکوات و حجم پاشش بر اثر نامطلوب گرد و خاک بر کارایی علف‌کش‌های تماسی عمومی علیه یولاف وحشی زمستانه [(مقالات آماده انتشار)]
 • عمارلو، علی اثر تداخل علف‌های‌هرز بر خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد توده‌های سیر (Allium sativum L) در کشت ارگانیک [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 33-42]
 • عمرانی، محسن تاثیر کاربرد توام علف‌کش و کونوویدر بر جمعیت علف های هرز، شاخص‌های رشدی و عملکرد برنج [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 71-86]
 • عموزاده، مرتضی اثر فاکتورهای محیطی و مدیریتی بر غنای گونه‌ای علف‌های‌هرز محصولات تابستانه در استان ایلام [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 75-93]
 • عنافجه، زینب مطالعه‌ توان رقابتی یولاف وحشی (Avena fatua L.) با گندم (Triticum aesativum L.) رقم چمران [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 35-46]
 • عین الهی، فاطمه برهمکنش زمان کاربرد و میزان مصرف علف‌کش نیکوسولفورون در کنترل علف‌هرز قیاق در ذرت [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 1-10]
 • عندلیبی، بابک تاثیر ماده افزودنی کوداساید همراه با علف کش های کلودینافوپ پروپارژیل و تری بنورون متیل بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 97-106]

غ

 • غیاثوند، محسن بررسی زمان کاربرد و میزان علف کش ایزوکسافلوتل (SC 480 ) به منظور کنترل علف‌های‌هرز پهن‌برگ در نخود بهاره دیم [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 109-127]
 • غدیری، ح تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز زعفران پاییزه [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 1-16]
 • غدیری، حسین اثر سطوح نیتروژن، میزان بذر و تداخل علف‌های‌هرز بر رشد و عملکرد گندم رقم شیراز [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 159-174]
 • غدیری، حسین اثر بر همکنش کود نیتروژن و علف‌‌کش نیکوسولفورون+ریم سولفورون در کنترل علف‌های‌هرز ذرت دانه‌ای [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 51-60]
 • غزالی، زهرا شایستگی نسبی فنوتیپ‏های حساس و مقاوم به علف‌کش دم‌روباهی‌کشیده (Alopecurus myosuroides): جوانه‏زنی و رشدگیاهچه پیش از سبزشدن در شرایط تنش شوری و خشکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • غلامعلی پور علمداری، ابراهیم تأثیر الگوهای مختلف کشت مخلوط سیر (Allium sativum) و نخود‌فرنگی (Pisum sativum) بر شاخص‌های جمعیتی علف‌های‌هرز [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 222-235]
 • غلامعلی پور علمداری، ابراهیم بررسی میزان حساسیت پنبه و ذرت به بقایای شبیه‌سازی‌شده علف‏کش ایمازتاپیر [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 1-13]
 • غلامعلی‌پور علمداری، ابراهیم بررسی تأثیر چندین علف‌کش بر کنترل علف‌های‌هرز و عملکرد زیره سبز (Cuminum cyminum L) [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 83-95]

ف

 • فانوسچی، محمد مهدی ارزیابی برخی جنبه‌های اکوفیزیولوژیک گوشاب (.Potamogeton nodosus Poir) در واکنش به سطوح مختلف کود، رقم برنج و غرقاب [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 43-58]
 • فتحی، قدرت الله مطالعه‌ توان رقابتی یولاف وحشی (Avena fatua L.) با گندم (Triticum aesativum L.) رقم چمران [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 35-46]
 • فتح اله طالقانی، داریوش تأثیر زمان تهیه بستر بذر و شیوه مدیریت علف‏های‌هرز بر جمعیت علف‌های‌هرز و عملکرد کمی و کیفی چغندرقند [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 133-143]
 • فخاری، رسول بررسی تاثیر گیاه پوششی و زمان کاشت آن بر جمعیت علف‌های‌هرز و عملکرد ذرت در دو نظام کم خاک‌ورزی و مرسوم [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 211-220]
 • فخاری، رسول مقایسه کارایی علف‌کش‌های مختلف در کنترل علف‌های هرز و عملکرد و اجزای عملکرد سویا (Glycin max L.) [(مقالات آماده انتشار)]
 • فدائی شهر، محمدرضا بررسی نقش مالچ گیاهان پوششی باریک برگ زمستانه بر جمعیت علف¬های هرز مزارع چغندرقند [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 59-67]
 • فرامرزی، مرزبان اثر فاکتورهای محیطی و مدیریتی بر غنای گونه‌ای علف‌های‌هرز محصولات تابستانه در استان ایلام [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 75-93]
 • فراهانی، لیلا تاثیر مداخله علف‌های‌هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا (Phaseolus vulgaris) [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 65-78]
 • فراوندی، م ارزیابی علفکش ها پس رویشی در چغندرقند [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 97-105]
 • فرجی، همایون مقایسه اثر چند ‌‌علف‌کش خاک مصرف بر کنترل علف‌های‌هرز سیب‌زمینیSolanum tuberosum) ) و عملکرد آن [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 193-209]
 • فرح پور، آتوسا بررسی تأثیر روش مصرف علف‌کش تیوبنکارب در ایجاد عارضه کوتولگی برنج [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 1-16]
 • فرحوش، فرهاد اثر چهار گونه گیاه پوششی بر کنترل و تغییرات جمعیت علف‌های‌هرز در منطقه کرج [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 11-22]
 • فرح وش، فرهاد کارایی کشت مخلوط افزایشی ریحان و لوبیا‌ چشم‌بلبلی در مقادیر مختلف کود نیتروژن و تأثیر آن بر جمعیت علف‌های‌هرز [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 187-199]
 • فریدون پور، م مقاومت یولاف وحشی زمستانه به علفکش های آریلوکسی فنوکسی پروپیانات [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 17-31]
 • فرزانیان، روجا اثر گیاهان پوششی گوناگون در مهار علف¬های هرز باغات مرکبات [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 67-79]
 • فرزانه، فرخ تاثیر ماده افزودنی کوداساید همراه با علف کش های کلودینافوپ پروپارژیل و تری بنورون متیل بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 97-106]
 • فرزانه، معصومه اثر عمق قرار گرفتن بذر در خاک بر فراوانی و قوه‌‌نامیه یولاف‌وحشی (Avena spp.) در شرایط تک‌کشتی گندم [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 183-193]
 • فرهمندفر، اسفندیار برهمکنش ذرت - علف‌های هرز به تاریخ‌های مختلف کاشت گیاهان پوششی [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 63-78]
 • فرهنگ فر، محمد مدیریت شیمیایی علف های هرز دو رقم لوبیا قرمز در روش بستر بذر زودهنگام (stale seedbed) [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 101-110]
 • فرهنگ فر، محمد برهم‌کنش تراکم ذرت و میزان کود نیتروژن در مدیریت علف‌های‌هرز تحت سیستم بستر بذر زود هنگام [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 55-64]
 • فرهنگ فر، محمد برهمکنش تراکم گیاهی وکود نیتروژن در رقابت گندم با علف‌هرز جودره (Hordeum spontaneum) تحت تاثیر غلظت‌های علف‌کش سولفوسولفورون + مت-سولفورون در دو منطقه کرج و قم [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 45-56]
 • فرود ویلیامز، ر.ج رقابت اندام های هوایی و زیر زمینی سلمه تره با چغندرقند [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 5-18]
 • فروزش، سمیه پیش‌بینی الگوی سبزشدن جمعیت‌های مختلف یولاف وحشی (Avena ludoviciana) [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 91-104]
 • فروزش، سمیه اثر نور، دما و پوسته بذر بر جوانه‌زنی جمعیت ‌های مختلف یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana) [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 71-81]
 • فیض آبادی، احمدزارع استفاده از منحنی‌های هم‌اثر در بررسی اثر افزایشی، هم‌افزایی و هم‌کاهی اختلاط مزسولفورون + یدوسولفورون و کلودینافوپ- پروپارژیل و بهینه‌سازی آنها با استفاده از مویان‌های سیتووت و فریگیت در کنترل علف‌هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana) [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 93-104]
 • فقیهی سرشکی، علیرضا تاثیر فواصل عاری از علف هرز بر خصوصیات کمی و کیفی درختان پسته (Pistacia vera) [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 75-86]
 • فیلی زاده، یوسف کنترل گل جالیز در آفتابگردان با استفاده از علف کش گلای فوسیت [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 79-89]

ق

 • قاضی خانلو، یوسف اثر تداخل علف‌های‌هرز بر خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد توده‌های سیر (Allium sativum L) در کشت ارگانیک [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 33-42]
 • قربانی، رضا اثر مقادیر و زمان مصرف انواع کمپوست¬های آلی بر تراکم و زیست توده علف¬های هرز زیره سبز (Cuminum cyminum L.) [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 1-18]
 • قربانی، رضا ارزیابی کارآیی سوسک سبز لاک پشتی(Cassida rubiginosa Müller) در کنترل بیولوژیکی علف هرز خارلته (Cirsium arvense (L.) Scop.) در شیروان [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 15-22]
 • قربانی، رضا استفاده از منحنی‌های هم‌اثر در بررسی اثر افزایشی، هم‌افزایی و هم‌کاهی اختلاط مزسولفورون + یدوسولفورون و کلودینافوپ- پروپارژیل و بهینه‌سازی آنها با استفاده از مویان‌های سیتووت و فریگیت در کنترل علف‌هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana) [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 93-104]
 • قربانی، رضا تاثیر سطح فراهمی آب بر رویش دو علف‌هرز کشیده‌برگ گندم وحشی (Triticum boeoticum Boiss) و جودره (Hordeum spontaneum C.Koch) در مقایسه با گندم زراعی (Triticum aestivum) [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 117-128]
 • قربانی، رضا کاربرد منحنی‌های القاء فلورسنس در کنترل تاج‌خروس ریشه قرمز Amaranthus retroflexus و تاج‌ریزی سیاه Solanum nigrum [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 151-169]
 • قربانی، رضا تاثیر دما بر جوانه‌زنی و رویش علف‌های هرز کشیده‌برگ گندم وحشی (Triticum boeoticum Boiss) و جودره (Hordeum spontaneum C. Koch) [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 11-28]
 • قربانی، رضا ارزیابی پتانسیل پراکنش جغرافیایی بزچره(Dodartia orientalis L) در ایران و جهان در شرایط اقلیمی حاضر و تغییر اقلیم آتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • قربانی، رضا واکنش جمعیت‌های مختلف جودره(Hordeum spontaneum Koch) به علف‌کش سولفوسولفورون [(مقالات آماده انتشار)]
 • قربانی جاوید، مجید مدیریت علف‌های هرز سیاه‌دانه (Nigella sativa) با استفاده از مالچ زنده جو پاییزه (Hordeum vulgare) و شبدر برسیم (Trifolium alexandrium) [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 123-138]
 • قرخلو، جاوید مطالعه مکانیسم‌های مقاومت غیر مبتنی بر محل هدف در بیوتیپ‌‌های فالاریس (Phalaris minor Retz.) مقاوم به علف‌کش¬های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 79-89]
 • قرخلو، جاوید مقایسه روش مولکولی‌ dCAPS با روش‌های رایج برای تشخیص مقاومت علف هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana Durieu.) نسبت به علف‌کش کلودینافوپ ‌پروپارژیل [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 33-52]
 • قرخلو، جاوید بررسی وضعیت علم علف‌های‌هرز طی سال‌های 89-1388 [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 1-13]
 • قرخلو، جاوید برآورد دماهای کاردینال و زمان حرارتی مورد نیاز برای جوانه‏زنی بذر اویارسلام بذری (Cyperus difformis) [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 27-38]
 • قرخلو، جاوید استفاده از روش‌های CAPS و dCAPS در تشخیص برخی جهش‌های منجر به مقاومت یولاف وحشی (Avena ludoviciana) به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 79-91]
 • قزلی، فرخ الدین بررسی اثر مواد افزودنی برکارایی علفکش های پینوکسادن و کلودینافوپ پروپارژیل بر علف های هرز باریک برگ [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 65-77]
 • قزلی، فرخ الدین مقایسه کارایی آمیکابازن با علفکش های گروه سولفونیل در کنترل علف های هرز ذرت [دوره 2، شماره 2، 1385، صفحه 59-83]
 • قزلی، فرخ الدین کارایی مقادیر مختلف دو نوع تجاری علف‌کش کلوپیرالید در مهار علف‌های‌هرز کلزا [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 145-153]
 • قسام، محمدامین برهمکنش غلظت‌های مختلف علف‌کش مزوسولفورون +یودوسولفورون+ دیفلوفنیکان (اُتللو) و رطوبت خاک بر کنترل علف هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis) در گندم [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 59-69]
 • قلاوند، امیر ارزیابی برهمکنش علف کش و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در رقابت با علف هرز ارشته خطایی (Lepyrodiclis holosteoides Fenzl.) [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 13-31]
 • قلاوند، مجید ارزیابی پارامتر های رشد علف هرز ارشته خطایی (Lepyrodiclis holosteoides Fenzl.) در سطوح مختلف شدت تشعشع و مقدار نیتروژن [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 31-45]
 • قلی پوری، عبدالقیوم اثر گیاهان پوششی بر کنترل علف‌های‌هرز و عملکرد دانه ذرت در شرایط خاک‌ورزی حفاظتی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 65-77]
 • قنبری، علی مطالعه مکانیسم‌های مقاومت غیر مبتنی بر محل هدف در بیوتیپ‌‌های فالاریس (Phalaris minor Retz.) مقاوم به علف‌کش¬های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 79-89]
 • قنبری، علی تاثیر سطح فراهمی آب بر رویش دو علف‌هرز کشیده‌برگ گندم وحشی (Triticum boeoticum Boiss) و جودره (Hordeum spontaneum C.Koch) در مقایسه با گندم زراعی (Triticum aestivum) [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 117-128]
 • قنبری، علی تاثیر دما بر جوانه‌زنی و رویش علف‌های هرز کشیده‌برگ گندم وحشی (Triticum boeoticum Boiss) و جودره (Hordeum spontaneum C. Koch) [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 11-28]
 • قنبری، علی تأثیر زمان و مقدار کاربرد علف کش سولفوسولفورون بر کنترل علف پشمکی ژاپنی (.Bromus japonicus Thunb) در ارقام مختلف گندم [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 29-44]
 • قنبری، علی بررسی ارتباط خصوصیات خاک و عوامل اقلیمی ‌با پراکنش علف‏های‏ هرز در چمن [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 147-156]
 • قنبری، علی بررسی فنولوژی تطبیقی ارشته‏ خطایی (Lepyrodiclis holosteoides) و گندم (Triticum aestivum) به منظور تعیین بهترین مرحله رشدی حساس این علف‏ هرز به علف‏کش‏ها [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 43-60]
 • قنبری، علی بررسی جنبه‌های زیستی خواب، جوانه‌زنی و سبز شدن بذرهای ارشته خطایی (Lepyrodiclis holosteoides [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 77-95]
 • قنبری، علی اثر مدیریت گیاهان پوششی چاودار (Secale cereal) و شبدر برسیم (Trifolium alexandrinum) بر روند تغییرات شاخص های رشد گیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris) در شرایط حضور و عدم حضور علف‌های‌هرز [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 139-153]
 • قنبری، ملیحه مدل سازی سبز شدن علف هرز توق (Xanthium strumarium) در دو عمق مختلف کاشت [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 57-65]
 • قنبری بیرگانی، د ارزیابی علفکش ها پس رویشی در چغندرقند [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 97-105]
 • قنبری بیرگانی، داریوش ارزیابی مخلوط علفکش های کلریدازون و اس هریفام باوبرون سورفکتانت روی کنترل علف های هرز چغندر [دوره 2، شماره 2، 1385، صفحه 45-58]

ک

 • کاربر، ثنا اثر مدیریت گیاهان پوششی چاودار (Secale cereal) و شبدر برسیم (Trifolium alexandrinum) بر روند تغییرات شاخص های رشد گیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris) در شرایط حضور و عدم حضور علف‌های‌هرز [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 139-153]
 • کارخانه، جلال معرفی فلور، تنوع و پراکنش جغرافیایی علف‌های‌هرز پهنه‌های خرد اقلیمی شهرستان اشتهارد طی سال‌های 97-1392 [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 41-57]
 • کاشانی، علی تاثیر زمان تهیه بستر بذر و تراکم بوته بر جمعیت علف¬های هرز و عملکرد چغندرقند [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 31-42]
 • کاشانی، علی تأثیر زمان تهیه بستر بذر و شیوه مدیریت علف‏های‌هرز بر جمعیت علف‌های‌هرز و عملکرد کمی و کیفی چغندرقند [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 133-143]
 • کاظمی، همایون تجزیه تنوع ژنتیکی در هیف های جدا شده از مایکوهربیساید alternaria alternata جهت کنترل تاج خروس ریشه قرمز [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 51-65]
 • کاظمینی، سیدعبدالرضا اثر سطوح نیتروژن، میزان بذر و تداخل علف‌های‌هرز بر رشد و عملکرد گندم رقم شیراز [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 159-174]
 • کاظمینی، سیدعبدالرضا اثر کم آبیاری و طول دوره تداخل تاج خروس ریشه قرمز در مراحل مختلف رشد بر عملکرد دانه و درصد روغن آفتابگردان [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 33-46]
 • کاظمینی، سید عبدالرضا اثر بر همکنش کود نیتروژن و علف‌‌کش نیکوسولفورون+ریم سولفورون در کنترل علف‌های‌هرز ذرت دانه‌ای [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 51-60]
 • کیامرثی، زهرا اثر کم آبیاری و طول دوره تداخل تاج خروس ریشه قرمز در مراحل مختلف رشد بر عملکرد دانه و درصد روغن آفتابگردان [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 33-46]
 • کانونی، همایون کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون لجستیک در پیش‌بینی حضور علف‌های‌هرز در مزارع نخود دیم استان کردستان [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 201-222]
 • کبودی، تکتم اثر مقادیر و زمان مصرف انواع کمپوست¬های آلی بر تراکم و زیست توده علف¬های هرز زیره سبز (Cuminum cyminum L.) [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 1-18]
 • کرامتی، سارا تأثیر زمان وجین بر ترکیب گونه ای، تراکم بوته، وزن خشک و خصوصیات فیزیولوژیکی علف های هرز ذرت [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 9-20]
 • کربلائی خیاوی، حسین مقایسه کارایی علف‌کش‌های مختلف در کنترل علف‌های هرز و عملکرد و اجزای عملکرد سویا (Glycin max L.) [(مقالات آماده انتشار)]
 • کردبچه، فرناز ارزیابی قطع مکانیکی در مراحل مختلف رشد و نمو گیاه بر شاخص زیستایی بذر گاوپنبه (Abutilon theophrasti) [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 47-60]
 • کردناییج، علاالدین تعیین دوره بحرانی کنترل علف¬های هرز آویشن باغی(Thymus vulgaris) [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 25-37]
 • کرمی، سمیرا تاثیر ماده افزودنی مپیکوات و حجم پاشش بر اثر نامطلوب گرد و خاک بر کارایی علف‌کش‌های تماسی عمومی علیه یولاف وحشی زمستانه [(مقالات آماده انتشار)]
 • کریم بیکی، حسن اثر اختلاط دو علفکش توفوردی+ ام سی پی آ و گلایفوسیت در مدیریت تلفیقی علف هرز کهورک [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 1-9]
 • کرمی نژاد، محمدرضا مقایسه الگوهای مختلف کشت ذرت دانه‌ای بر کنترل علف‌های‌هرز [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 173-182]
 • کرمی نژاد، محمدرضا بررسی کارایی علف‌کش‌های جدید در کنترل سس ‌زراعی Cuscuta campestrisدر مزارع چغندرقند Beta vulgaris) [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 199-209]
 • کرمی نژاد، محمدرضا کنترل شیمیایی علف‌های هرز در لاین‌های اینبرد ذرت سینگل کراس 704 [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 117-128]
 • کرمی نژاد، محمد رضا بررسی کنترل شیمیایی علف‌های¬هرز ¬ارزنی (Setaria glauca (L.) Beauv.) و قاصدک (.Taraxacum syriacum boiss) در چمن فتان بلند (Festuca arundinacea Schreb.) [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 1-13]
 • کشاورز، پیمان تأثیر مواد افزودنی بر رفع اثرات کاهنده ناشی از سختی آب سمپاشی بر کارایی گلایفوسیت (رانداپ 41% SL) و تأثیرآن بر برخی پارامترهای رشد خار شتر (Alhagi psedoalhagi) [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 175-185]
 • کشاورزی، م تنوع ریخت شناسی جنس های مختلف polypogon در ایران [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 118-128]
 • کشتکار، اسحاق تاثیر ریزگرد بر خصوصیات رشدی و فیزیولوژیک خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) و جودره (Hordeum spontaneum [K. Koch] Thell.) در شرایط گلخانه [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 29-39]
 • کشتکار، اسحاق شایستگی نسبی فنوتیپ‏های حساس و مقاوم به علف‌کش دم‌روباهی‌کشیده (Alopecurus myosuroides): جوانه‏زنی و رشدگیاهچه پیش از سبزشدن در شرایط تنش شوری و خشکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کودسک، پیر شایستگی نسبی فنوتیپ‏های حساس و مقاوم به علف‌کش دم‌روباهی‌کشیده (Alopecurus myosuroides): جوانه‏زنی و رشدگیاهچه پیش از سبزشدن در شرایط تنش شوری و خشکی [(مقالات آماده انتشار)]

گ

 • گریوز، م.پ تعیین دامنه میزبانی قارچ fusarium moniliforme جدا شده از یولاف وحشی زمستانه در ایران [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 67-72]
 • گلوی، محمد تأثیر زمان و مقدار کاربرد علف کش سولفوسولفورون بر کنترل علف پشمکی ژاپنی (.Bromus japonicus Thunb) در ارقام مختلف گندم [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 29-44]
 • گنج آبادی، فرناز مطالعه اثر برهمکنش ‌‌علف‌کش و اسید هیومیک در کنترل آزولا به منظور افزایش عملکرد برنج (Oryza Sativa) [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 135-143]
 • گنج آبادی، فرناز معرفی فلور، تنوع و پراکنش جغرافیایی علف‌های‌هرز پهنه‌های خرد اقلیمی شهرستان اشتهارد طی سال‌های 97-1392 [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 41-57]
 • گویل، p.k عکس العمل های جامعه علف های هرز و ذرت به کاربرد نیتروژن و علف کش ها [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 81-97]

ل

 • لبافی، محمدرضا تعیین بیوتیپ های مختلف پیچک صحرایی در سه منطقه استان تهران [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 129-142]
 • لروکس، گیلز رقابت زود هنگام ریشه و اندام های هوایی بین ارقام غلات بهاره با علف هرز خردل [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 19-40]
 • لشکری، علی بررسی ارتباط خصوصیات خاک و عوامل اقلیمی ‌با پراکنش علف‏های‏ هرز در چمن [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 147-156]
 • لطیفی، ناصر زمان مدیریت علف های هرز گاوپنبه در مزارع سویا [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 91-108]
 • لطفی فر، امید بررسی مقاومت توده‌های خردل وحشی (Sinapis arvensis) به علف‌کش‌های بازدارنده استولاکتات سینتاز در مزارع گندم استان‌های خوزستان، گرگان و کرمانشاه [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 141-157]
 • لطفی فر، امید بررسی شایستگی نسبی بیوتیپ‌های خردل وحشی (Sinapis arvensis ) مقاوم و حساس به بازدارنده‌های استولاکتات سنتتاز (ALS) در شرایط رقابت و عدم رقابت با گندم [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 61-76]
 • لطفی ماوی، فرید بررسی کارایی مدیریت تلفیقی علف های هرز بر عملکرد چغندرقند در میاندوآب [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 41-53]
 • لک، محمدرضا تاثیر مداخله علف‌های‌هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا (Phaseolus vulgaris) [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 65-78]
 • لی میکس، کلودل رقابت زود هنگام ریشه و اندام های هوایی بین ارقام غلات بهاره با علف هرز خردل [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 19-40]

م

 • ماکنالی، آذر مقاومت یولاف وحشی زمستانه به علفکش های آریلوکسی فنوکسی پروپیانات [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 17-31]
 • ماکنالی، آذر ارزیابی برخی مشکلات مدیریت علف‌های‌هرز مزارع گندم مناطق مختلف کشور [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 13-26]
 • متقی، سمیه بررسی شایستگی نسبی بیوتیپ‌های خردل وحشی (Sinapis arvensis ) مقاوم و حساس به بازدارنده‌های استولاکتات سنتتاز (ALS) در شرایط رقابت و عدم رقابت با گندم [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 61-76]
 • متین، ا.ا اثر توانایی آللوپاتی عصاره برنج روی رشد گیاهچه های سوروف [دوره 2، شماره 2، 1385، صفحه 31-44]
 • مجد، رقیه اثر دز و زمان مصرف علف‌کش ریمسولفورون بر کنترل برخی علف‌های‌هرز و عملکرد غده سیب‌زمینی (Solanum tuberosum) [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 185-198]
 • مجد، رقیه اثر مقدار کاربرد و زمان مصرف اختلاط علف‌کش‌های ریم‌سولفورون، اگزادیارژیل و متری‌بوزین بر زیست توده علف‌های‌هرز و عملکرد غده سیب‌زمینی (Solanum tuberosum) [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 79-92]
 • مجیدی، محمد رضا اثر چهار گونه گیاه پوششی بر کنترل و تغییرات جمعیت علف‌های‌هرز در منطقه کرج [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 11-22]
 • محضری، سبحان تاثیر کاربرد توام علف‌کش و کونوویدر بر جمعیت علف های هرز، شاخص‌های رشدی و عملکرد برنج [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 71-86]
 • محضری، سبحان ارزیابی تاثیر روش های مختلف مدیریت علف‌های‌هرز در سطوح تراکم ذرت بر علف‌های‌هرز و عملکرد ذرت (Zea mays L.) [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 31-41]
 • محمدی، سعید ارزیابی صفات مورفولوژیکی و تولیدمثلی توده‌های جودرهHordeum spontaneum ایران در پاسخ به زمان کاربرد علف‌‌کش سولفوسولفورون (آپیروس) [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 45-61]
 • محمدی، سهیلا مطالعه تفاوت ژنتیکی توده‌های مختلف علف‌هرز جو دره Hordeum spontaneum با استفاده از نشانگر SSR [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 107-119]
 • محمدی، محمود ارزیابی توانایی تحمل رقابت ارقام بومی و اصلاح شده برنج (Oryza sativa L.) در برابر علف‌هرز اویارسلام زرد (Cyperus esculentus L.) [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 61-73]
 • محمدی، ه تعیین دوره بحرانی علف های هرز در لوبیا براساس درجه حرارت پایه [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 22-38]
 • محمد آبادی، علی اصغر اثر مقادیر و زمان مصرف انواع کمپوست¬های آلی بر تراکم و زیست توده علف¬های هرز زیره سبز (Cuminum cyminum L.) [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 1-18]
 • محمددوست چمن آباد، حمیدرضا ارزیابی شاخص‌های تحمل و رقابت 18 ژنوتیپ گندم با علف‌های‌هرز [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 155-166]
 • محمددوست چمن آباد، حمیدرضا ارزیابی تاثیر عوامل زراعی و مدیریتی در مقاومت خردل وحشی (Sinapis arvensis) به ‌‌علف‌کش تری بنورون متیل در مزارع گندم استان گلستان [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 107-114]
 • محمددوست چمن آباد، حمید رضا بررسی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و علف‌کش ریم‌سولفورون بر کنترل علف‌های‌هرز‏ و عملکرد سیب‌زمینی (Solanum tuberosum) [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 1-15]
 • محمد شریفی، مسلم اثر توانایی آللوپاتی عصاره برنج روی رشد گیاهچه های سوروف [دوره 2، شماره 2، 1385، صفحه 31-44]
 • محمدنیا، شیوا ارزیابی شاخص‌های تحمل و رقابت 18 ژنوتیپ گندم با علف‌های‌هرز [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 155-166]
 • محمد وند، المیرا تعیین توزیع و پایداری جمعیت اویارسلام ارغوانی با استفاده از علم زمین آمارطی دو فصل رشد [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 1-21]
 • محمد‌وند، المیرا ارزیابی برخی جنبه‌های اکوفیزیولوژیک گوشاب (.Potamogeton nodosus Poir) در واکنش به سطوح مختلف کود، رقم برنج و غرقاب [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 43-58]
 • محمودی، سهراب بررسی اثر عوامل مختلف محیطی بر جوانه¬زنی بذر بادبُر(Ceratocarpus arenarius [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 45-59]
 • محمودی، سهراب تأثیر برخی عوامل محیطی بر جوانه¬زنی و دوام بذور علف¬پشمکی Bromus tectorum)) [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 47-57]
 • محمودی، قدریه ارزیابی اثرات بقایای شبیه سازی شده علف‌کش سولفوسولفوران (آپیروس) در خاک بر هفت گیاه زراعی [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 53-64]
 • مختصی بیدگلی، علی تاثیر فواصل عاری از علف هرز بر خصوصیات کمی و کیفی درختان پسته (Pistacia vera) [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 75-86]
 • مختصی بیدگلی، علی تاثیر ریزگرد بر خصوصیات رشدی و فیزیولوژیک خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) و جودره (Hordeum spontaneum [K. Koch] Thell.) در شرایط گلخانه [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 29-39]
 • مدحج، عادل اثر تراکم بوته ارقام گندم بهاره (Triticum aestivum and T.durum)بر رقابت با علف‌هرز پنیرک (Malva rotundifolia) در شرایط محیطی بوشهر [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 43-54]
 • مدنی، حمید بررسی تاثیر تراکم ذرت و شیوه های مختلف مدیریت علف های هرز در مزارع [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 37-47]
 • میری، ح.ر تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز زعفران پاییزه [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 1-16]
 • مرادی، اکبر بررسی وضعیت علم علف‌های‌هرز طی سال‌های 89-1388 [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 1-13]
 • مرتضی پور، حامد مدلسازی بر همکنش دز علف کش ایمازتاپیر و تراکم توق بر عملکرد سویا [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 1-11]
 • میرزایی تالارپوشتی، رضا تعیین دوره بحرانی علف های هرز در لوبیا براساس درجه حرارت پایه [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 22-38]
 • میر شکاری، بهرام اثر چهار گونه گیاه پوششی بر کنترل و تغییرات جمعیت علف‌های‌هرز در منطقه کرج [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 11-22]
 • میرهادی، محمد جواد بررسی نقش مالچ گیاهان پوششی باریک برگ زمستانه بر جمعیت علف¬های هرز مزارع چغندرقند [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 59-67]
 • میرهادی، محمد جواد مقاومت توده‌های‌ علف‌هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana Durieu.) به علف‌کش‌ مزوسولفورون + یدوسولفورون [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 73-93]
 • میرهادی، محمد جواد مقاومت توده‌های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) به علف‌کش پینوکسادن در استان فارس [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 1-11]
 • میرهادی، محمد جواد بررسی کنترل شیمیایی علف‌های¬هرز ¬ارزنی (Setaria glauca (L.) Beauv.) و قاصدک (.Taraxacum syriacum boiss) در چمن فتان بلند (Festuca arundinacea Schreb.) [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 1-13]
 • میروکیلی، سید محمد اثر اختلاط دو علفکش توفوردی+ ام سی پی آ و گلایفوسیت در مدیریت تلفیقی علف هرز کهورک [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 1-9]
 • میر وکیلی، سید محمد بررسی کارایی علف‌کش توفوردی‌بی (بوترس) در کنترل علف¬های‌هرز یونجه مستقر [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 67-77]
 • مظاهری، داریوش مدلسازی برهمکنش کود نیتروژن و علف‌کش بر علف‌‌های‌‌هرز تاتوره (Datura stramonium L.) و تاج‌خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.) [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 55-68]
 • مظاهری، داریوش تاثیر مدت زمان نگهداری بذور انبار روی جوانه زنی بذر جو دره [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 1-12]
 • مظفریان، ولی الله بررسی تراکم و غالبیت علف های هرز مزارع جو استان آذربایجان شرقی [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 69-90]
 • معالی امیری، رضا استفاده از زیست سنجی غیرمستقیم کمّی بذر به عنوان روشی سودمند جهت ارزیابی تحمل به علف کش ها در کلتیوارهای گندم [(مقالات آماده انتشار)]
 • میقانی، فریبا بررسی کارایی علف‌کش توفوردی‌بی (بوترس) در کنترل علف¬های‌هرز یونجه مستقر [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 67-77]
 • میقانی، فریبا بررسی کنترل شیمیایی علف‌های¬هرز ¬ارزنی (Setaria glauca (L.) Beauv.) و قاصدک (.Taraxacum syriacum boiss) در چمن فتان بلند (Festuca arundinacea Schreb.) [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 1-13]
 • میقانی، فریبا تعیین بیوتیپ های مختلف پیچک صحرایی در سه منطقه استان تهران [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 129-142]
 • میقانی، فریبا بررسی کارایی چند علف‌کش و کنترل مکانیکی در مدیریت علف‌هرز کاتوس (Cynanchum acutum) در یزد‌ [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 39-51]
 • میقانی، فریبا بررسی وضعیت علم علف‌های‌هرز طی سال‌های 89-1388 [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 1-13]
 • میقانی، فریبا بررسی کارایی روش‌های غیرشیمیایی در مدیریت علف‌های‌هرز سورگوم علوفه‌ای (Sorghum bicolor) [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 119-126]
 • میقانی، فریبا بررسی کارایی علف‌کش‌های جدید در کنترل سس ‌زراعی Cuscuta campestrisدر مزارع چغندرقند Beta vulgaris) [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 199-209]
 • میقانی، فریبا اثر اختلاط دو علفکش توفوردی+ ام سی پی آ و گلایفوسیت در مدیریت تلفیقی علف هرز کهورک [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 1-9]
 • مقدم، حسین مدیریت شیمیایی علف های هرز دو رقم لوبیا قرمز در روش بستر بذر زودهنگام (stale seedbed) [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 101-110]
 • مقصودی مود، علی اکبر شناسایی و بررسی پتانسیل آللوپاتیک آلکالوئیدهای توق (Xanthium strumarium) بر ویژگی‌های جوانه‌زنی ارقام آفتابگردان روغنی [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 159-171]
 • ملکی، ایرج تاثیر مصرف قبل از برداشت مقادیر مختلف علف‌کش پاراکوات بر کمیت و کیفیت دانه کلزا (Brassica napus) [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 79-89]
 • ملکی، رامین تاثیر سس زراعی (Cuscuta campestris) بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و عملکرد چغندر‌قند (Beta vulgaris) [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 105-115]
 • ملکی، رامین بررسی جوانه‌زنی و فنولوژی علف‌هرز سس (Cuscuta campestris) در مزارع چغندرقند (Beta vulgaris) [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 129-143]
 • ملکی، مهدی معرفی فلور، تنوع و پراکنش جغرافیایی علف‌های‌هرز پهنه‌های خرد اقلیمی شهرستان اشتهارد طی سال‌های 97-1392 [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 41-57]
 • ممنوعی، ابراهیم بررسی کارایی چند علف‌کش بر علف¬های هرز مزارع کنجد (Sesamum indica) جیرفت و کهنوج [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 1-12]
 • ممنوعی، ابراهیم ارزیابی علف‎کش‎ها در کنترل علف‎های‎هرز یونجه (Medicago sativa) تازه کاشت [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 13-24]
 • ممنوعی، ابراهیم ارزیابی چند علف‌کش در کنترل پنجه مرغی (Cynodon dactylon) و پیچک (Convolvulus arvensis) در یونجه (Medicago sativa) مستقر [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 201-211]
 • ممنوعی، ابراهیم بررسی تاثیر بقایای نیکوسولفورون کاربردی در مزارع ذرت بر گندم Triticum aestivum، جو Hordeum vulgareو کلزا Brassica napus) [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 79-96]
 • ممنوعی، ابراهیم کشت میان ردیفی گیاهان پوششی در خرما (.Phoenix dactylifera L) به منظورکنترل علف‌ هرز مرغ (.Cynodon dactylon L) [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 23-31]
 • ممنوعی، ابراهیم بررسی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و علف‌کش ریم‌سولفورون بر کنترل علف‌های‌هرز‏ و عملکرد سیب‌زمینی (Solanum tuberosum) [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 1-15]
 • مین باشی، مهدی بررسی وضعیت علم علف‌های‌هرز طی سال‌های 89-1388 [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 1-13]
 • مین باشی، مهدی تغییر فلور علف‌های‌هرز مزارع گندم آبی کرمانشاه پس از یک دهه [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 1-21]
 • مین باشی، مهدی بررسی تغییر فلور علف‌های‌هرز مزارع گندم آبی شهرستان‌های ساوجبلاغ و شیروان از 1379 تا 1390 [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 107-119]
 • مین باشی، مهدی ارزیابی برخی مشکلات مدیریت علف‌های‌هرز مزارع گندم مناطق مختلف کشور [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 13-26]
 • مین باشی، مهدی بررسی ارتباط خصوصیات خاک و عوامل اقلیمی ‌با پراکنش علف‏های‏ هرز در چمن [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 147-156]
 • مین باشی، مهدی بررسی تغییر فلور علف‌های‌هرز مزارع گندم آبی (Triticum aestivum) استان تهران طی یک دوره ده ساله (1384 تا 1394) [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 157-173]
 • مین باشی معینی، مهدی تأثیر برخی گیاهان تله در کاهش خسارت گل جالیز (Orobanche aegyptiaca Pers.) در گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.) [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 43-53]
 • مین باشی معینی، مهدی بررسی تراکم و غالبیت علف های هرز مزارع جو استان آذربایجان شرقی [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 69-90]
 • مین باشی معینی، مهدی پراکنش علف‌های‌هرز مزارع گندم آبی استان تهران با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 97-118]
 • مین باشی معینی، مهدی مدیریت گل جالیز مصری (Phelipanche aegyptiaca (Pers.) Pomel) با استفاده از کودهای نیتروژن در گوجه‌فرنگی (‌Lycopersicon esculentum L.) [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 79-89]
 • مین باشی معینی، مهدی بررسی زمان کاربرد و میزان علف کش ایزوکسافلوتل (SC 480 ) به منظور کنترل علف‌های‌هرز پهن‌برگ در نخود بهاره دیم [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 109-127]
 • مین باشی معینی، مهدی بررسی تغییرات جمعیت علف‌هرز جودره (Hordeum spontaneum Koch.) طی سال های 1382 تا 1393 در مزارع گندم کشور [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 87-106]
 • منتظری، منصور تاثیر غلظت‌های مختلف سولفات آمونیوم روی کارآیی تعدادی از علف‌کش‌های دارای بنیان اسیدی ضعیف [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 113-121]
 • منتظری، منصور تعیین بیوتیپ های مختلف پیچک صحرایی در سه منطقه استان تهران [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 129-142]
 • منتظری، منصور تعیین دامنه میزبانی قارچ fusarium moniliforme جدا شده از یولاف وحشی زمستانه در ایران [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 67-72]
 • منتظری، منصور بررسی وضعیت علم علف‌های‌هرز طی سال‌های 89-1388 [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 1-13]
 • منصوری، حامد تاثیر علف کش های سولفونیل اوره بر عملکرد و اجزاء عملکردکلزا در تناوب با گندم [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 75-83]
 • منصوری، محمد صالح بررسی زمان کاربرد و میزان علف کش ایزوکسافلوتل (SC 480 ) به منظور کنترل علف‌های‌هرز پهن‌برگ در نخود بهاره دیم [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 109-127]
 • منصوریان، سحر تأثیر زمان و مقدار مصرف علف‌کش متری‌بوزین بر عملکرد، اجزای عملکرد و صفات مهم زراعی ارقام مختلف گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 65-74]
 • منصوریان، سحر تأثیر علف‌کش متری‌بوزین بهمراه تراکم های مختلف کاشت بر کنترل علف های‏ هرز گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 85-95]
 • منصوریان، سحر کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون لجستیک در پیش‌بینی حضور علف‌های‌هرز در مزارع نخود دیم استان کردستان [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 201-222]
 • منصورپور، فاطمه کنترل شیمیایی علف‌هرز آبزی سنبل‌آبی (Eichhornia crassipes) [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 63-78]
 • منصوری فر، سیروس پیش بینی الگوی رویش علف های هرز نخودفرنگی در سطوح مختلف نیتروژن [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 9-18]
 • مهدی زاده، محمد مقایسه کارایی علف‌کش‌های مختلف در کنترل علف‌های هرز و عملکرد و اجزای عملکرد سویا (Glycin max L.) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مهرآفرین، علی تعیین بیوتیپ های مختلف پیچک صحرایی در سه منطقه استان تهران [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 129-142]
 • موحدی دهنوی، محسن تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های‌هرز آفتابگردان Helianthus annuus در منطقه مبارکه اصفهان [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 17-29]
 • مویدی شهرکی، عباداله بررسی اکولوژی جوانه‌زنی بذر و ظهور گیاهچۀ ساق‌ترشک (Rumex crispus L.) و کوزه قلیانی (Silene conoidea L.) [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 19-31]
 • موسوی، سیدغلامرضا تاثیر مدیریت تلفیقی علفهای هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 59-75]
 • موسوی، سیدکریم ارزیابی برخی مشکلات مدیریت علف‌های‌هرز مزارع گندم مناطق مختلف کشور [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 13-26]
 • موسوی، سیدکریم تاثیر سطح فراهمی آب بر رویش دو علف‌هرز کشیده‌برگ گندم وحشی (Triticum boeoticum Boiss) و جودره (Hordeum spontaneum C.Koch) در مقایسه با گندم زراعی (Triticum aestivum) [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 117-128]
 • موسوی، سیدکریم تاثیر دما بر جوانه‌زنی و رویش علف‌های هرز کشیده‌برگ گندم وحشی (Triticum boeoticum Boiss) و جودره (Hordeum spontaneum C. Koch) [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 11-28]
 • موسوی، سیدکریم پاسخ علف‌هرز جودره (Hordeum spontaneum C. Koch) به رهیافت‌های مدیریتی در تناوب زراعی گندم ـ نخود ـ گندم در شرایط دیم استان لرستان [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 125-138]
 • موسوی، سید کریم خسارت و فنولوژی مقایسه ایی علف هرز عروسک پشت پرده یک ساله در مزارع چغندرقند [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 1-13]
 • موسوی، سید کریم تعیین دوره بحرانی علف های هرز در لوبیا براساس درجه حرارت پایه [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 22-38]
 • موسوی، محمدرضا بررسی وضعیت علم علف‌های‌هرز طی سال‌های 89-1388 [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 1-13]
 • موسوی طغانی، سید یوسف ارزیابی توانایی تحمل رقابت ارقام بومی و اصلاح شده برنج (Oryza sativa L.) در برابر علف‌هرز اویارسلام زرد (Cyperus esculentus L.) [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 61-73]
 • موسوی نیک، عاطفه بررسی اثر مواد افزودنی برکارایی علفکش های پینوکسادن و کلودینافوپ پروپارژیل بر علف های هرز باریک برگ [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 65-77]
 • موسوی نیک، عاطفه مقایسه کارایی آمیکابازن با علفکش های گروه سولفونیل در کنترل علف های هرز ذرت [دوره 2، شماره 2، 1385، صفحه 59-83]
 • مولر، هنز ارزیابی کارآیی سوسک سبز لاک پشتی(Cassida rubiginosa Müller) در کنترل بیولوژیکی علف هرز خارلته (Cirsium arvense (L.) Scop.) در شیروان [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 15-22]

ن

 • ناصر، نرگس تاثیر نوع نازل و حجم پاشش بر کارایی کلودینافوپ پروپارژیل در کنترل یولاف وحشی زمستانه (Avena sterilis subsp. ludoviciana Durieu.) [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 37-48]
 • ناظر کاخکی، سید حسین ارزیابی برخی مشکلات مدیریت علف‌های‌هرز مزارع گندم مناطق مختلف کشور [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 13-26]
 • نائینی، محمدرضا تاثیر فواصل عاری از علف هرز بر خصوصیات کمی و کیفی درختان پسته (Pistacia vera) [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 75-86]
 • نبی زاده، محبوبه کاربرد منحنی‌های القاء فلورسنس در کنترل تاج‌خروس ریشه قرمز Amaranthus retroflexus و تاج‌ریزی سیاه Solanum nigrum [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 151-169]
 • نجاری، ظاهر بررسی کارایی مدیریت تلفیقی علف های هرز بر عملکرد چغندرقند در میاندوآب [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 41-53]
 • نجفی، حسین بررسی نقش مالچ گیاهان پوششی باریک برگ زمستانه بر جمعیت علف¬های هرز مزارع چغندرقند [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 59-67]
 • نجفی، حسین بررسی تاثیر دزهای کاهش یافته ایمازتاپیر در مراحل مختلف فنولوژی سویا (Glycine max) بر علف‌هرز توق Xanthium strumarium) [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 17-26]
 • نجفی، حسین بررسی تغییرات سطح خواب بذر تاتوره در خاک پس از ریزش از گیاه مادری [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 167-178]
 • نجفی، زینب بررسی مقاومت بیوتیپ های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) به علفکش های کلودینافوپ پروپارژیل، پینوکسادن و مخلوط آنها [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 77-88]
 • نخ زری مقدم، علی تأثیر الگوهای مختلف کشت مخلوط سیر (Allium sativum) و نخود‌فرنگی (Pisum sativum) بر شاخص‌های جمعیتی علف‌های‌هرز [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 222-235]
 • نریمانی، وجیه ارزیابی برخی مشکلات مدیریت علف‌های‌هرز مزارع گندم مناطق مختلف کشور [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 13-26]
 • نصیری، علی اثر بر همکنش کود نیتروژن و علف‌‌کش نیکوسولفورون+ریم سولفورون در کنترل علف‌های‌هرز ذرت دانه‌ای [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 51-60]
 • نصیری، مرتضی تاثیر کاربرد توام علف‌کش و کونوویدر بر جمعیت علف های هرز، شاخص‌های رشدی و عملکرد برنج [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 71-86]
 • نصیری، مهدی مقاومت یولاف وحشی زمستانه به علفکش های گروه آریلوکسی فنوکسی پروپیناپ در مزارع گندم استان خوزستان :اولین آزمون غربال [دوره 2، شماره 2، 1385، صفحه 96-104]
 • نصرتی، ایرج مطالعه رفع اثرات کاهندگی ناشی از کیفیت آب سمپاشی بر کارائی گلایفوسیت و آمیخته علف کشی توفوردی+ ام‌سی‌پی‌آ در کنترل شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra) با استفاده از برخی مواد افزودنی [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 49-60]
 • نصرتی، ایرج بررسی عوامل و شرایط مختلف محیطی موثر در شکستن خواب و جوانه‌زنی بذر علف هرز گل گندم مرهمی (Lam. Centaurea balsamita) [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 89-96]
 • نصرتی، ایرج پاسخ عملکرد ذرت (Zea mays L.) به سطوح مختلف کود نیتروژن در تراکم‌های مختلف علف‌هرز عروسک پشت پرده یک‌ساله (Physalis divaricata L.) [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 97-108]
 • نصرتی، ایرج بررسی فنولوژی علف هرز ماستونک ( (Torilis arvensisبر اساس درجه‌ی روز-رشد در شهرستان کرمانشاه [(مقالات آماده انتشار)]
 • نصیری محلاتی، م بررسی قدرت رقابتی ارقام گندم نان آزاد نو طی سالهای 1335 تا 1376 در مقابل علف هرز یولاف وحشی [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 32-52]
 • نصیری محلاتی، محمد تعیین توزیع و پایداری جمعیت اویارسلام ارغوانی با استفاده از علم زمین آمارطی دو فصل رشد [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 1-21]
 • نصیری محلاتی، مهدی مطالعه مکانیسم‌های مقاومت غیر مبتنی بر محل هدف در بیوتیپ‌‌های فالاریس (Phalaris minor Retz.) مقاوم به علف‌کش¬های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 79-89]
 • نصیری محلاتی، مهدی اثر مقادیر و زمان مصرف انواع کمپوست¬های آلی بر تراکم و زیست توده علف¬های هرز زیره سبز (Cuminum cyminum L.) [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 1-18]
 • نظام آبادی، نوشین اثر خشکی،نمک طعام و پلی اتیلن گلیکول روی پتانسیل آب جوانه های ریزوم شیرین بیان [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 41-50]
 • نظام آبادی، نوشین بررسی وضعیت مزارع گندم (Triticum aestivum) مشکوک به مقاومت به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم‌آ کربوکسیلاز و استولاکتات سینتاز در استان‌های خوزستان و کرمانشاه [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 39-53]
 • نظام آبادی، نوشین استفاده از روش‌های CAPS و dCAPS در تشخیص برخی جهش‌های منجر به مقاومت یولاف وحشی (Avena ludoviciana) به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 79-91]
 • نظام آبادی، نوشین بررسی کارایی علف‌کش‌های جدید در کنترل سس ‌زراعی Cuscuta campestrisدر مزارع چغندرقند Beta vulgaris) [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 199-209]
 • نظری، شهرام برهمکنش ذرت - علف‌های هرز به تاریخ‌های مختلف کاشت گیاهان پوششی [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 63-78]
 • نظری، فهیمه بررسی مقاومت علف‌های هرز باریک برگ به علف‌‌کش کلودینافوپ‌ پروپارژیل با استفاده از روش‌های گلخانه‌ای و مولکولی [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 11-23]
 • نظری، فهیمه مقایسه روش مولکولی‌ dCAPS با روش‌های رایج برای تشخیص مقاومت علف هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana Durieu.) نسبت به علف‌کش کلودینافوپ ‌پروپارژیل [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 33-52]
 • نظریان، سمیه تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های‌هرز آفتابگردان Helianthus annuus در منطقه مبارکه اصفهان [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 17-29]
 • نظری عالم، جمشید خسارت و فنولوژی مقایسه ایی علف هرز عروسک پشت پرده یک ساله در مزارع چغندرقند [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 1-13]
 • نعل‌چگر، ملیحه معرفی فلور، تنوع و پراکنش جغرافیایی علف‌های‌هرز پهنه‌های خرد اقلیمی شهرستان اشتهارد طی سال‌های 97-1392 [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 41-57]
 • نقشبندی، سید مسعود تأثیر علف‌کش متری‌بوزین بهمراه تراکم های مختلف کاشت بر کنترل علف های‏ هرز گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 85-95]
 • نقوی، محمدرضا تاثیر افزودنی‌های مختلف در افزایش کارایی علف‌کش سولفوسولفورون در کنترل علف‌هرز جودره در مزارع گندم [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 132-121]
 • نقوی، محمدرضا جهش‌ در آنزیم استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز، مکانیسم مقاومت عرضی بیوتیپ‌های یولاف وحشی(Avena ludoviciana Deuri.) به علف‌کش‌های بازدارنده ACCase [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 179-190]
 • نقوی، محمدرضا مطالعه تفاوت ژنتیکی توده‌های مختلف علف‌هرز جو دره Hordeum spontaneum با استفاده از نشانگر SSR [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 107-119]
 • نقوی، محمد رضا بررسی مقاومت عرضی به علف‌کش‌های بازدارنده ACCase در توده‌های یولاف وحشی (Avena ludoviciana Durieu.) جمع‌آوری شده از خوزستان و امکان کنترل شیمیایی آنها [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 95-112]
 • نقوی، محمد رضا بررسی تنوع ژنتیکی توده های مختلف نی در ایران [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 90-104]
 • نیکدل، سمانه مطالعه تنوع ژنتیکی درون و بین توده‌های تیغ گرگی Carthamus lanatus در مناطق شمال شرق ایران [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 97-106]
 • نیکنام حقیقی، ایوب اثر سطوح نیتروژن، میزان بذر و تداخل علف‌های‌هرز بر رشد و عملکرد گندم رقم شیراز [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 159-174]
 • نیک نژاد، یوسف اثر گیاهان پوششی گوناگون در مهار علف¬های هرز باغات مرکبات [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 67-79]
 • نورالوندی، فرشید مطالعه قابلیت دسترسی برخی از علف‌کش‌های به کار برده شده در سیستم‌های مختلف خاک‌ورزی گندم بر روی ذرت [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 121-131]
 • نورالوندی، فرشید بررسی اولیه کنترل زیستی برخی از علف‌های‌هرز مهم مزارع گندم با استفاده از جدایه‌های فوزاریوم ریشه آن‌ها [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 27-36]
 • نورعلی زاده، مرتضی تاثیر ترکیب علف‌کش‌ها بر کنترل علف‌های‌هرز مزارع کلزا با تاکید روی تیره شب بو [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 21-31]
 • نورعلی زاده، مرتضی ارزیابی برخی مشکلات مدیریت علف‌های‌هرز مزارع گندم مناطق مختلف کشور [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 13-26]
 • نوروززاده، شهرام ارزیابی برخی مشکلات مدیریت علف‌های‌هرز مزارع گندم مناطق مختلف کشور [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 13-26]
 • نیومن، پیتر گاربیل تاثیر بازدارندگی ترشحات رشد brachiaria humidicola نیتریفیکاسیون [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 13-25]

و

 • واشقانی فراهانی، میترا بررسی تاثیر دزهای کاهش یافته ایمازتاپیر در مراحل مختلف فنولوژی سویا (Glycine max) بر علف‌هرز توق Xanthium strumarium) [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 17-26]
 • وزان، سعید مدلسازی بر همکنش دز علف کش ایمازتاپیر و تراکم توق بر عملکرد سویا [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 1-11]
 • وزان، سعید تاثیر زمان تهیه بستر بذر و تراکم بوته بر جمعیت علف¬های هرز و عملکرد چغندرقند [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 31-42]
 • وزان، سعید بررسی تاثیر دزهای کاهش یافته ایمازتاپیر در مراحل مختلف فنولوژی سویا (Glycine max) بر علف‌هرز توق Xanthium strumarium) [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 17-26]
 • وزان، سعید بررسی تغییرات سطح خواب بذر تاتوره در خاک پس از ریزش از گیاه مادری [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 167-178]
 • ویسی، مژگان تغییر فلور علف‌های‌هرز مزارع گندم آبی کرمانشاه پس از یک دهه [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 1-21]
 • ویسی، مژگان ارزیابی برخی مشکلات مدیریت علف‌های‌هرز مزارع گندم مناطق مختلف کشور [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 13-26]
 • ویسی، مژگان بررسی زمان کاربرد و میزان علف کش ایزوکسافلوتل (SC 480 ) به منظور کنترل علف‌های‌هرز پهن‌برگ در نخود بهاره دیم [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 109-127]
 • ویسی، مژگان بررسی تغییرات جمعیت علف‌هرز جودره (Hordeum spontaneum Koch.) طی سال های 1382 تا 1393 در مزارع گندم کشور [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 87-106]
 • وفایی تبار، موسی الرضا ارزیابی صفات مورفولوژیکی و تولیدمثلی توده‌های جودرهHordeum spontaneum ایران در پاسخ به زمان کاربرد علف‌‌کش سولفوسولفورون (آپیروس) [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 45-61]
 • ولی اله پور، رضا ارزیابی برخی مشکلات مدیریت علف‌های‌هرز مزارع گندم مناطق مختلف کشور [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 13-26]

ه

 • هادی، هاشم تاثیر سس زراعی (Cuscuta campestris) بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و عملکرد چغندر‌قند (Beta vulgaris) [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 105-115]
 • هادی، هاشم بررسی جوانه‌زنی و فنولوژی علف‌هرز سس (Cuscuta campestris) در مزارع چغندرقند (Beta vulgaris) [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 129-143]
 • هادی زاده، محمد حسن بررسی اثر کود دامی بر باقی مانده علفکش سولفوسولفورون در خاک با استفاده از گیاهان آزمون [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 33-45]
 • هادی زاده، محمد حسن کنترل شیمیایی علف‌های هرز در لاین‌های اینبرد ذرت سینگل کراس 704 [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 117-128]
 • هادیزاده، محمدحسن تعیین دوره بحرانی کنترل علف¬های هرز آویشن باغی(Thymus vulgaris) [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 25-37]
 • هادیزاده، محمدحسن مطالعه تأثیر چند علف‌کش در مهار علف‌های‌هرز سورگوم علوفه‏ای (Sorghum bicolor L. Moench) [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 95-106]
 • هادیزاده، محمد حسن کارایی مدیریت شیمیایی علف‌های هرز در نظام‌های کشاورزی رایج و حفاظتی منطقه سرد خراسان رضوی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 1-14]
 • هاشمی، جعفر مطالعه تاثیر روش های مختلف کنترل علف‌هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 93-105]

ی

 • یارنیا، مهرداد کارایی کشت مخلوط افزایشی ریحان و لوبیا‌ چشم‌بلبلی در مقادیر مختلف کود نیتروژن و تأثیر آن بر جمعیت علف‌های‌هرز [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 187-199]
 • یاسائی، محسن واکنش جمعیت‌های مختلف جودره(Hordeum spontaneum Koch) به علف‌کش سولفوسولفورون [(مقالات آماده انتشار)]
 • یامچی، احمد مطالعه تنوع ژنتیکی درون و بین توده‌های تیغ گرگی Carthamus lanatus در مناطق شمال شرق ایران [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 97-106]
 • یدوی، علیرضا تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های‌هرز آفتابگردان Helianthus annuus در منطقه مبارکه اصفهان [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 17-29]
 • یزدانی پور، صبا بررسی عوامل و شرایط مختلف محیطی موثر در شکستن خواب و جوانه‌زنی بذر علف هرز گل گندم مرهمی (Lam. Centaurea balsamita) [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 89-96]
 • یعقوبی، بیژن مقایسه برخی علف‌کش¬ها در ایجاد عارضه کوتولگی در برنج [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 23-41]
 • یعقوبی، بیژن بررسی تأثیر روش مصرف علف‌کش تیوبنکارب در ایجاد عارضه کوتولگی برنج [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 1-16]
 • یعقوبی، بیژن کنترل شیمیایی گوشاب (Potamogeton nodosus) و سوروف (Echinochloa crus-galli) در شالیزار [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 195-207]
 • یعقوبی، بیژن واکنش ژنوتیپ‌های بومی و اصلاح‌شده برنج به رقابت با علف‌های هرز در سیستم کشت مستقیم [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 71-87]
 • یعقوبی، بیژن ارزیابی برخی جنبه‌های اکوفیزیولوژیک گوشاب (.Potamogeton nodosus Poir) در واکنش به سطوح مختلف کود، رقم برنج و غرقاب [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 43-58]
 • یعقوبی، بیژن غربال‌گری علف‌کش‌ها برای کنترل شیمیایی علف‌هرز مهاجم سل‌واش (Monochoria vaginalis) در شالیزار [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 17-28]
 • یعقوبی، بیژن کنترل شیمیایی علف‌هرز آبزی سنبل‌آبی (Eichhornia crassipes) [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 63-78]
 • یعقوبی، سعید رضا ارزیابی برهمکنش علف کش و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در رقابت با علف هرز ارشته خطایی (Lepyrodiclis holosteoides Fenzl.) [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 13-31]
 • یعقوبی، سعید رضا ارزیابی پارامتر های رشد علف هرز ارشته خطایی (Lepyrodiclis holosteoides Fenzl.) در سطوح مختلف شدت تشعشع و مقدار نیتروژن [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 31-45]
 • یوسفی، علیرضا مدل سازی سبز شدن علف هرز توق (Xanthium strumarium) در دو عمق مختلف کاشت [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 57-65]
 • یوسفی، علیرضا مدلسازی رقابت توأم توق (Xanthium strumarium) و تاج خروس (Amaranthus retroflexus) در سویا [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 69-78]
 • یوسفی، علیرضا اثر تداخل علف‌های‌هرز بر خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد توده‌های سیر (Allium sativum L) در کشت ارگانیک [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 33-42]
 • یوسفی، علیرضا پیش بینی الگوی رویش علف های هرز نخودفرنگی در سطوح مختلف نیتروژن [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 9-18]
 • یوسفی، علیرضا ارزیابی امکان مدیریت شیمیایی علف‌های‌هرز در گیاه ‌دارویی سیاهدانه Nigella sativa L [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 15-26]
 • یوسف نیا پاشا، حسن مطالعه تاثیر روش های مختلف کنترل علف‌هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 93-105]
 • یونس آبادی، معصومه بررسی کارآیی علف‌کش های انتخابی مزارع پنبه [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 23-33]